اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

دکتر آلبرت بغزیان

دکتر محمد رضا رفعتی

  •  دبیر هیأت تجدید نظر
  •  نائب دبیر هیأت تجدید نظر   

مجید رستمی

دکتر علی نقی مشایخی

  • عضو هیأت تجدید نظر
  • عضو هیأت تجدید نظر
 

دکتر نادر خاوندگار

محمد جواد حشمتی مهذب

  • عضو قضایی هیأت تجدید نظر
  • عضو قضایی هیأت تجدید نظر
 

نادر شکر بیگی

 

 

  • عضو قضایی هیأت تجدید نظر