منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

کتاب‌ها و گزارشات منتشره که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع رقابت‌پذیری پرداخته‌اند

عنوان طرح سال مجري
1 نقش مديرِيت ريسك در استمرار و رشد توسعه صادرات غيرنفتي 1380 احمدوند محمدرحيم
2 ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن 1380 خداداد كاشي فرهاد
3 س‍ازم‍ان‍دهي ت‍ش‍کيلات‌ و م‍ديريت‌ ديپ‍ل‍م‍اسي ت‍ج‍اري 1387 عابدين مقانکي محمد رضا
4 گ‍زارش‌ ن‍ه‍ائي طرح‌: ت‍دوين‌ راه‍ک‍اره‍اي ارت‍ق‍اي ب‍ه‍ره‌وري ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍اي ت‍وليدي و خ‍دم‍اتي 1387 طبيبي محمدرضا
5 ن‍ق‍ش‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا در ت‍وليد و ت‍ج‍ارت‌ 1385 منتقمي فروغ
6 بررسي وشناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي صادرات خدمات فني ومهندسي کشور 1385 صادقي فروشاني محمد رضا
7 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور 1389 رفعتي محمدرضا
8 بررسي چگونگي رقابتي کردن بنگاههاي کوچک ومتوسط در راستاي توسعه صادرات 1386 عسگري منصور
9 بررسي آثار تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بنگاههاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي اجرايي 1388 عسگري منصور
10 مجموعه مقالات همايش ريشه يابي يک بحران «درسهايي از جنوب شرقي آسيا» 1378 موسسه مطالعات
11 رويکردهاي کلي اقتصادي برنامه چهارم توسعه در بخش بازرگاني 1383 رفعتي محمدرضا
12 تجزيه وتحليل وبرآورد رشد بهره وري در صنايع استان تهران 1382 صفوي بي‍ژن
13 ارزِيابي رابطه بين عرضه محصولات كشاورزِبا سياستهاي بازرگاني 1380 کميجاني اکبر
14 ارزيابي درجه تمركز در توليد و عمده فروشي بازارهاي منتخب 1377 گرجي ابراهيم
15 سياس‍ت‌ ت‍ج‍اري و ب‍ه‍ره‌وري ص‍ن‍ع‍تي 1387 ابراهيمي مهر محمدرضا
16 قابليتهاي بخش صنعت ومعدن در اشتغالزايي با تاکيد بر نقش کارآفرينان 1383 صفوي بي‍ژن
17 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان
18 ارزيابي توان رقابتي صنايع معدني ايران و راهكارهاي ارتقاي توان رقابتي آن‌ها در بازارهاي جهاني 1387 ولي بيگي حسن
19 بررسي عوامل تشکيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري 1385 کيماسي مسعود
20 تحليل و برآورد واردات غيررسمي (قاچاق) چاي به ايران و راهکارهاي اقتصادي مقابله با آن 1382 حسيني ميرعبدالله
21 بررسي عوامل مؤثر برتجارت درون صنعت کشورهاي درحال توسعه به ويژه ايران 1385 راسخي سعيد
22 بررسي سياست‌هاي تنظيم بازار در كشورهاي مختلف 1385 پرمه زورار
23 بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان 1389 عسگري منصور
24 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله
25 توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران 1388 حسيني ميرعبدالله
26 اولويت‌بندي صنايع ايران براساس رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني با هدف منطقي‌نمودن سياستهاي حمايتي تجاري 1385 عابدين مقانکي محمد رضا
27 تاثير سياست‌هاي تجاري و ارزي بر بخش صنعت ايران 1384 عسگري منصور
28 سياست‌هاي پيشنهادي براي توسعه و ارتقاي بهره‌وري نظام بخش بازرگاني (توصيه مشاور موسسه ) 1387 نجمي محمد رضا
29 م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ش‍تيب‍ان‌ ت‍ن‍ظيم‌ ب‍ازار گ‍وش‍ت‌ م‍رغ‌ 1387 زورار پرمه
30 علل نقض قراردادها در اقتصاد ايران و تعيين هزينه هاي اجتماعي آن 1387 صادقي حسين
31 سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها 1379 پوريان حيدر
32 سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها 1379 پوريان حيدر
33 برگزيده اي از عملکرد بازرگاني و چشم انداز آينده 1378 موسسه مطالعات
34 نقدي برعملکرد سياستهاي حمايتي کشورهاي مختلف ازتوليد و تجارت فولاد و مقايسه آن با ايران 1381 چراغي داود
35 پيشنهادها و راهکارهايي براي تحقق جهش صادراتي بعنوان محور برنامه سوم توسعه 1381 رفعتي محمدرضا
36 مجموعه مقالات همايش شناخت استعدادهاي بازرگاني - اقتصادي استان کرمانشاه 1377 موسسه مطالعات
37 نقش مناطق آزاد تجاري- صنعتي در توسعه تجاري ايران 1389 رضايي مهدي
38 بررسي وتعيين مزِيت نسبي محصولات زراعي در استان فارس 1381 نجفي بهاءالدين
39 الگوي مصرف خوراك از ديدگاه آيات وروايات 1379 مايلي فرتاش محمد مهدي
40 بررسي الزامات بكارگيري روش‌هاي نوين بازاريابي 1385 آقازاده هاشم
41 شاخصهاي رقابت پذيرِي و عملكرد تجارت خارجي ايران 1381 رازيني ابراهيم علي
42 امکان‌پذيري رشد مبتني بر صادرات ايران 1389 اشرف زاده حميدرضا
43 شاخص هاي رقابت پذيري و عملکرد تجارت خارجي ايران 1381 رازيني ابراهيم علي
44 سياستها و راهکارهاي مديريت واردات در برنامه پنجم توسعه. 1387 رفعتي محمدرضا
45 پيشنهاد روش مناسب براي تعيين قيمت تضميني محصولات کشاورزي در ايران 1386 گلکاران سميرا
46 توسعه تجارت ايران با منطقه آمريكاي لاتين 1388 عسگري منصور
47 شناسايي بسترهاي مورد نياز تسهيل و توسعه بازاريابي 1384 مهرنوش مينا
48 گ‍زارش‌ ن‍ه‍ائي طرح‌: ت‍دوين‌ راه‍ک‍اره‍اي ارت‍ق‍اي ب‍ه‍ره‌وري ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍اي ت‍وليدي و خ‍دم‍اتي 1387 طبيبي محمدرضا
49 نظري اجمالي و مقدماتي به اثرات عضويت درگات بر اقتصاد کشور 1373 رفعتي محمدرضا
50 بررسي آسيب پذيري صنايع كوچك و متوسط در فرايند جهاني شدن و عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت(WTO) 1388 راستي محمد
51 اقتصاد آتي هند: حرکت برفراسوي سرمايه داري دولتي 1389 رضايي مهدي
52 نگرشي نو برصادرات غير نفتي: بررسي موردي محصولات دامي ايران 1375 ملکي بهنام
53 مطالعه پشتيبان تنظيم بازار فولاد 1389 گلکاران سميرا
54 ت‍اثير آزاد س‍ازي ت‍ج‍ارت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍الي ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي ايران‌ 1384 عسگري منصور
55 مسايل و مشکلات کلان و خرد توسعه صادرات غير نفتي ايران 1385 رفعتي محمدرضا
56 مروري بر سوابق و نتايج مهمترين مطالبات و بررسيهاي صنايع کوچک و متوسط ايران و توصيه هاي سياستگذاري آنها. 1380 اخوي احمد
57 تعيين و اولويت نبدي بازارهاي هدف محصولات صادرات پتروشيمي ايران 1382 فهيمي فر جمشيد
58 چالش امنيت غذايي در فرآيند جهاني شدۀ تجارت 1382 حيدري خليل
59 مجموعه مقالات همايش جهش صادراتي و سياستهاي استراتژيک تجاري 1380 رفعتي محمدرضا
60 بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت 1387 ولي بيگي حسن
61 برگزيده اي از عملکرد بازرگاني و چشم انداز آينده 1378 موسسه مطالعات
62 سياس‍ت‍ه‍اي ف‍ره‍ن‍گي اص‍لاح‌ س‍اخ‍ت‍ار آرد و ن‍ان‌ 1383 چراغي داود
63 طراحي فرايند واگذاري و كاهش تصديگري دولت در زنجيره تامين صنعت شكر 1389 سليماني سدهي مجتبي
64 تبيين فرصت‌ها و تهديدات، نقاط قوت وضعف (swot) صادرات محصولات حلال با تاكيد بر فرآورده‌هاي غذايي حلال در تجارت با سه كشور چين، هند و روسيه 1388 نوروزي بيتا
65 بازار برنج 1389 پرمه زورار
66 زنجيره تأمين صنعت قند و شکر در ايران 1389 سليماني سدهي مجتبي
67 آشنايي با مباني مديريت توزيع (با تأكيد بر روش‌هاي نوين توزيع كالا ) 1387 آقاجاني زهرا
68 تحليل اقتصادي - مديريتي برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا و حراج در واحدهاي صنفي در متون اقتصادي و مديريتي 1385 چراغي داود
69 زمينه ها و عوامل گسترش قاچاق در کشور و راههاي مبارزه با آن 1380 بازرگاني خارجي
70 مجموعه مقالات همايش قاچاق کالا 1381 موسسه مطالعات
71 قاچاق کالا ، تعريف دلايل وبرخي از راهکارهاي مقابله اصولي با آن 1385 حسيني ميرعبدالله
72 چارچوب کلي طرح مردمي کردن اقتصاد 1375 رفعتي محمدرضا
73 بررسي آثار الحاق به WTO بر توسعه مالي در اقتصاد ايران 1388 راستي محمد
74 تدوين برنامه توسعه تجارت نانو 1389 منفردي رضا
75 سرمايه‌گذاري شركتهاي فراملي در غرب آسيا و تبعات آن براي ايران 1388 رضايي مهدي
76 توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران 1388 حسيني ميرعبدالله
77 آزادسازي تجارت خدمات مالي يا توسعه مالي کدام يک اولويت دارد 1388 راستي محمد
78 سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها 1379 پوريان حيدر
79 بررسي تجربيات کشورهاي منتخب در ارتقاي بهره وري بخش بازرگاني 1385 دباغ رحيم
80 بررسي اجمالي بازار كاشي‌هاي سراميكي منطقه خليج فارس 1383 صادقي فروشاني محمد رضا
81 اولين همايش بررسي الزامات، سياست‌ها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف 1388 اخوي احمد
82 بررسي ابعاد حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان 1379 خداپرست مهدي
83 بررسي ضايعات نان در شهر تهران 1383 اصغر زاده عبدالله
84 بررسي خدمات پس از فروش الکترونيکي در صنعت لوازم خانگي انرژي بر: رويکرد تطبيقي 1386 اسفيداني محمد رحيم
85 تبعات اقتصادي توسعه بنيادها و نهادهاي عمومي غيردولتي 1379 رفعتي محمدرضا
86 طرح جامع مطالعه موانع رشد تجاري وشناسايي ظرفيتهاي صادراتي بنگاه هاي كوچك و متوسط کشور 1386 سعادت محمد رضا
87 افق ها و عبرت ها در سیاستگذاری بازرگانی 1380 محمد نهاوندیان
88 لایحه قانون رقابت ،مبانی نظری و تجربه کشورها 1384 کمیته راهبری دفتر مطالعات اقتصادی
89 رقابت پذیری اقتصاد ایران و راهکارهای بهبود آن در جهان 1390 حسيني ميرعبدالله
90 مجموعه قوانین و مقررات سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1391 داود خانی و مهدی فلاح دوست
91 فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله جلد اول بی تا موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
92 فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله جلد دوم بی تا موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
93 فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله جلد سوم بی تا موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
94 گزارش واگذاری سهام شرکت مخابرات ( زمستان 1388) 1388 مرکز ملی رقابت
95 سنجش مولفه های price cap در صنعت مخابرات ایران (زمستان 1388) 1388 مرکز ملی رقابت
96 پرونده شرکت های مجاز به ارائه خدمات عمومی انتقال داده ازطریق ماهواره(SAP) اسفند 1388 1388 مرکز ملی رقابت
97 گزارش شکایت شرکت های دارنده مجوز ندا از شرکت مخابرات ( بهار 1389) 1389 مرکز ملی رقابت
98 بررسی بازار دارو در ایران ( آبان 1389) 1389 مرکز ملی رقابت
99 گزارش تفضیلی بیمه ( دی ماه 1389) 1389 مرکز ملی رقابت
100 شناسایی ساختار بازارها با تاکید بر اندازه تمرکز در بازارهای صنعتی( اسفند 1389 ) 1389 مرکز ملی رقابت
101 گزارش صنعت فولاد (تیرماه1390) 1390 مرکز ملی رقابت
102 گزارش ارزیابی قدرت انحصاری در صنایع ایران (شهریور 1390) 1390 مرکز ملی رقابت
103 گزارش صنعت پتروشیمی ایران(دی ماه 1390) 1390 مرکز ملی رقابت
104 گزارش صنعت خودرو ( سال1391) 1391 مرکز ملی رقابت
105 نرخ عوارض راه، مفاهیم ، روش ها و دستورالعمل قیمت گذاری (سال1391) 1391 مرکز ملی رقابت
106 نگاهی بر سیستم مترو، عملکرد و روش های قیمت گذاری بلیت ( آذر1392) 1392 مرکز ملی رقابت
107 تعیین سهم مالکانه لوکوموتیو در صنعت راه آهن ( تیرماه 1392) 1392 مرکز ملی رقابت
108 بررسی وضعیت دانه های روغنی، روغن خام ، روغن تصفیه شده و کنجاله (دوره سال 88 تا نه ماهه اول سال 91) اردیبهشت 1392 1392 مرکز ملی رقابت
109 دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو 1390 مرکز ملی رقابت
110 گزارش عملکرد اولین دوره (1388 تا1394 )شورای رقابت 1393 مرکز ملی رقابت
111 گزارش عملکرد مرکز ملی رقابت در سال 1393 1393 مرکز ملی رقابت
112 گزارش صنعت بیمه در ایران منتشر نشده مرکز ملی رقابت
113 گزارش " قیمت گذاری خودروهای جدید " مطالعه موردی دنا و ساینا منتشر نشده مرکز ملی رقابت
114 گزارش« بررسی فرآیند واردات خودرو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر»و بررسی اعطای امتیاز انحصاری فروش خدمات پس از فروش به شرکت های نمایندگی رسمی منتشر نشده مرکز ملی رقابت
115 گزارش « بررسی ادعاهای مطروحه برخی صرافی های تضامنی در خصوص مصادیق رویه های ضد رقابتی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت صرافی ها» منتشر نشده مرکز ملی رقابت
116 گزارش بازار خرده فروشی برق کشور – با تاکید بر شرکت انرژی پاک پویش پرشین منتشر نشده مرکز ملی رقابت
117 گزارش بازار مشاوره برق و آب – با تاکید به شرکت مشاوره مهاب قدس منتشر نشده مرکز ملی رقابت
118 گزارش انحصار در بازار توزیع برق – با تاکید بر شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا منتشر نشده مرکز ملی رقابت
119 گزارش هادی های هوایی آلومینیومی خطوط توزیع و انتقال نیرو – بررسی شکایت شرکت آلومتک منتشر نشده مرکز ملی رقابت
120 گزارش بررسی شکایات مجوزهای کسب و کار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی منتشر نشده مرکز ملی رقابت
121 گزارش نگاهی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران منتشر نشده مرکز ملی رقابت
122 گزارش مالکیت مستقیم و غیر مستقیم شرکت های تابعه و وابسته موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی. منتشر نشده مرکز ملی رقابت
123 گزارش اینترنت پرسرعت ADSL منتشر نشده مرکز ملی رقابت
124 طرح پژوهشی بازار خودرو ایران 1393 1393 مرکز ملی رقابت
125 گزارش بررسی شکایت شرکت ریز موج سیستم از اتحادیه صنایع لوح های فشرده 1393 1393 مرکز ملی رقابت
126 گزارش خصوصی سازی و واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پیروزی 1393 مرکز ملی رقابت
127 گزارش بررسی شکایات مربوط به بهبود فضای کسب و کار 1393 1393 مرکز ملی رقابت
128 گزارش بررسی شرایط کاری کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار تهران 1393 مرکز ملی رقابت
129 گزارش ادغام دو شرکت رینگ سایپا و سایپا گام 1393 1393 مرکز ملی رقابت
130 گزارش تبصره ماده 62 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی 1393 مرکز ملی رقابت
131 گزارش بررسی وضعیت حقوقی فعالیت نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی صنعت برق و مخابرات 1393 مرکز ملی رقابت
132 گزارش بررسی و اظهار نظر در خصوص واگذاری سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا ) 1393 مرکز ملی رقابت
133 بررسی وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران 1395 مرکز ملی رقابت
134 Global Competitiveness Report 2015-2016 - Reports - World Economic ... 2016 world economic forum
135 ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ 1381 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
136 ت‍ن‍گ‍ن‍اه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ول‍ی‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ی‍ک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ از ب‍ی‍ن‌ م‍ی‌رود 1381
137 م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ 1382 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
138 م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ 1382 ه‍وم‍ن‌، ت‍ق‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ه‌
139 ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ، ف‍ره‍ن‍گ‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ 1382 ت‍لال‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۴۷ - م‌,Talalali, Michael
140 رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌ در ب‍ازار ج‍ه‍ان‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ پ‍س‍ت‍ه‌ 1383 ی‍زدان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‌طاه‍ری‌، س‍م‍ان‍ه‌
141 ش‍اخ‍ص‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ 1383 م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ت‍دب‍ی‍ر اق‍ت‍ص‍اد
142 م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ 1383 ولي بيگي حسن
143 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ خ‍وش‍ه‌س‍ازی‌ در اف‍زای‍ش‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط ب‍ام‍ح‍وری‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ 1384 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
144 ب‍رآورد ش‍اخ‍ص‌ ت‍وان‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ در ش‍رای‍ط ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ 1384 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
145 اول‍وی‍ت‌ب‍ن‍دی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، ب‍ا ه‍دف‌ م‍ن‍طق‍ی‌ن‍م‍ودن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ 1385 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
146 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ده‍ن‍ده‌ و م‍وث‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ای‍ران‌ 1385 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
147 اث‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ واق‍ع‍ی‌ ارز ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ای‍ران‌ 1385 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
148 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وی‍ای‍ی‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ خ‍ودروس‍ازی‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ 1385 ب‍رارپ‍ور، ک‍وروش‌ ع‍راق‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
149 ن‍ق‍ش‌ خ‍وش‍ه‌س‍ازی‌ در اف‍زای‍ش‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وج‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط ب‍ام‍ح‍وری‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ 1385 ن‍اطق‌، م‍ح‍م‍د
150 ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍ادگ‍ی‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ م‍زی‍ت‌ دار اس‍ت‍ان‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در راس‍ت‍ای‌ ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ WTO و ب‍ا اول‍وی‍ت‌ ف‍رش‌ و خ‍ش‍ک‍ب‍ار 1386 س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی
151 طراح‍ی‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در س‍طح‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍س‍ازی‌ م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اری‍اف‍ت‍ه‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ای‍ران‌ 1387 م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا اص‍غ‍ری‌زاده‌، ع‍زت‌ا... ص‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
152 م‍ع‍م‍اری‌ ک‍لان‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ع‍رض‍ه‌ چ‍ای‌ ای‍ران‌ 1387 ام‍ی‍ن‌ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا م‍رادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
153 خ‍لاص‍ه‌ اج‍لاس‌ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ درب‍اره‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط، ژن‍و، از ۸ ال‍ی‌ ۱۰ دس‍ام‍ب‍ر۲۰۰۸ ] 1387 اج‍لاس‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ درب‍اره‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط (۲۰۰۸: ژن‍و
154 ت‍وص‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍ج‍ارت‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ارت‍ق‍اء رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ SME [اس‌ ام‌ ای‌] 1387 س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د. ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍ج‍ارت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
155 م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ج‍دول‌ ام‍ت‍ی‍ازات‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ای‌ در م‍ذاک‍رات‌ ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ 1388 ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍ج‍ارت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
156 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودروس‍ازی‌ ای‍ران‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ا م‍دل‌ ال‍م‍اس‌ م‍ض‍اع‍ف‌ 1388 ف‍خ‍ری‌ ل‍رک‍رق‌، ع‍ل‍ی‌
157 ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و ص‍ادرات‌ 1388 س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌.
158 ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ رق‍اب‍ت‍پ‍ذی‍ری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌۲۰۰۹-۲۰۱۰ ، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍م‍ده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ 1388 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
159 ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ آم‍ادگ‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ در راس‍ت‍ای‌ ال‍ح‍اق‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ WTO 1388 ع‍ظی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
160 ارزی‍اب‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ ای‍ران‌ 1388 ص‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌
161 رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ل‍ی‌ ، ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ و س‍ن‍د چ‍ش‍م‌ ان‍داز. 1388 ک‍م‍ال‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود
162 ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ک‍اه‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌ ک‍الاه‍ا و خ‍دم‍ات‌ 1389 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
163 خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ک‍ش‍ور= The 2nd Conference on Promoting Competitive Environment 1389 ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ک‍ش‍ور (دوم‍ی‍ن‌:۱۳۸۹ : ت‍ه‍ران‌)
164 م‍دل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ در ای‍ران‌ 1389 ص‍ف‍ای‍ی‍ان‌، م‍ی‍ت‍را
165 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍اخ‍ص‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ در س‍ال‌۲۰۰۸-۲۰۰۹ 1389 ک‍ش‍اورزق‍ه‍رم‍ان‍ل‍و، اع‍ظم‌
166 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ رق‍ب‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ 1389 س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
167 ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ آن‌ 1389 ع‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
168 ت‍ق‍وی‍ت‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط در ع‍ص‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ 1389 اخ‍وی‌، اح‍م‍د
169 س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ای‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ 1389 عسگري منصور
170 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍ی‍ر ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ م‍دل‌ ال‍م‍اس‌) 1389 م‍ل‍ک‌ اخ‍لاق‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
171 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍ض‍وی‍ت‌ ای‍ران‌ در س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍رش‌ ک‍ش‍ور 1389 س‍ع‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
172 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ در اف‍ق‌ چ‍ش‍م‌ان‍داز 1390 م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌. ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ ن‍ظارت‌
173 ت‍دوی‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ش‍ور 1390 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
174 اث‍ر ان‍ع‍طاف‌پ‍ذی‍ری‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار ب‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ ب‍رت‍ر در ای‍ران‌ 1390 ارب‍اب‍ی‍ان‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
175 م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ن‍ی‍روی‌ پ‍ورت‍ر ب‍راس‍اس‌ م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌: ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ش‍اخ‍ص‌ ان‍ح‍ص‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ ه‍ری‍ش‍م‍ن‌ - ه‍رف‍ی‍ن‍دال‌ 1390 خ‍دام‍رادی‌، س‍ع‍ی‍د...[ودی‍گ‍ران‌]
176 رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌ در ج‍ه‍ان‌ 1390 حسيني ميرعبدالله
177 گ‍زارش‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌۲۰۱۱-۲۰۱۲ 1391 م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد
178 رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ 1391 ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ی‍م‍اراص‍ل‌، ن‍س‍ت‍رن‌
179 رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ان‍رژی‌ و ب‍الادس‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ 1391 م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌. ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍رژی‌
180 پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ آث‍ار م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ک‍ردن‌ ی‍اران‍ه‌ه‍ا 1391 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
181 ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌: ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ 1391 ن‍ی‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
182 ه‍دف‍م‍ن‍دی‌ ی‍اران‍ه‌ه‍ا در ای‍ران‌: آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍رای‌ ق‍ان‍ون‌ در م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ و پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ اث‍رات‌ اج‍را در م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌) 1392 گ‍رش‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
183 ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ 1392 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
184 ارای‍ه‌ راه‍ک‍ار و س‍اخ‍ت‍ار پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ رع‍ای‍ت‌ ال‍زام‍ات‌ زی‍س‍ت‌م‍ح‍ی‍طی‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌، م‍ع‍دن‌ و ت‍ج‍ارت‌ 1392 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
185 رقابت پذیری جهانی و جایگاه اقتصاد ایران (2013-2014) 1393 مرکز پژوهش‌های مجلس
186 بررسی اثر رقابت پذیری صنایع دانش بنیان ایران در تجارت با منطقه آسیای جنوب غربی 1393 یوسف حسن پور
187 مجموعه مقالات دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری 1393 ساری - مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
188 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار در ای‍ران‌ 1393 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
189 س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ م‍ل‍ی‌ 1393 م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.
190 س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ا و راه‍ک‍ار م‍ن‍اس‍ب‌ در ح‍وزه‌ واردات‌ در ش‍رای‍