میز خدمت وب سایت شورا و مرکز ملی رقابت؛ سامانه ای تحت وب می باشد که به منظور آگاهی بخشی، جلوگیری از سردرگمی، کاهش مراجعات مردمی، بهبود و ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات این مرکز راه اندازی شده است. خدمات قابل ارائه بر خط به شرح ذیل می باشد:

 

ثبت شکایات در راستای مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

ثبت شکایات در راستای تأخیر و عدم صدور مجوز کسب و کار

ثبت شکایات در راستای موضوع ماده (۱۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

----------------------------

ارتباط با ما - (بخش های مختلف شورا و مرکز ملی رقابت)

----------------------------

مصوبات جلسات شورای رقابت

----------------------------

سئوالات متداول شکایات شورا و مرکز ملی رقابت

----------------------------

راهنمای ثبت شکایت در شورا و مرکز ملی رقابت