منو

 انتقادات و پیشنهادات
تلفن: 88089525 ۰۲۱
نمابر: ۸۸۳۶۹۲۵۴ ۰۲۱


واحد روابط عمومی
تلفن: ۸۸۰۸۹۵۲۵ ۰۲۱


معاونت اقتصادی و توسعه رقابت
تلفن: ۸۸۰۸۳۶۴۸ ۰۲۱


معاونت فنی و حقوقی
تلفن: ۸۸۳۶۹۲۴۲ ۰۲۱


دفتر شورای رقابت
تلفن: 88088432- داخلی 2502


اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن: ۸۸۰۸۹۱۲۳ ۰۲۱


واحد مالی و ذیحسابی
تلفن: ۸۸۵۷۱۳۷۹ ۰۲۱


دفتر هیئت تجدیدنظر
تلفن: 88571376 ۰۲۱ داخلی 2504


دبیرخانه مرکز
تلفن: 88089860 ۰۲۱
نمابر: 88083967