منوانتقادات و پیشنهادات
تلفن: 88089525 ۰۲۱
نمابر: ۸۸۳۶۹۲۵۴ ۰۲۱


واحد روابط عمومی
تلفن: ۸۸۰۸۹۵۲۵ ۰۲۱


معاونت اقتصادی و توسعه رقابت
تلفن: ۸۸۰۸۳۶۴۸ ۰۲۱


معاونت فنی و حقوقی
تلفن: ۸۸۳۶۹۲۴۲ ۰۲۱


دفتر شورای رقابت
تلفن: 88088432- داخلی 2502


اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن: ۸۸۰۸۹۱۲۳ ۰۲۱


دفتر هیئت تجدیدنظر
تلفن: 88571376 ۰۲۱ داخلی 2504


دبیرخانه مرکز
تلفن: 88089860 ۰۲۱
نمابر: 88083967


میز خدمت
تلفن: 88369547 021 و ۸۸۰۸۸۴۳۲ 021 داخلی 1101