منو

معاونت حقوقی مرکز ملی رقابت یکی از دو معاونت زیر مجموعه مرکز ملی رقابت می‌باشد که در چارچوب وظایف و فعالیت‌های سازمانی مرکز ملی رقابت، به عنوان بازوی مطالعات حقوقی و کارشناسی  مرکز ملی رقابت فعالیت می‌نماید. این معاونت همچنین انجام فعالیتهای دبیرخانه‌ای پیرامون موضوعات در حال بررسی در شورا و نیز وظیفه پیگیری اجرای بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب مصوبات شورای رقابت را از منظر مباحث حقوقی به عهده دارد و با انجام مطالعات و بررسی‌های حقوقی و تخصصی امکان بهره گیری همه جانبه از اطلاعات تخصصی دستگاه های موجود در زمینه های مورد بررسی را فراهم آورده و در چارچوب سیاست‌های مدیریتی مرکز ملی رقابت فعالیت می کند. این معاونت تاکنون گزارشات متعددی از وضعیت حقوقی بازارهای مختلف خصوصا سطوح ادغام و تملک دارایی‌ها در پرونده‌های مورد بررسی  و همچنین بررسی حقوقی شکایات مرتبط با نحوه اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از منظر  عوامل ضد رقابتی و مخل در بازار انجام داده است که فهرست آن در دیگر بخش‌های سایت درج گردیده است.