منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و چهل و دوم شورای رقابت مورخ 1402/11/17 برگزار شد.

موضوع: شکایت آقای محمد بهرامی از شرکت برق منطقه ای شهرستان ری با موضوع "قیمت بالای جعبه کنتور"

در خصوص شکایت آقای محمد بهرامی به طرفیت شرکت برق منطقه ای شهرستان ری طی شکوائیه به شماره ثبتی 4538-02-17-و مورخ 1402/06/08 با موضوع "قیمت بالای جعبه کنتور"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و با مداقه در متن شکایت شاکی به نظر می رسد که خواسته شاکی، به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد. لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.