منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوریانتقادات و پیشنهادات
تلفن: ۸۸۰۸۸۴۳۲ ۰۲۱
نمابر: ۸۸۳۶۹۲۵۴ ۰۲۱


واحد روابط عمومی
تلفن: ۸۸۰۸۹۵۲۵ ۰۲۱


معاونت اقتصادی و توسعه رقابت
تلفن: ۸۸۰۸۳۶۴۸ ۰۲۱


معاونت فنی و حقوقی
تلفن: ۸۸۳۶۹۲۴۲ ۰۲۱


دفتر شورای رقابت
تلفن: ۸۸۰۸۳۲۱۰ ۰۲۱


اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن: ۸۸۰۸۹۱۲۳ ۰۲۱


واحد IT
تلفن: ۸۸۰۸۱۴۵۵ ۰۲۱


واحد مالی و ذیحسابی
تلفن: ۸۸۵۷۱۳۷۹ ۰۲۱


دفتر هیئت تجدیدنظر
تلفن: ۸۸۵۷۱۳۷۶ ۰۲۱ داخلی ۲۴۴۵


دبیرخانه مرکز
نمابر: ۸۸۰۸۳۹۶۷

logo-samandehi