منو


         الف) قوانین اصلی:
1- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی (مصوب  1387)
2- قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی(مصوب 1393)
3- قوانین برنامه توسعه
4- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358)


        ب) قوانین مرتبط:
1- قانون بودجه سال95 کل کشور (مصوب 29/2/1395)
2- قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386
3- قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1/8/1356)
4- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی (مصوب 21/1/1379)
5- قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 31/5/1388)
6- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری (7/8/1386)
7- قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی (19/12/1380)
8- قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای (4/10/1379)
9- قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (7/11/1383)
10- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با اولویت فصل هشتم ماده 5  (مصوب16/11/1390)
11- قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با اولویت ماده 13 (مصوب 19/2/1391)
12- استفساریه در خصوص حیطه وظایف هیات تجدیدنظرشورا (مصوب15/10/1392)
13- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان(مصوب15/7/8813)
14- قانون مناقصات عمومی(مصوب 3/11/83)
15-  قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور(مصوب 1/2/1394)
16- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات با اولویت ماده 5 (مصوب 19/2/1391)
17- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2) (مصوب 6/12/1393) 
18- قانون سازمان برق ایران (مصوب 19/4/1346)
19- قانون نظام صنفی کشور با اولویت فصل هشتم (مصوب 12/6/1392)
20- قانون محاسبات عمومی (مصوب 15/10/1349)
21- قانون تاسیس وزارت نیرو (مصوب 28/11/1353)
22- قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 23/12/1367)
23- قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مصوب 2/12/1371)
24- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 25/3/1392)
25- قانون الحاق دولت ایران به کنواسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) (4/7/1380)
26- قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( مصوب 2/12/1371)
 
      ج) آیین نامه ها و دستورالعملها:
1- آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی (مصوب 1/11/1389) و تعدیل میزان مبالغ جرایم مذکور (موضوع تصویب نامه شماره 52772 مورخ 22/1/1395هیأت وزیران)
2- آیین نامه اجرای نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت (موضوع     تصویب نامه شماره 74633 مورخه 21/6/1395 هیات وزیران.)