منو

کتاب‌ها و گزارشات منتشره که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع رقابت‌پذیری پرداخته‌اند

نام سازمان موضوع سری زمانی و جداول آماری آدرس صفحه در سایت مربوطه
بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سال‌های 1381 تا 1395 http://cbi.ir/category/1611.aspx
بانک مرکزی شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي - قابل تجارت و غير قابل تجارت http://cbi.ir/category/13587.aspx
بانک مرکزی شاخص قيمت توليد كننده سال‌های 1381 تا 1395 http://cbi.ir/category/1890.aspx
بانک مرکزی شاخص قيمت عمده فروشی http://cbi.ir/category/1594.aspx
بانک مرکزی شاخص قيمت كالاهای صادراتی سال‌های 1385 تا 1395 http://cbi.ir/category/1595.aspx
بانک مرکزی شاخص های ماهانه اقتصادی سال‌های 1385 تا 1395 http://cbi.ir/category/1599.aspx
بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری سال‌های 1389 تا 1395 http://cbi.ir/category/8009.aspx
بانک مرکزی سری زماني(از1315تاکنون)شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخص تورم) 100=1390 http://cbi.ir/datedlist/10807.aspx
بانک مرکزی نتایج بررسی بودجه خانوار شهری HES طی سال‌های 1380 تا 1394 http://cbi.ir/datedlist/1600.aspx
بانک مرکزی متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران 1387 تا 1395 http://cbi.ir/category/4397.aspx
بانک مرکزی شاخص کل مزد و حقوق پرداختی به کارکنان کارگاههای بزرگ صنعتی 1353 تا 1393 http://cbi.ir/page/5026.aspx
بانک مرکزی شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه هاي بزرگ صنعتي   1353تا1393 http://cbi.ir/page/5027.aspx
بانک مرکزی شاخص کل توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک 1353تا1393 http://cbi.ir/page/13312.aspx
بانک مرکزی نتایج بررسی کارگاههای بزرگ صنعتی کشور 91-1390 http://cbi.ir/page/13880.aspx
بانک مرکزی نتایج بررسی کارگاههای بزرگ صنعتی کشور 92-1391 http://cbi.ir/page/13881.aspx
بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی کشور سه ماهه دوم 1395 http://cbi.ir/Newestdoc.aspx?id=0&dn=EconomicTrends_fa&dl=2
بانک مرکزی حسابهای ملي ايران بر اساس نظام SNA1993 http://cbi.ir/simplelist/4460.aspx
بانک مرکزی جداول  ارزش افزوده فعاليتها ؛ توليد ناخالص داخلي و درآمد ملي  به قيمتهاي ثابت 1376   http://cbi.ir/page/4462.aspx
بانک مرکزی  جداول حسابهای ملی درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي - 1338تا 1391( 93 جدول) http://cbi.ir/page/11884.aspx
بانک مرکزی   حسابهای ملی ایران به قیمت جاری و ثابت 1383=100 سالهای 1338 تا 1391  http://cbi.ir/page/12716.aspx
بانک مرکزی جداول آماری حساب‌های ملی کشور برحسب فعالیت و بخش http://cbi.ir/page/15646.aspx
بانک مرکزی خلاصه ای از وضعیت اقتصادی جهان http://cbi.ir/page/15622.aspx
بانک مرکزی تولید و هزینه  ناخالص داخلی http://cbi.ir/page/15623.aspx
بانک مرکزی کشاورزی http://cbi.ir/page/15624.aspx
بانک مرکزی انرژی  http://cbi.ir/page/15625.aspx
بانک مرکزی صنعت و معدن  http://cbi.ir/page/15626.aspx
بانک مرکزی ساختمان و مسکن  http://cbi.ir/page/15627.aspx
بانک مرکزی حمل و نقل  http://cbi.ir/page/15628.aspx
بانک مرکزی بازرگانی داخلی http://cbi.ir/page/15629.aspx
بانک مرکزی بازرگانی خارجی http://cbi.ir/page/15634.aspx
بانک مرکزی تراز پرداخت‌ها http://cbi.ir/page/15632.aspx
بانک مرکزی فهرست جداول داده - ستانده سال 1383در 108 محصول و 52 فعالیت  http://cbi.ir/simplelist/13546.aspx
بانک مرکزی  جداول موجودي سرمايه خالص به قيمتهاي جاري 1353 تا 1391 http://cbi.ir/page/11924.aspx
بانک مرکزی  جداول موجودي سرمايه در اقتصاد ایران به تفکیک بخش‌ها و فعالیتهای مختلف 1353 تا 1392 http://cbi.ir/page/12003.aspx
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري کشور https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1395/g_shghkvkhmkhshk_95-10.pdf
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي روستایی کشور https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1395/g_shghkvkhmkhrk_95-9.pdf
مرکز آمار ایران گزیده متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی http://amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1395/g_mghfmvhkhk_95-2.pdf
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی http://amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1395/g_shghtkzbvds_95-2.pdf
مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری نیروی کار تابستان 1395 https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_ank_95-2.pdf
مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از دامداری های کشور  1393 https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1393/n_aadk_93.pdf
گمرک ایران  گزارش روزانه تجارت خارجی ( واردات) کشور http://merchant.irica.ir/daily/daily_import
گمرک ایران  گزارش روزانه تجارت خارجی ( صادرات) کشور http://merchant.irica.ir/daily/daily_export
گمرک ایران  گزارش روزانه تجارت خارجی ( ترانزیت) کشور http://merchant.irica.ir/daily/daily_transit
گمرک ایران  آمارهای مقدماتی ماهیانه تجارت خارجی کشور1395  http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?paper/41197/41204/17228/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک  کالا/تعرفه / کشور http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?4599/
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک کالا/تعرفه / کشور 1394 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/236558/1394
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1393 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/40208/1393
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1392 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/36705/1392
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1391 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/17660/1391
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1390 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/13102/1390
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1389 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/9049/1389
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1388 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/18305/1388
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1387 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/9544/1387
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1386 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/11774/1386
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1385 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/11769/1385
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1384 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/11771/1384
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1383 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38872/1383
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1382 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38837/1382
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1381 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/9303/1381
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1380 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38825/1380
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1379 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38331/1379
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1378 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38330/1378
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1377 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38169/1377
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1376 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38168/1376
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1375 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38167/1375
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1374 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38166/1374
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1373 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38165/1373
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1372 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38164/1372
گمرک ایران  آمار سالیانه تجارت خارجی به تفکیک قلم کالا/تعرفه / کشور1371 http://www.irica.gov.ir/Portal/home/?report/4599/5139/38163/1371
سازمان توسعه تجارت تعرفه ها و مقررات واردات و صادرات کشور در سال 1395 http://farsi.tpo.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=6480
سازمان توسعه تجارت گزارش عملکرد ماهانه تجارت خارجی  در سال 1395 http://farsi.tpo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=5415
سازمان توسعه تجارت آمار صادرات خدمات کشور http://farsi.tpo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=6682
سازمان توسعه تجارت اطلاعات عمومی و تجاری کشورهای جهان  http://www.tccim.ir/countries.aspx