دکتر رضا شیوا

احمد داودی

 • رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت
 • صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و حکم رئیس جمهور
 • نائب رییس شورای رقابت
 • صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رییس جمهور

دکتر فرهاد خداداد کاشی

سید ابوالفضل فاطمی زاده

 • عضو شورای رقابت
 • صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و حکم رئیس جمهور
 • عضو شورای رقابت
 • متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور
 

حسین ناجی

دکتر ابراهیم بهادرانی

 • عضو شورای رقابت
 • صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور
 • عضو شورای رقابت
 • صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور

سید محمد روحانی پور

دکتر ولی رستمی

 • عضو شورای رقابت
 • صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت ، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور
 • عضو شورای رقابت
 • حقوقدان برجسته به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور
 

دکتر غلامعلی صدقی

 

حسین یاوری

 • عضو شورای رقابت
 • از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه
 • عضو شورای رقابت
 • از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه
 

دکتر ولی ملکی

محمد جلیلیان

 • عضو ناظر شورای رقابت
 • نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی
 • عضو شورای رقابت
 • به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عبدالرضا مصری

دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی

 • عضو ناظر شورای رقابت
 • نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی
 • عضو شورای رقابت
 • به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

حمدلله کریمی

   
 • عضو ناظر شورای رقابت
 • نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی