منو

مقدمه:

بدينوسيله بيانيه سطح توافق كليه خدمات تارنماي شورا و مرکز ملی را به اطلاع مي رساند:

 

هدف:

هدف از اين توافقنامه سطح خدمات اين است كه به منظور ارائه با كيفيت خدمات ارائه شده توسط شورا و مرکز ملی رقابت، كيفيت تحويل كليه خدمات براي خدمت گيرندگان (متقاضيان / دستگاه اجرايي / اشخاص حقيقي و حقوقي) مورد توافق قرار گيرد.

اين بيانيه، سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمات و مسئوليت‌هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص مي‌كند.

 

مسئوليت:

با عنايت به بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ رياست محترم جمهور ، تصويب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شوراي اداري ،دستورالعمل شماره ۱۵۳۸۵۸۸ مورخ ۱۳۹۵/09/07 بخشنامه شماره ۳۲۲۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره ۱۲۲۱۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، شورا و مرکز ملی رقابت خدمات خود را به صورت الكترونيكي در اختيار خدمت گيرندگان قرار مي‌دهد.

 

تعهدات:

تارنماي شورا و مرکز ملی رقابت امكان درخواست خدمات، شكايات و همچنين دريافت نظرات و پيشنهادات متقاضيان گرامي را از طريق "منوي ارتباط با ما و ثبت شکایات" فراهم نموده است.

تارنماي شورا و مرکز ملی رقابت بر مبناي پايداري زير ساخت هاي ارتباطي بصورت تمام وقت، در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز در دسترس متقاضيان / دستگاه اجرايي / اشخاص حقيقي و حقوقي گرامي بوده و در صورت بروز هرگونه اشكال و نقص فني از طريق منوي زمان هاي خروج از دسترس تارنما به متقاضيان اطلاع رساني خواهد شد.

 

هزينه ها و پرداخت ها:

ثبت شکایت در تارنمای شورا و مرکز ملی رقابت نیازمند پرداخت هزینه نمی باشد.

 

دوره عملكرد:

اين توافقنامه سطح خدمت تا تاريخ 1401/۱۲/۲۹ اعتبار دارد.