منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و پنجاهم شورای رقابت مورخ 1403/01/18 برگزار شد.

-موضوع : اصلاح بخش ششم مصوبه 647 مورخ 1402/12/15 در مورد شکایات متفرقه و...

بخش ششم) در خصوص بند 6 مصوبه 647 مورخ 1402/12/15 شکایات در خصوص موضوعات کلی و مبهم و متفرقه مجدداً طرح گردید و با توجه به اینکه تعداد موضوعات زیاد نبود از حالت جدول پیوست موضوعات در متن داخل پرانتز به شرح زیر اصلاح گردید:
(گلایه از کیفیت خودرو، عدم دریافت پیامک، عدم توجه به پیامک واریز و ابطال نوبت، اعتراض به مبلغ الزامات قانونی، عدم خروج سند از رهن، خودروی فرسوده، اعتراض نسبت به خدمات پس از فروش، عدم پرداخت هزینه حمل خودرو، درخواست مهلت اضافه جهت واریز وجه، درخواست فرصت جهت تغییر مدل خودرو ثبت نامی، مشکل داشتن سامانه جهت تکمیل وجه)، اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند که موضوع قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.
مصوبه 647 شورای رقابت