منو

کتاب‌ها و گزارشات منتشره که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع رقابت‌پذیری پرداخته‌اند

ردیف عنوان طرح سال مجري
۱ نظري اجمالي و مقدماتي به اثرات عضويت درگات بر اقتصاد کشور ۱۳۷۳ رفعتي محمدرضا
۲ نگرشي نو برصادرات غير نفتي: بررسي موردي محصولات دامي ايران ۱۳۷۵ ملکي بهنام
۳ چارچوب کلي طرح مردمي کردن اقتصاد ۱۳۷۵ رفعتي محمدرضا
۴ ارزيابي درجه تمركز در توليد و عمده فروشي بازارهاي منتخب ۱۳۷۷ گرجي ابراهيم
۵ مجموعه مقالات همايش شناخت استعدادهاي بازرگاني - اقتصادي استان کرمانشاه ۱۳۷۷ موسسه مطالعات
۶ مجموعه مقالات همايش ريشه يابي يک بحران «درسهايي از جنوب شرقي آسيا» ۱۳۷۸ موسسه مطالعات
۷ برگزيده اي از عملکرد بازرگاني و چشم انداز آينده ۱۳۷۸ موسسه مطالعات
۸ برگزيده اي از عملکرد بازرگاني و چشم انداز آينده ۱۳۷۸ موسسه مطالعات
۹ ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ج‍دی‍د س‍ی‍اس‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ 1378 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۰ سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها ۱۳۷۹ پوريان حيدر
۱۱ سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها ۱۳۷۹ پوريان حيدر
۱۲ الگوي مصرف خوراك از ديدگاه آيات وروايات ۱۳۷۹ مايلي فرتاش محمد مهدي
۱۳ سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها ۱۳۷۹ پوريان حيدر
۱۴ بررسي ابعاد حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان ۱۳۷۹ خداپرست مهدي
۱۵ تبعات اقتصادي توسعه بنيادها و نهادهاي عمومي غيردولتي ۱۳۷۹ رفعتي محمدرضا
۱۶ نقش مديرِيت ريسك در استمرار و رشد توسعه صادرات غيرنفتي ۱۳۸۰ احمدوند محمدرحيم
۱۷ ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن ۱۳۸۰ خداداد كاشي فرهاد
۱۸ ارزِيابي رابطه بين عرضه محصولات كشاورزِبا سياستهاي بازرگاني ۱۳۸۰ کميجاني اکبر
۱۹ مروري بر سوابق و نتايج مهمترين مطالبات و بررسيهاي صنايع کوچک و متوسط ايران و توصيه هاي سياستگذاري آنها. ۱۳۸۰ اخوي احمد
۲۰ مجموعه مقالات همايش جهش صادراتي و سياستهاي استراتژيک تجاري ۱۳۸۰ رفعتي محمدرضا
۲۱ زمينه ها و عوامل گسترش قاچاق در کشور و راههاي مبارزه با آن ۱۳۸۰ بازرگاني خارجي
۲۲ افق ها و عبرت ها در سیاستگذاری بازرگانی ۱۳۸۰ محمد نهاوندیان
۲۳ نقدي برعملکرد سياستهاي حمايتي کشورهاي مختلف ازتوليد و تجارت فولاد و مقايسه آن با ايران ۱۳۸۱ چراغي داود
۲۴ پيشنهادها و راهکارهايي براي تحقق جهش صادراتي بعنوان محور برنامه سوم توسعه ۱۳۸۱ رفعتي محمدرضا
۲۵ بررسي وتعيين مزِيت نسبي محصولات زراعي در استان فارس ۱۳۸۱ نجفي بهاءالدين
۲۶ شاخصهاي رقابت پذيرِي و عملكرد تجارت خارجي ايران ۱۳۸۱ رازيني ابراهيم علي
۲۷ شاخص هاي رقابت پذيري و عملکرد تجارت خارجي ايران ۱۳۸۱ رازيني ابراهيم علي
۲۸ مجموعه مقالات همايش قاچاق کالا ۱۳۸۱ موسسه مطالعات
۲۹ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۱ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
۳۰ ت‍ن‍گ‍ن‍اه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ول‍ی‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ی‍ک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ از ب‍ی‍ن‌ م‍ی‌رود ۱۳۸۱  
۳۱ تجزيه وتحليل وبرآورد رشد بهره وري در صنايع استان تهران ۱۳۸۲ صفوي بي‍ژن
۳۲ تحليل و برآورد واردات غيررسمي (قاچاق) چاي به ايران و راهکارهاي اقتصادي مقابله با آن ۱۳۸۲ حسيني ميرعبدالله
۳۳ تعيين و اولويت نبدي بازارهاي هدف محصولات صادرات پتروشيمي ايران ۱۳۸۲ فهيمي فر جمشيد
۳۴ چالش امنيت غذايي در فرآيند جهاني شدۀ تجارت ۱۳۸۲ حيدري خليل
۳۵ م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ ۱۳۸۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۳۶ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ۱۳۸۲ ه‍وم‍ن‌، ت‍ق‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ه‌
۳۷ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ، ف‍ره‍ن‍گ‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ۱۳۸۲ ت‍لال‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۴۷ - م‌,Talalali, Michael
۳۸ رويکردهاي کلي اقتصادي برنامه چهارم توسعه در بخش بازرگاني ۱۳۸۳ رفعتي محمدرضا
۳۹ قابليتهاي بخش صنعت ومعدن در اشتغالزايي با تاکيد بر نقش کارآفرينان ۱۳۸۳ صفوي بي‍ژن
۴۰ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان
۴۱ سياس‍ت‍ه‍اي ف‍ره‍ن‍گي اص‍لاح‌ س‍اخ‍ت‍ار آرد و ن‍ان‌ ۱۳۸۳ چراغي داود
۴۲ بررسي اجمالي بازار كاشي‌هاي سراميكي منطقه خليج فارس ۱۳۸۳ صادقي فروشاني محمد رضا
۴۳ بررسي ضايعات نان در شهر تهران ۱۳۸۳ اصغر زاده عبدالله
۴۴ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌ در ب‍ازار ج‍ه‍ان‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ پ‍س‍ت‍ه‌ ۱۳۸۳ ی‍زدان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‌طاه‍ری‌، س‍م‍ان‍ه‌
۴۵ ش‍اخ‍ص‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۸۳ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ت‍دب‍ی‍ر اق‍ت‍ص‍اد
۴۶ م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ ۱۳۸۳ ولي بيگي حسن
۴۷ ب‍ررس‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ص‍ادرات‍ی‌ 1383 ولي بيگي حسن
۴۸ تاثير سياست‌هاي تجاري و ارزي بر بخش صنعت ايران ۱۳۸۴ عسگري منصور
۴۹ شناسايي بسترهاي مورد نياز تسهيل و توسعه بازاريابي ۱۳۸۴ مهرنوش مينا
۵۰ ت‍اثير آزاد س‍ازي ت‍ج‍ارت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍الي ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي ايران‌ ۱۳۸۴ عسگري منصور
۵۱ لایحه قانون رقابت ،مبانی نظری و تجربه کشورها ۱۳۸۴ کمیته راهبری دفتر مطالعات اقتصادی
۵۲ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ خ‍وش‍ه‌س‍ازی‌ در اف‍زای‍ش‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط ب‍ام‍ح‍وری‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ۱۳۸۴ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۵۳ ب‍رآورد ش‍اخ‍ص‌ ت‍وان‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ در ش‍رای‍ط ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ۱۳۸۴ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۵۴ ن‍ق‍ش‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا در ت‍وليد و ت‍ج‍ارت‌ ۱۳۸۵ منتقمي فروغ
۵۵ بررسي وشناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي صادرات خدمات فني ومهندسي کشور ۱۳۸۵ صادقي فروشاني محمد رضا
۵۶ بررسي عوامل تشکيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري ۱۳۸۵ کيماسي مسعود
۵۷ بررسي عوامل مؤثر برتجارت درون صنعت کشورهاي درحال توسعه به ويژه ايران ۱۳۸۵ راسخي سعيد
۵۸ بررسي سياست‌هاي تنظيم بازار در كشورهاي مختلف ۱۳۸۵ پرمه زورار
۵۹ اولويت‌بندي صنايع ايران براساس رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني با هدف منطقي‌نمودن سياستهاي حمايتي تجاري ۱۳۸۵ عابدين مقانکي محمد رضا
۶۰ بررسي الزامات بكارگيري روش‌هاي نوين بازاريابي ۱۳۸۵ آقازاده هاشم
۶۱ مسايل و مشکلات کلان و خرد توسعه صادرات غير نفتي ايران ۱۳۸۵ رفعتي محمدرضا
۶۲ تحليل اقتصادي - مديريتي برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا و حراج در واحدهاي صنفي در متون اقتصادي و مديريتي ۱۳۸۵ چراغي داود
۶۳ قاچاق کالا ، تعريف دلايل وبرخي از راهکارهاي مقابله اصولي با آن ۱۳۸۵ حسيني ميرعبدالله
۶۴ بررسي تجربيات کشورهاي منتخب در ارتقاي بهره وري بخش بازرگاني ۱۳۸۵ دباغ رحيم
۶۵ اول‍وی‍ت‌ب‍ن‍دی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، ب‍ا ه‍دف‌ م‍ن‍طق‍ی‌ن‍م‍ودن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ ۱۳۸۵ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۶۶ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ده‍ن‍ده‌ و م‍وث‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
۶۷ اث‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ واق‍ع‍ی‌ ارز ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۶۸ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وی‍ای‍ی‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ خ‍ودروس‍ازی‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ ۱۳۸۵ ب‍رارپ‍ور، ک‍وروش‌ ع‍راق‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
۶۹ ن‍ق‍ش‌ خ‍وش‍ه‌س‍ازی‌ در اف‍زای‍ش‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وج‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط ب‍ام‍ح‍وری‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ۱۳۸۵ ن‍اطق‌، م‍ح‍م‍د
۷۰ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ و ش‍دت‌ ب‍رون‌گ‍رای‍ی‌ در ف‍رآی‍ن‍د آزادس‍ازی‌ ت‍ج‍اری‌ ای‍ران‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ پ‍وی‍ا 1385 طی‍ب‍ی‌، ک‍م‍ی‍ل‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌، ک‍ری‍م‌ م‍ص‍ری‌ ن‍ژاد، ش‍ی‍ری‍ن‌
۷۱ بررسي چگونگي رقابتي کردن بنگاههاي کوچک ومتوسط در راستاي توسعه صادرات ۱۳۸۶ عسگري منصور
۷۲ پيشنهاد روش مناسب براي تعيين قيمت تضميني محصولات کشاورزي در ايران ۱۳۸۶ گلکاران سميرا
۷۳ بررسي خدمات پس از فروش الکترونيکي در صنعت لوازم خانگي انرژي بر: رويکرد تطبيقي ۱۳۸۶ اسفيداني محمد رحيم
۷۴ طرح جامع مطالعه موانع رشد تجاري وشناسايي ظرفيتهاي صادراتي بنگاه هاي كوچك و متوسط کشور ۱۳۸۶ سعادت محمد رضا
۷۵ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍ادگ‍ی‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ م‍زی‍ت‌ دار اس‍ت‍ان‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در راس‍ت‍ای‌ ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ WTO و ب‍ا اول‍وی‍ت‌ ف‍رش‌ و خ‍ش‍ک‍ب‍ار ۱۳۸۶ س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی
۷۶ ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ک‍ردن‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط در راس‍ت‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌ 1386 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
۷۷ س‍ازم‍ان‍دهي ت‍ش‍کيلات‌ و م‍ديريت‌ ديپ‍ل‍م‍اسي ت‍ج‍اري ۱۳۸۷ عابدين مقانکي محمد رضا
۷۸ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ائي طرح‌: ت‍دوين‌ راه‍ک‍اره‍اي ارت‍ق‍اي ب‍ه‍ره‌وري ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍اي ت‍وليدي و خ‍دم‍اتي ۱۳۸۷ طبيبي محمدرضا
۷۹ سياس‍ت‌ ت‍ج‍اري و ب‍ه‍ره‌وري ص‍ن‍ع‍تي ۱۳۸۷ ابراهيمي مهر محمدرضا
۸۰ ارزيابي توان رقابتي صنايع معدني ايران و راهكارهاي ارتقاي توان رقابتي آن‌ها در بازارهاي جهاني ۱۳۸۷ ولي بيگي حسن
۸۱ سياست‌هاي پيشنهادي براي توسعه و ارتقاي بهره‌وري نظام بخش بازرگاني (توصيه مشاور موسسه ) ۱۳۸۷ نجمي محمد رضا
۸۲ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ش‍تيب‍ان‌ ت‍ن‍ظيم‌ ب‍ازار گ‍وش‍ت‌ م‍رغ‌ ۱۳۸۷ زورار پرمه
۸۳ علل نقض قراردادها در اقتصاد ايران و تعيين هزينه هاي اجتماعي آن ۱۳۸۷ صادقي حسين
۸۴ سياستها و راهکارهاي مديريت واردات در برنامه پنجم توسعه. ۱۳۸۷ رفعتي محمدرضا
۸۵ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ائي طرح‌: ت‍دوين‌ راه‍ک‍اره‍اي ارت‍ق‍اي ب‍ه‍ره‌وري ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍اي ت‍وليدي و خ‍دم‍اتي ۱۳۸۷ طبيبي محمدرضا
۸۶ بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت ۱۳۸۷ ولي بيگي حسن
۸۷ آشنايي با مباني مديريت توزيع (با تأكيد بر روش‌هاي نوين توزيع كالا ) ۱۳۸۷ آقاجاني زهرا
۸۸ طراح‍ی‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در س‍طح‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍س‍ازی‌ م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اری‍اف‍ت‍ه‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۷ م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا اص‍غ‍ری‌زاده‌، ع‍زت‌ا... ص‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
۸۹ م‍ع‍م‍اری‌ ک‍لان‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ع‍رض‍ه‌ چ‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۷ ام‍ی‍ن‌ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا م‍رادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
۹۰ خ‍لاص‍ه‌ اج‍لاس‌ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ درب‍اره‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط، ژن‍و، از ۸ ال‍ی‌ ۱۰ دس‍ام‍ب‍ر۲۰۰۸ ] ۱۳۸۷ اج‍لاس‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ درب‍اره‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط (۲۰۰۸: ژن‍و
۹۱ ت‍وص‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍ج‍ارت‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ارت‍ق‍اء رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ SME [اس‌ ام‌ ای‌] ۱۳۸۷ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د. ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍ج‍ارت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
۹۲ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ و دورن‍م‍ای‌ ن‍ظام‌ ت‍ج‍اری‌ روس‍ی‍ه‌ 1387 ران‍گ‍ان‌، ی‍و. س‍ری‍ن‍ی‍واس‍ا
۹۳ بررسي آثار تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بنگاههاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي اجرايي ۱۳۸۸ عسگري منصور
۹۴ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله
۹۵ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله
۹۶ توسعه تجارت ايران با منطقه آمريكاي لاتين ۱۳۸۸ عسگري منصور
۹۷ بررسي آسيب پذيري صنايع كوچك و متوسط در فرايند جهاني شدن و عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت(WTO) ۱۳۸۸ راستي محمد
۹۸ تبيين فرصت‌ها و تهديدات، نقاط قوت وضعف (swot) صادرات محصولات حلال با تاكيد بر فرآورده‌هاي غذايي حلال در تجارت با سه كشور چين، هند و روسيه ۱۳۸۸ نوروزي بيتا
۹۹ بررسي آثار الحاق به WTO بر توسعه مالي در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ راستي محمد
۱۰۰ سرمايه‌گذاري شركتهاي فراملي در غرب آسيا و تبعات آن براي ايران ۱۳۸۸ رضايي مهدي
۱۰۱ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله
۱۰۲ آزادسازي تجارت خدمات مالي يا توسعه مالي کدام يک اولويت دارد ۱۳۸۸ راستي محمد
۱۰۳ اولين همايش بررسي الزامات، سياست‌ها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف ۱۳۸۸ اخوي احمد
۱۰۴ گزارش واگذاری سهام شرکت مخابرات ( زمستان ۱۳۸۸) ۱۳۸۸ مرکز ملی رقابت
۱۰۵ سنجش مولفه های price cap در صنعت مخابرات ایران (زمستان ۱۳۸۸) ۱۳۸۸ مرکز ملی رقابت
۱۰۶ پرونده شرکت های مجاز به ارائه خدمات عمومی انتقال داده ازطریق ماهواره(SAP) اسفند ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ مرکز ملی رقابت
۱۰۷ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ج‍دول‌ ام‍ت‍ی‍ازات‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ای‌ در م‍ذاک‍رات‌ ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ ۱۳۸۸ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍ج‍ارت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
۱۰۸ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودروس‍ازی‌ ای‍ران‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ا م‍دل‌ ال‍م‍اس‌ م‍ض‍اع‍ف‌ ۱۳۸۸ ف‍خ‍ری‌ ل‍رک‍رق‌، ع‍ل‍ی‌
۱۰۹ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و ص‍ادرات‌ ۱۳۸۸ س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌.
۱۱۰ ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ رق‍اب‍ت‍پ‍ذی‍ری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌۲۰۰۹-۲۰۱۰ ، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍م‍ده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۸ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
۱۱۱ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ آم‍ادگ‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ در راس‍ت‍ای‌ ال‍ح‍اق‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ WTO ۱۳۸۸ ع‍ظی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
۱۱۲ ارزی‍اب‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۸ ص‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌
۱۱۳ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ل‍ی‌ ، ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ و س‍ن‍د چ‍ش‍م‌ ان‍داز. ۱۳۸۸ ک‍م‍ال‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود
۱۱۴ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ 1388 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۱۵ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ق‍درت‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط در ای‍ران‌ 1388 عسگري منصور
۱۱۶ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا
۱۱۷ بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان ۱۳۸۹ عسگري منصور
۱۱۸ نقش مناطق آزاد تجاري- صنعتي در توسعه تجاري ايران ۱۳۸۹ رضايي مهدي
۱۱۹ امکان‌پذيري رشد مبتني بر صادرات ايران ۱۳۸۹ اشرف زاده حميدرضا
۱۲۰ اقتصاد آتي هند: حرکت برفراسوي سرمايه داري دولتي ۱۳۸۹ رضايي مهدي
۱۲۱ مطالعه پشتيبان تنظيم بازار فولاد ۱۳۸۹ گلکاران سميرا
۱۲۲ طراحي فرايند واگذاري و كاهش تصديگري دولت در زنجيره تامين صنعت شكر ۱۳۸۹ سليماني سدهي مجتبي
۱۲۳ بازار برنج ۱۳۸۹ پرمه زورار
۱۲۴ زنجيره تأمين صنعت قند و شکر در ايران ۱۳۸۹ سليماني سدهي مجتبي
۱۲۵ تدوين برنامه توسعه تجارت نانو ۱۳۸۹ منفردي رضا
۱۲۶ گزارش شکایت شرکت های دارنده مجوز ندا از شرکت مخابرات ( بهار ۱۳۸۹) ۱۳۸۹ مرکز ملی رقابت
۱۲۷ بررسی بازار دارو در ایران ( آبان ۱۳۸۹) ۱۳۸۹ مرکز ملی رقابت
۱۲۸ گزارش تفضیلی بیمه ( دی ماه ۱۳۸۹) ۱۳۸۹ مرکز ملی رقابت
۱۲۹ شناسایی ساختار بازارها با تاکید بر اندازه تمرکز در بازارهای صنعتی( اسفند ۱۳۸۹ ) ۱۳۸۹ مرکز ملی رقابت
۱۳۰ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ک‍اه‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌ ک‍الاه‍ا و خ‍دم‍ات‌ ۱۳۸۹ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
۱۳۱ خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ک‍ش‍ور= The ۲nd Conference on Promoting Competitive Environment ۱۳۸۹ ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ک‍ش‍ور (دوم‍ی‍ن‌:۱۳۸۹ : ت‍ه‍ران‌)
۱۳۲ م‍دل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ در ای‍ران‌ ۱۳۸۹ ص‍ف‍ای‍ی‍ان‌، م‍ی‍ت‍را
۱۳۳ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍اخ‍ص‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ در س‍ال‌۲۰۰۸-۲۰۰۹ ۱۳۸۹ ک‍ش‍اورزق‍ه‍رم‍ان‍ل‍و، اع‍ظم‌
۱۳۴ ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ رق‍ب‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ ۱۳۸۹ س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
۱۳۵ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ آن‌ ۱۳۸۹ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
۱۳۶ ت‍ق‍وی‍ت‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط در ع‍ص‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ۱۳۸۹ اخ‍وی‌، اح‍م‍د
۱۳۷ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ای‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۹ عسگري منصور
۱۳۸ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍ی‍ر ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ م‍دل‌ ال‍م‍اس‌) ۱۳۸۹ م‍ل‍ک‌ اخ‍لاق‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
۱۳۹ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍ض‍وی‍ت‌ ای‍ران‌ در س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍رش‌ ک‍ش‍ور ۱۳۸۹ س‍ع‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
۱۴۰ رقابت پذیری اقتصاد ایران و راهکارهای بهبود آن در جهان ۱۳۹۰ حسيني ميرعبدالله
۱۴۱ گزارش صنعت فولاد (تیرماه۱۳۹۰) ۱۳۹۰ مرکز ملی رقابت
۱۴۲ گزارش ارزیابی قدرت انحصاری در صنایع ایران (شهریور ۱۳۹۰) ۱۳۹۰ مرکز ملی رقابت
۱۴۳ گزارش صنعت پتروشیمی ایران(دی ماه ۱۳۹۰) ۱۳۹۰ مرکز ملی رقابت
۱۴۴ دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو ۱۳۹۰ مرکز ملی رقابت
۱۴۵ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ در اف‍ق‌ چ‍ش‍م‌ان‍داز ۱۳۹۰ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌. ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ ن‍ظارت‌
۱۴۶ ت‍دوی‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ش‍ور ۱۳۹۰ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۴۷ اث‍ر ان‍ع‍طاف‌پ‍ذی‍ری‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار ب‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ ب‍رت‍ر در ای‍ران‌ ۱۳۹۰ ارب‍اب‍ی‍ان‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
۱۴۸ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ن‍ی‍روی‌ پ‍ورت‍ر ب‍راس‍اس‌ م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌: ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ش‍اخ‍ص‌ ان‍ح‍ص‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ ه‍ری‍ش‍م‍ن‌ - ه‍رف‍ی‍ن‍دال‌ ۱۳۹۰ خ‍دام‍رادی‌، س‍ع‍ی‍د...[ودی‍گ‍ران‌]
۱۴۹ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌ در ج‍ه‍ان‌ ۱۳۹۰ حسيني ميرعبدالله
۱۵۰ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ ای‍ران‌ 1390 ص‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌ ده‍ق‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
۱۵۱ راب‍طه‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌، س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌، ت‍ج‍ارت‌ و ق‍درت‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ 1390 ش‍اه‌آب‍ادی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ پ‍وران‌، رق‍ی‍ه‌
۱۵۲ مجموعه قوانین و مقررات سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۱ داود خانی و مهدی فلاح دوست
۱۵۳ گزارش صنعت خودرو ( سال۱۳۹۱) ۱۳۹۱ مرکز ملی رقابت
۱۵۴ نرخ عوارض راه، مفاهیم ، روش ها و دستورالعمل قیمت گذاری (سال۱۳۹۱) ۱۳۹۱ مرکز ملی رقابت
۱۵۵ گ‍زارش‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌۲۰۱۱-۲۰۱۲ ۱۳۹۱ م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد
۱۵۶ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ ۱۳۹۱ ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ی‍م‍اراص‍ل‌، ن‍س‍ت‍رن‌
۱۵۷ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ان‍رژی‌ و ب‍الادس‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۹۱ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌. ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍رژی‌
۱۵۸ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ آث‍ار م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ک‍ردن‌ ی‍اران‍ه‌ه‍ا ۱۳۹۱ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۵۹ ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌: ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۹۱ ن‍ی‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
۱۶۰ ت‍ح‍ولات‌ ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ 1391 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۶۱ نگاهی بر سیستم مترو، عملکرد و روش های قیمت گذاری بلیت ( آذر۱۳۹۲) ۱۳۹۲ مرکز ملی رقابت
۱۶۲ تعیین سهم مالکانه لوکوموتیو در صنعت راه آهن ( تیرماه ۱۳۹۲) ۱۳۹۲ مرکز ملی رقابت
۱۶۳ بررسی وضعیت دانه های روغنی، روغن خام ، روغن تصفیه شده و کنجاله (دوره سال ۸۸ تا نه ماهه اول سال ۹۱) اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ مرکز ملی رقابت
۱۶۴ ه‍دف‍م‍ن‍دی‌ ی‍اران‍ه‌ه‍ا در ای‍ران‌: آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍رای‌ ق‍ان‍ون‌ در م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ و پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ اث‍رات‌ اج‍را در م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌) ۱۳۹۲ گ‍رش‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
۱۶۵ ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۶۶ ارای‍ه‌ راه‍ک‍ار و س‍اخ‍ت‍ار پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ رع‍ای‍ت‌ ال‍زام‍ات‌ زی‍س‍ت‌م‍ح‍ی‍طی‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌، م‍ع‍دن‌ و ت‍ج‍ارت‌ ۱۳۹۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۶۷ آخ‍ری‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ (ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌، ت‍ج‍اری‌، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و )... 1392 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۶۸ گ‍زارش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ راب‍طه‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌وری‌ و ض‍رورت‌ ت‍دوی‍ن‌ و اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ 1392 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۶۹ گ‍زارش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ راب‍طه‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌وری‌ و ض‍رورت‌ ت‍دوی‍ن‌ و اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ 1392 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۷۰ گزارش عملکرد اولین دوره (۱۳۸۸ تا۱۳۹۴ )شورای رقابت ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت
۱۷۱ گزارش عملکرد مرکز ملی رقابت در سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت
۱۷۲ طرح پژوهشی بازار خودرو ایران ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت
۱۷۳ گزارش بررسی شکایت شرکت ریز موج سیستم از اتحادیه صنایع لوح های فشرده ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت
۱۷۴ گزارش خصوصی سازی و واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پیروزی ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت
۱۷۵ گزارش بررسی شکایات مربوط به بهبود فضای کسب و کار ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت
۱۷۶ گزارش بررسی شرایط کاری کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت
۱۷۷ گزارش ادغام دو شرکت رینگ سایپا و سایپا گام ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت
۱۷۸ گزارش تبصره ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت
۱۷۹ گزارش بررسی وضعیت حقوقی فعالیت نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی صنعت برق و مخابرات ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت
۱۸۰ گزارش بررسی و اظهار نظر در خصوص واگذاری سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا ) ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت
۱۸۱ رقابت پذیری جهانی و جایگاه اقتصاد ایران (۲۰۱۳-۲۰۱۴) ۱۳۹۳ مرکز پژوهش‌های مجلس
۱۸۲ بررسی اثر رقابت پذیری صنایع دانش بنیان ایران در تجارت با منطقه آسیای جنوب غربی ۱۳۹۳ یوسف حسن پور
۱۸۳ مجموعه مقالات دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری ۱۳۹۳ ساری - مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
۱۸۴ ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار در ای‍ران‌ ۱۳۹۳ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۸۵ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ م‍ل‍ی‌ ۱۳۹۳ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۸۶ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ا و راه‍ک‍ار م‍ن‍اس‍ب‌ در ح‍وزه‌ واردات‌ در ش‍رای‍ط ت‍ش‍دی‍د، ت‍خ‍ف‍ی‍ف‌ ی‍ا رف‍ع‌ ت‍ح‍ری‍م‌ه‍ا ۱۳۹۳ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۸۷ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌/ اق‍ت‍ص‍ادی‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ارزش‌ ن‍س‍اج‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌= م‍اف‍ی‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د پ‍وش‍اک‌= غ‍ص‍ه‌ پ‍ردرد اق‍ت‍ص‍اد و ص‍ن‍ای‍ع‌ ن‍س‍اج‍ی‌ و پ‍وش‍اک‌ ک‍ش‍ور= ش‍ل‍وار س‍اپ‍ورت‌ ۱۳۹۳ س‍ل‍طان‍ی‌، اح‍س‍ان‌
۱۸۸ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رق‍اب‍ت‍م‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍خ‍ش‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ص‍ادرات‍ی‌ ۱۳۹۴ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۸۹ م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ش‍ش‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌، م‍ع‍دن‌ و ت‍ج‍ارت‌ 1394 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۹۰ ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ت‍ول‍ی‍دات‌ و اف‍زای‍ش‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط م‍ق‍ی‍اس‌ 1394 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
۱۹۱ بررسی وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران ۱۳۹۵ مرکز ملی رقابت
۱۹۲ مدیریت بازار انرژی در کشور (۱) بررسی ادبیات نظری سازوکار قیمت‌گذاری خودکار سوخت با تاکید بر هموارسازی تدریجی قیمت ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس
۱۹۳ Global Competitiveness Report ۲۰۱۵-۲۰۱۶ - Reports - World Economic ... ۱۳۹۵ world economic forum
۱۹۴ آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودرو در ای‍ران‌ 1395 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌
۱۹۵ نقدی بر رویه شورای رقابت در احراز رویه ضدرقابتی؛ بررسی موردی پرونده واگذاری شرکت مخابرات ایران 1395 دوفصلنامه رويه قضايي حقوق خصوصي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداری
۱۹۶ بررسی ماهیت تصمیمات شورای رقابت و قابلیت رسیدگی به آن از سوی دیوان عدالت اداری 1396 دوفصلنامه رويه قضايي حقوق خصوصي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداری
۱۹۷ درآمدی بر ویژگیهای مقررات اقتصادی خوب و کارامد در حقوق رقابت اصغرنیا مرتضی و رستمی ولی، فصلنامه حقوق اداری. دوره ۵، شماره ۱۵، ۱۳۹۷.  
۱۹۸ فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله جلد اول بی تا موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
۱۹۹ فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله جلد دوم بی تا موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
۲۰۰ فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله جلد سوم بی تا موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
۲۰۱ گزارش صنعت بیمه در ایران منتشر نشده مرکز ملی رقابت
۲۰۲ گزارش " قیمت گذاری خودروهای جدید " مطالعه موردی دنا و ساینا منتشر نشده مرکز ملی رقابت
۲۰۳ گزارش« بررسی فرآیند واردات خودرو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر»و بررسی اعطای امتیاز انحصاری فروش خدمات پس از فروش به شرکت های نمایندگی رسمی منتشر نشده مرکز ملی رقابت
۲۰۴ گزارش « بررسی ادعاهای مطروحه برخی صرافی های تضامنی در خصوص مصادیق رویه های ضد رقابتی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت صرافی ها» منتشر نشده مرکز ملی رقابت
۲۰۵ گزارش بازار خرده فروشی برق کشور – با تاکید بر شرکت انرژی پاک پویش پرشین منتشر نشده مرکز ملی رقابت
۲۰۶ گزارش بازار مشاوره برق و آب – با تاکید به شرکت مشاوره مهاب قدس منتشر نشده مرکز ملی رقابت
۲۰۷ گزارش انحصار در بازار توزیع برق – با تاکید بر شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا منتشر نشده مرکز ملی رقابت
۲۰۸ گزارش هادی های هوایی آلومینیومی خطوط توزیع و انتقال نیرو – بررسی شکایت شرکت آلومتک منتشر نشده مرکز ملی رقابت
۲۰۹ گزارش بررسی شکایات مجوزهای کسب و کار موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتشر نشده مرکز ملی رقابت
۲۱۰ گزارش نگاهی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران منتشر نشده مرکز ملی رقابت
۲۱۱ گزارش مالکیت مستقیم و غیر مستقیم شرکت های تابعه و وابسته موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی. منتشر نشده مرکز ملی رقابت
۲۱۲ گزارش اینترنت پرسرعت ADSL منتشر نشده مرکز ملی رقابت
213

عملکرد مراجع رقابت: شواهدی جدید از کشورهای جهان، نوشته: ایمان چراتیان

1401 مرکز ملی رقابت
214

،ماندگاری یک ابرچالش/ چرا نرخ بیکاری در ایران کاهش پیدا نمی‌کند؟ نوشته: ایمان چراتیان

1402 تجارت فردا
215

از انحصار زدایی در قانون اساسی تا رقابت‌پذیری در نظام تدبیر، نوشته: ابوالفضل پاسبانی صومعه

1402 چکیده مقالات دومین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی تحول بنیادین اقتصادی، مبتنی بر اصول قانون اساسی

ماخذ: گزارشات مرکز ملی رقابت و توصیه های مستخرج از طرح های پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی