میز خدمت وب‌سایت شورا و مرکز ملی رقابت؛ سامانه‌ای تحت وب است که به‌منظور آگاهی بخشی، جلوگیری از سردرگمی، کاهش مراجعات مردمی، بهبود و ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات این مرکز راه‌اندازی شده است.