منو

کتب منتشر شده در حوزه رقابت

حقوق رقابت و آیین دادرسی آن
نویسنده: عبدالحمید مرتضوی
ناشر : انتشارات قوه قضاییه
محل نشر : تهران
سال چاپ : 1402
تعداد صفحه : 511

حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا
نویسنده : مجید شکوهی
ناشر : میزان
محل نشر : تهران
سال چاپ : 1382
تعداد صفحه : 184

 

توافقات ضد رقابت تجاری
نویسنده: محمد حسین وكیلی مقدم
ناشر : كتاب‌ همگان ، میزان
سال چاپ : 1389
تعداد صفحات : 288

حقوق رقابت (در آینه تحولات تقنینی)
نویسنده: امیرعباس علاءالدینی، مقدمه: نجات‌الله ابراهیمیان
ناشر : مجمع علمی و فرهنگی مجد
محل نشر : تهران
سال چاپ : 1391
تعداد صفحات : 240

 مقدمه‌ای بر حقوق رقابت تجارتی و نقش آن در سیاستگذاری و تنظیم بازار
نویسنده : حشمت‌الله سماواتی
ناشر: فردوسی
محل نشر : تهران
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 242


حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا
نویسنده : مهدی رشوند بوکانی، احسان مقصودی(ویراستار)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه: 432

 

تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت
نویسنده: فضه سلیمی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد
سال چاپ : 1391
تعداد صفحات : 254


بررسی تطبیقی نقش قوه قضاییه در سرمایه گذاری، رقابت و خصوصی سازی
گردآورنده : مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه
ناشر: انتشارات جنگل
سال چاپ : 1392
تعداد صفحات :257

 

حقوق رقابت در سازمان تجارت جهانی
نویسنده : ملیحه بهفر
ناشر : قلم علم
محل نشر : تهران
سال چاپ : 1392
تعداد صفحات : 156

 

اظهارات گمراه کننده در عملیات ضد رقابت تجاری
نویسنده: علیرضا کیهانی
ناشر: داد و دانش
محل نشر: تهران
سال چاپ: 1392
تعداد صفحات :70

 

حقوق رقابت و ضمانت اجرای‌های آن
نویسنده : بهنام غفاری فارسانی
ناشر: نشر میزان
سال چاپ : 1393
تعداد صفحات : 640

 

سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت
نویسنده: سیامک پاکباز
ناشر: نشر میزان
سال نشر: 1394
محل نشر : تهران
تعداد صفحات : 220

 

مبانی حقوقی و فقهی رقابت
نویسنده : علی ناصحی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد
محل نشر : تهران
سال نشر : 1394
تعداد صفحات : 262

 

حقوق رقابت و قرارداد، مجوز بهره برداری
نویسنده : محمدمهدی حسن‌پور
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد
سال چاپ : 1395
تعداد صفحات :420

 

شناسایی و تحلیل رقبای تجاری                                 
نویسنده : احمد رضا حاجی نسب، احسان لامع
ناشر : تی آرا
محل نشر : تهران
سال چاپ : 1395
تعداد صفحات : 136    

 


قرارداد عدم رقابت
نویسنده :  ابراهیم رهبری و نجمه کاظمی آهوئی
ناشر : سمت
محل نشر : تهران
سال چاپ : 1395
تعداد صفحات : 312

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقالات منتشر شده در حوزه رقابت

1- اختلاف صلاحیت شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (نقد و تحلیل دادنامه شماره 242-241-2/5/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، ولی رستمی - مرتضی اصغرنیا، فصلنامه نقد رای، سال دوم، شماره چهارم و پنجم، پاییز و زمستان 1392.

2- اصول حاکم برحقوق رقابت تجاری، با نگاهی به لایحه قانونی مربوط، طوبی صادقی، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 23، بهار 1386.

3- اعمال مقررات حقوق رقابت بر اعمال حاکمیتی و تصدی دولت، ولی رستمی- ایام کمرخانی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 45، شماره 3، پاییز 1394.

4- انحصار و رقابت؛ تأملی بر لزوم فعالیت نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی، محمود باقری - مرتضی اصغرنیا، فصلنامه اندیشه های حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1، پاییز 1392.

5- تبانی واحدهای اقتصادی از دیدگاه‌ حقوق رقابت اتحادیه اروپایی و ایران، دکتر مشیت اله نوروزی شمس، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 56، پاییز 1389.

6- تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری یا تعارض با قواعد عمومی قراردادها، رضا خشنودی، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 18، شماره 3، پاییز 1393.

7- نقدی بر رویه شورای رقابت در احراز رویه ضدرقابتی؛ بررسی موردی پرونده واگذاری شرکت مخابرات ایران، مرتضی اصغرنیا، دوفصلنامه رويه قضايي حقوق خصوصي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداری، دوره اول، شماره اول، بهار و تابستان 1395.

8- بررسی ماهیت تصمیمات شورای رقابت و قابلیت رسیدگی به آن از سوی دیوان عدالت اداری، مرتضی اصغرنیا، دوفصلنامه رويه قضايي حقوق خصوصي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداری، دوره دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1396.

9-درآمدی بر ویژگی های مقررات اقتصادی خوب و کارآمد در حقوق رقابت، مرتضی اصغرنیا - ولی رستمی، فصلنامه حقوق اداری. دوره 5، شماره 15، 1397.