منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

رديف عنوان طرح سال  مجري توضیحات
1 نقش مديرِيت ريسك در استمرار و رشد توسعه صادرات غيرنفتي 1380 احمدوند محمدرحيم  كاهش انحصار دولتي و رقابتي كردن بازار بيمه‌نامه‌هاي بازرگاني از طريق پيگيري و اجراي سياستهاي آزادسازي، مقررات‌زدايي و واگذاري شركتهاي بيمه و ايجاد امكان مشاركت و فعاليت بخش خصوصي در اين صنعت
2 ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِدر ايران و تعيين علل آن 1380 خداداد كاشي فرهاد در مواردي كه انحصار و رفتارهاي انحصاري موجب افزايش رفاه اجتماعي است لزومي به مجازات انحصارگران نيست
3 ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن 1380 خداداد كاشي فرهاد سياستها وقوانين ضد انحصاري تنها در مواردي اعمال شود كه به طور قطع نشانه اي از اعمال قدرت انحصاري وجود داشته باشد و هزينه هاي اجتماعي انحصار بالا باشد
4 ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن 1380 خداداد كاشي فرهاد سياستهاي ضد انحصاري صرفا با هدف ارتقاء رقابت تنظيم شود و ساير اهداف اقتصادي همچون اشتغال، كاهش فقر ونابرابري به قوانين و سياستهاي ديگر واگزار شوند
5 س‍ازم‍ان‍دهي ت‍ش‍کيلات‌ و م‍ديريت‌ ديپ‍ل‍م‍اسي ت‍ج‍اري 1387 عابدين مقانکي محمد رضا فراهم سازي بسترها و سازوکارهاي لازم براي ارتقاي رقابت پذيري بخشها اقتصادي مختلف
6 گ‍زارش‌ ن‍ه‍ائي طرح‌: ت‍دوين‌ راه‍ک‍اره‍اي ارت‍ق‍اي ب‍ه‍ره‌وري ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍اي ت‍وليدي و خ‍دم‍اتي 1387 طبيبي محمدرضا ضروري است در جهت بهبود بهره وري شرايط رقابت در صنعت بيمه تقويت شود.
7 ن‍ق‍ش‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا در ت‍وليد و ت‍ج‍ارت‌ 1385 منتقمي فروغ ايجاد زمينه‌هاي مناسب حقوقي و اقتصادي براي رقابتي شدن فضاي کسب وکار کشور با توجه به الزامات ناشي از گسترش روند جهاني شدن و ضرورت تقويت توان رقابتي شرکتهاي صادراتي كشور جهت حضور و بقا در بازارهاي جهاني در کنار رقباي توانمند عرصه هاي بين المللي
8 بررسي وشناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي صادرات خدمات فني ومهندسي کشور  1385 صادقي فروشاني محمد رضا  در راستاي ثبات بلند مدت شرايط كلان اقتصادي كه شرط لازم و اوليه توسعه رقابت‌پذيري در اكثر شاخص‌هاي رقابت‌پذيري قلمداد شده است، ضرورت دارد دولت با گسترش انضباط مالي و اتخاذ سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي نقش اساسي خود را در مهار تورم از طريق كنترل هزينه‌ها و كاهش كسري بودجه و ... ايفاء نمايد تا از طريق انضباط مالي، ضمن جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي و نرخ واقعي ارز در جهت حفظ قدرت رقابتي صادرات، به اجراي سياست‌هاي اصلاح ساختاري و ضد تورمي بپردازد، به نحوي كه از يك سو سبب ركود فعاليت‌هاي ثمربخش نگرديده و از سويي از تورم موجود كاسته شود. 
9 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا بدون توسعه فضاي رقابتي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز ميسر نخواهد بود. زيرا رشد پايدار اقتصادي مستلزم شکل‌گيري فضاي رقابتي است.
10 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا  توسعه فضاي رقابتي و بهبود فضاي کسب و کار زمينه‌ساز اجراي مطلوب نهضت کاهش قيمت تمام شده است.
11 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا  اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي در قالب محورهاي هفت‌گانه پيش‌نياز توسعه فضاي رقابتي است و بايد تلاش شود کليه محورهاي طرح تحول اجرايي گردد.
12 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا  طبق آمار و ارقام رسمي، طي 20 سال اخير صنايعي نظير منسوجات، پوشاک، کفش و دخانيات که از بالاترين ميزان حمايت‌هاي تعرفه‌اي برخوردار بوده‌اند، با کاهش اشتغال روبه‌رو شده‌اند؛ يعني، در بلندمدت افزايش تعرفه به رقابت‌پذير کردن آن‌ها کمک نکرده است.
13 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا رشد ارزش افزوده و بهره‌وري در صنايع داراي بيشترين حمايت، اغلب از صنايع ديگر کمتر بوده است. بنابراين، حمايت بدون قيد و شرط به رشد اقتصادي کمک نکرده است.
14 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا  به منظور ايجاد و توسعه فضاي رقابتي در کشور، تعرفه‌ها بايد از نظر مقدار، منطقي، از نظر دوره زماني، محدود و مشروط به عملکرد صنايع در زمينه افزايش صادرات، ارتقاي کيفيت و کاهش قيمت باشند.
15 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا  ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد ايران مستلزم تعامل تدريجي، هدفمند و مديريت شده با اقتصاد جهاني است. از اين رو مديريت آزادسازي اقتصادي – تجاري بايستي به‌طور هم‌زمان با مديريت خصوصيسازي دنبال گردد.
16 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا توسعه فضاي رقابتي در کشور مستلزم اقداماتي نظير ارتقاي نظام تدبير کشور، کاهش تدريجي سهم دولت در اقتصاد – از طريق خصوصيسازي و کنترل بودجه‌هاي سنواتي – اصلاح نهادهاي مالي و ارتقاي شاخص‌هاي آزادي مالي و تجاري است. هم‌زمان، اصلاح سياست‌ها و نهادهاي حقوقي و قضايي با هدف ضمانت و حراست از حقوق مالکيت و کارايي در اجراي قراردادها نيز ضرورت خواهند داشت.
17 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا از آنجا که طبق مطالعات انجام شده و بررسي تجربيات کشورهاي ملحق شده به سازمان جهاني تجارت (WTO)، الحاق به اين سازمان با تکيه بر اصول عدم تبعيض، شفافيت، ثبات و قابليت پيش‌بيني باعث توسعه فضاي رقابتي در کشورهاي عضو ميشود، لذا الحاق به سازمان جهاني تجارت و نهادينه و قاعده‌مند کردن تدريجي سياست‌ها و رفتارهاي تجاري کشور بر اساس استانداردها، الزامات، قواعد و ضوابط تجاري بين‌المللي، از جمله اقدامات راهبردي مهمي است که در راستاي ايجاد و توسعه فضاي رقابتي بايد مورد توجه قرار گيرد.
18 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا  افزايش منطقي و تدريجي نرخ ارز از جنبه حفظ قابليت رقابت توليدات داخلي نه تنها بهتر از افزايش نرخ تعرفه است، بلکه عوارض نامطلوب افزايش نرخ تعرفه نظير قاچاق، مشکل عضويت در WTO و لطمه به صنايع صادرات‌گرا را ندارد.
19 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا رقابت‌پذير شدن امري گريزناپذير است، زيرا در غير اين‌صورت با رقابت غيررسمي در قالب قاچاق و دامپينگ، با خروج سرمايه و مهاجرت نخبگان و کارآفرينان روبه‌رو خواهيم شد.
20 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا  رقابت‌پذيري شرط لازم براي کاهش بحران‌پذيري در صنايع صادراتي کشور است، اما شرط کافي نيست. بلکه ترکيب رقابت‌پذيري و تنوع‌پذيري تعيين‌کننده تأثير بحران خواهد بود و تنوع‌پذيري از هر دو جنبه افقي (توسعه صادرات صنعتي و کشاورزي) و عمومي (ايجاد محيطي دانش‌پايه و مبتني بر خلاقيت) در کاستن از نوسانات درآمدي صادراتي نقش به‌سزايي خواهد داشت.
21 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا  حفظ و توسعه مزيت‌هاي نسبي و رقابتي کشور مستلزم هدايت سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي به سمت بخش‌هاي داراي مزيت، انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي و اتخاذ اقدامات مناسب براي حفظ ماندگاري در بازار است.
22 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا بهبود فضاي کسب و کار نخستين گام در پديدآوردن فضاي رقابتي است. در اين ارتباط، توسعه اطلاع‌رساني، رفع موانع ورود و خروج بنگاه‌ها، کاهش فساد و بيثباتي از جمله اقدامات مورد نياز هستند که با ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي تخصصي، اصلاح ساختار اداري، شفاف‌سازي قوانين و رويه‌هاي قضايي در حوزه اقتصادي و لغو انحصارات و رانت‌ها ميتوان به بهبود فضاي کسب و کار دست يافت.
23 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا  ادغام بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و ايجاد خوشه‌هاي کسب و کار و کنسرسيوم‌هاي صادراتي که موجب انتقال سريع دانش و نوآوريهاي موجود در خوشه، استفاده از تجربيات و امکانات و انجام امور به صورت مشترک، ايجاد مزيت‌هاي يک بنگاه بزرگ براي بنگاه‌هاي کوچک و تقويت رقابت‌پذيري آن‌ها ميگردد، توصيه مي‌شود.
24 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا توسعه کارآفريني در کشور مستلزم انگيزش، مهارت‌ها، محيط و فرصت‌هاي مناسب است. مناسب نبودن محيط کسب و کار در مدل‌هاي بومي نيز همانند مدل‌هاي بين‌المللي مورد تأييد قرار ميگيرند. انحصار، قوانين کار، عدم سلامت و گستردگي بازارهاي مالي و زيرساخت‌هاي ارتباطات و اطلاعات نسبت به ساير عوامل داراي شديدترين تأثير بازدارندگي در اين زمينه شناخته ميشوند و لازم است در اولويت اقدامات اصلاحي قرار گيرند.
25 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا ضعف در زيرساخت‌ها و خدمات پشتيباني تجاري ايران يکي از دلايل عدم رقابت‌پذيري در عرصه جهاني محسوب ميگردد. در اين ارتباط، سهولت انجام حمل و نقل با قيمت رقابتي، رديابي و ردگيري محموله و فرايند ترخيص گمرکي، عمده‌ترين نقاط ضعف ما در اين زمينه شناخته شده‌اند و اقدام سريع در خصوص آن‌ها ميتواند رتبه رقابتي کشور را به سرعت بهبود بخشد.
26 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا  بازار پولي کشور با وجود خصوصيسازي بانک‌ها با تمرکز ملايم و هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از آن و عدم کارايي در اين صنعت روبه‌رو ميباشد. ايجاد رقابت ميان بانک‌ها از طريق تداوم خصوصيسازي، تسهيل فعاليت‌ بانک‌هاي خارجي، مقررات‌زدايي از مؤسسات مالي داخلي، حذف موانع ورود به فعاليت‌هاي بانکي و وضع مقررات رقابتي براي شبکه بانکي از جمله اقدامات مورد نياز در افزايش کارايي اين بخش خواهد بود.
27 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا رقابت‌پذيري صنعت در قالب حوزه بنگاه‌ها (منابع، رفتار، ساختار و راهكار بنگاه‌ها)، حوزه بين سازماني صنعت (رفتار و ساختار همکاري و رقابت)، حوزه صنعت (فضاي کسب و کار) و حوزه فراصنعت (محيط ملي) شکل ميگيرد. از اين‌رو، توجه به تمام اين حوزه‌ها و اجزاي آن‌ها براي تقويت رقابت‌پذيري ضروري است.
28 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا وظيفه اصلي دولت، حفظ محيط رقابتي، مبارزه با فساد و آگاهي و استفاده از تلقي دست‌اندرکاران بخش خصوصي و توانمندسازي آن‌ها براي رقابت است.
29 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا لازم است نهادي در کشور، مانند مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، اندازه‌گيري و رصد روند تحول رقابت‌پذيري در کشور را مديريت کند.
30 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا  با توجه به تشديد رقابت ناشي از رکود اقتصادي در جهان از يک سو و شوک قيمتي حاصل از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها از سوي ديگر، اجراي سريع نهضت کاهش قيمت تمام شده کالاها و خدمات، ضروري است.
31 مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور  1389 رفعتي محمدرضا انتظار آن است که مجلس محترم در تصويب برنامه پنجم توسعه، تقويت فضاي رقابتي در کشور را مورد توجه جدي قرار دهد و دولت در سياست‌هاي اجرايي برنامه و شوراي رقابت نيز در نظارت و جلوگيري از رويه‌هاي ضدرقابتي به اين امر اهتمام ورزند.
32 بررسي چگونگي رقابتي کردن بنگاههاي کوچک ومتوسط در راستاي توسعه صادرات  1386 عسگري منصور  شرايط رقابت‌پذير نمودن بنگاههاي كوچك و متوسط داراي اركان مهم در سطح اقتصاد كلان و در سطح خرد (بنگاه) مي‌باشد كه براي افزايش قدرت رقابت‌پذيري و رقابت‌پذير نمودن اين بنگاهها موارد ثبات اقتصادي و فضاي مناسب رقابت‌پذيري، وجود شرايط و محيط متناسب حقوقي و مقرراتي، وجود نهادهاي اجتماعي لازم، ثبات سياست‌هاي  اقتصادي، وجود زيرساخت فيزيكي لازم، محدود كردن نقش دولت، باز بودن اقتصاد و ورود به بازارهاي بين‌المللي و فراهم كردن شرايط و فضاي مشاركت بيشتر بخش خصوصي توصيه مي‌گردد.
33 بررسي آثار تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بنگاههاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي اجرايي  1388 عسگري منصور در صورتي كه توجه و حمايت دولت از بخش صنعت كشور بر اساس توان رقابت‌پذيري آنها شكل ‌گيرد و با عنايت به تاثيرپذيري بيشتر كارايي در قياس با ساير متغيرهاي اين بخش، جهت ارايه اينگونه حمايتها، ضروري است برنامه‌هاي آموزشي مدوني جهت تربيت نيروي متخصص جديد و يا تغيير تخصص نيروهاي فعلي شاغل در اين بخش‌ها با توان رقابت‌پذيري پايين‌تر تهيه و به ‌مورد اجرا گذارده شود. 
34 مجموعه مقالات همايش ريشه يابي يک بحران «درسهايي از جنوب شرقي آسيا» 1378 موسسه مطالعات ضرورت اعمال  نظارت و سياست گذاري دولت در موارد غير رقابتي بودن بازارها خصوصاً بازارهاي مالي.
35 رويکردهاي کلي اقتصادي برنامه چهارم توسعه در بخش بازرگاني 1383 رفعتي محمدرضا لغو انحصارات جهت فراهم شدن مبارزه با قاچاق
36 رويکردهاي کلي اقتصادي برنامه چهارم توسعه در بخش بازرگاني 1383 رفعتي محمدرضا لغو انحصارات و مقابله با تباني توليدکنندگان جهت تنظيم بازار کالاها
37 تجزيه وتحليل وبرآورد رشد بهره وري در صنايع استان تهران  1382 صفوي بي‍ژن كاهش انحصارات، انعطاف در سطح قيمت محصولات اين بخش، اقدامات تخصيصي براي كاهش سهم دستمزد نيروي انساني در قيمت تمام شده محصولات بخش توليد چوب استان تهران مي‌تواند بهره‌وري عوامل توليد را بهبود بخشد.
38 ارزِيابي رابطه بين عرضه محصولات كشاورزِبا سياستهاي بازرگاني 1380 کميجاني اکبر به تدريج انحصار و دولتي بودن جاي خود را به رقابت وحمايت از بخش كشاورزي بدهد
39 ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن 1380 خداداد كاشي فرهاد مبارزه با انحصار وافزايش فضاي رقابتي در جامعه مستلزم درك صحيح از اوضاع بازارهاي مختلف و بويژه بازارهاي انحصاري است
40 ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن 1380 خداداد كاشي فرهاد رفع انحصارهاي دولتي مستلزم آن است كه دولت ومسئولين نسبت به اجراي برنامه خصوصي سازي و ارتقاء رقابت اعتقاد كامل داشته باشند
41 ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن 1380 خداداد كاشي فرهاد ايجاد انگيزه براي ورود به بنگاههاي جديد قدم مؤثري در كاهش تمركز و انحصار ميباشد
42 ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن 1380 خداداد كاشي فرهاد توصيه ميشوددر صنايع متمركز كه شركتهاي دولتي سهم بالايي از بازار را در اختيار دارند نسبت به ساختار مالي و افزايش سهم سود در مقايسه با پرداختي بابت حقوق كنترل بيشتري صورت گيرد
43 ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن 1380 خداداد كاشي فرهاد با حمايت از بنگاههاي كوچك و برطرف نمودن موانع ورودي ميتوان به افزايش رقابت، كارايي،توليد ورفاه اقتصادي دست يافت
44 ارزيابي درجه تمركز در توليد و عمده فروشي بازارهاي منتخب 1377 گرجي ابراهيم كنترل قدرت انحصاري صنايع بالادستي و تامين كننده مواد اوليه صنعت لاستيك در داخل ميتواند قيمت تمام شده محصولات اين صنعت را متعادل و قابل رقابت نمايد
45 سياس‍ت‌ ت‍ج‍اري و ب‍ه‍ره‌وري ص‍ن‍ع‍تي 1387 ابراهيمي مهر محمدرضا صادرات گرايي در فضاي رقابتي جهاني، مهمترين و موثرترين عاملي است که فشار موثر تقاضا براي بهبود فناوري را درجهت توفيق سياستهاي توسعه صنعتي وتجاري  ايجاد مي‌کند.
46 قابليتهاي بخش صنعت ومعدن در اشتغالزايي با تاکيد بر نقش کارآفرينان 1383 صفوي بي‍ژن لزوم گسترش رقابت درمقابل کنترل‌هاي انحصاري در جهت توسعه اشتغال مولد در جهت توسعه اشتغال مولد 
47 قابليتهاي بخش صنعت ومعدن در اشتغالزايي با تاکيد بر نقش کارآفرينان 1383 صفوي بي‍ژن لزوم اعمال سياست عدم تبعيض در اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در جهت توسعه اشتغال مولد 
48 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان يکي از  راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :حصوصي‌سازي تدريجي و توام با كارايي، مشاركت دادن تشكلهاي خصوصي در سياستگذاري
49 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان يکي از  راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :ثبات و امنيت اقتصادي، فعال‌كردن نمايندگيهاي خارج از كشور و تنظيم روابط خارجي برپايه توليد و صادرات
50 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان يکي از  راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :اصلاح قوانين و روشها با جهت‌گيري ايجاد انگيزه براي توليد سود
51 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان يکي از  راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :مقررات ‌زدايي، ارزش بودن نوآوري و ارزش‌آفريني اقتصادي
52 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان يکي از  راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :حمايت از توليدات صنايع كوچك و بيمه‌كردن كسب و كارهاي كوچك
53 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان يکي از  راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :عادلانه و پويا شدن نظام قضائي با نگرش توسعه‌اي، حق مالكيت معنوي
54 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان يکي از  راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :توسعه بازار سرمايه، شفافيت و استقلال نظام بانكي از نظام بودجه‌اي
55 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان يکي از  راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :اصلاح قوانين كار، اصلاح نظام پرداخت حق‌الزحمه
56 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان يکي از  راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :مهندسي مجدد اركان دولتي جهت ثبات و يكسان‌سازي سياستها
57 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان يکي از  راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :طراحي سازوكار مناسب بهره‌برداري از سرمايه‌هاي دانشگاهي  وايجاد مراكز رشد و پاركهاي فناوري
58 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان يکي از  راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :تربيت و آموزش بر اساس نياز و اولويت و پويايي بازار كار
59 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان در جهت افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال در صنايع نوين، اقدامات ذيل انجام پذيرد:مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوري‌هاي برتر را در جوار قطب‌هاي علمي - صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.       ،     شهركهاي فناوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.       ، به سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي غيردولتي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فناوري و صنايع نوين مانند نهاد مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير كمك نمايد.  ،  مؤسسات پژوهشي لازم را براي توسعه فناوري‌هاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاه‌هاي اقتصادي با مراكز پژوهشي (آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد.
60 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان راهبرد آموزشي و فرهنگي نسبت به ابعاد و شيوه مواجهه  با جهاني شدن. براي تقويت توان رقابت در سطح کلان
61 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان راهبرد كارا، پويا و سالم‌سازي نهادهاي بخش عمومي براي تقويت توان رقابت در سطح کلان:
62 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان تسهيل مقررات و سازوکارهاي اداري و اجرائي در حوزه كسب وكار با تقويت اهرمهاي نظارت براي تقويت توان رقابت در سطح کلان. 
63 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان پايبندي جدي بر گماردن مديران كارآمد و تحول‌آفرين و ارتقاء سطح مديريت عمومي براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
64 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان رعايت شديد انظباط مالي از سوي دولت و كاهش منظم كسري بودجه و تبعات آن براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
65 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان  بازچينش نهادهاي موجود در اقتصاد و کارا سازي عملکرد آنها. براي تقويت توان رقابت در سطح کلان
66 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان راهبرد فرهنگ‌سازي براي خلاقيت، نوآوري و كارآفريني. براي تقويت توان رقابت در سطح کلان
67 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان راهبرد توانمندسازي بخش خصوصي كارآمد و تسهيل تعامل جهاني آن (تضمين بازار رقابتي ضابطه‌مند و تمهيد زيرساختهاي ارتباطات تجاري و اقتصادي). براي تقويت توان رقابت در سطح کلان
68 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان راهبرد پوياشدن و انعطاف بازارهاي سرمايه و پول براي كارآفرينان براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
69 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان راهبرد تدوين و عملياتي کردن نظام ملي نوآوري (و نهادهاي مربوط مانند خوشه ها، تامين مالي خطرپذير، پارکهاي فناوري و ...) براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
70 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان بسيج توان مديريتي و سياستي کشور جهت رشد مستمر بهره وري سرمايه،  نيروي کار و منابع طبيعي براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
71 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان اصلاح قانوني و برخورد قضائي با فرايندها و گلوگاههاي رانتي و انحصاري براي بازکردن محيط رقابت واقعي. براي تقويت توان رقابت در سطح کلان
72 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان فعال‌سازي سياست‌تجاري براساس انتخاب مزيتهاي رقابتي‌اقتصادو هدفمند نمودن‌تمام‌تسهيلات‌ويارانه‌هاي‌تجاري_صنعتي براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
73 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان فعال‌شدن ديپلماسي خارجي بر محور توان رقابت اقتصاد و توسعه تجارت خارجي براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
74 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان در كنار موارد فوق تاسيس مركزي ملي با موضوع «توان رقابت اقتصاد ايران» مورد تاكيدقرار گيرد
75 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان راهبرد ارتقاء سطح تخصص و روزآمدي مديران در بنگاهها و سطح دانش مديريت. براي تقويت توان رقابت در سطح بنگاه
76 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان راهبرد كمك به انعطاف و خلاقيت بنگاهها از طريق مقررات، تسهيلات و جوايز براي تقويت توان رقابت در سطح بنگاه
77 برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن 1383 خاندوزي سيداحسان راهبرد زمينه‌سازي افزايش قدرت جذب فناوريهاي نوين در بنگاهها. براي تقويت توان رقابت در سطح بنگاه
78 بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت  1387 ولي بيگي حسن  نتايج مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه بخش معدن و صنايع معدني كشور داراي پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي بالقوه صادراتي بالايي است كه نيازمند تبديل آنها به بالفعل است تا بدين وسيله بتوان توان رقابتي در اين صنايع را تقويت نمود. 
79 بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت  1387 ولي بيگي حسن  يكي از راه‌هاي حفظ و بقا  و افزايش توان رقابتي در بازارهاي جهاني صرف هزينه‌هاي تحقيق و توسعه است. در اين راستا به منظور تقويت توان رقابتي، بايستي بنگاهها در شرايط حاضر، مركز تحقيق و توسعه را پشتوانه گسترش فعاليتهاي خود نمايند. در اين مسيردولت بايستي با مشوق‌هاي گوناگون نظير كمك در تاسيس مراكز R&D ، سازماندهي اين مراكز، دسترسي آسان به اطلاعات و ... بنگاهها را به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه تشويق نمايند. 
80 ارزيابي توان رقابتي صنايع معدني ايران و راهكارهاي ارتقاي توان رقابتي آن‌ها در بازارهاي جهاني  1387 ولي بيگي حسن    يكي از راه‌هاي حفظ، بقا و افزايش توان رقابتي در بازارهاي جهاني، صرف هزينه‌هاي تحقيق و توسعه است. در اين راستا به‌منظور تقويت توان رقابتي، بايستي بنگاه‌ها در شرايط حاضر، مركز تحقيق و توسعه را پشتوانه گسترش فعاليت‌هاي خود نمايند. در اين مسير دولت بايستي با مشوق‌هاي گوناگوني نظير كمك در تأسيس مراكز R&D، سازماندهي اين مراكز، دسترسي آسان به اطلاعات و غيره، بنگاه‌ها را به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه تشويق نمايند. 
81 بررسي عوامل تشکيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري 1385 کيماسي مسعود ماهيت مولفه هاي محيطي کلان و خرد موثر بر رقابت پذيري بنگاه در ايران به گونه اي است که دست کاري و جرح و تعديل آنها از عهده و توان بنگاه خارج بوده و بيشتر در حيطه کاري دولت مي باشد، بدين معني در سازنده و مفيد نمودن اثرات اين مولفه ها در راستاي ارتقاي رقابت پذيري بنگاهها، نقش اساسي را دولت ايفا مي کند. در حاليکه در ارتباط با مولفه هاي درون سازماني موثر بر رقابت پذيري بنگاه، نقش اصلي بر عهده خود بنگاههاست. ماهيت مولفه هاي تشکيل دهنده رقابت پذيري بنگاه به گونه اي است که با رقابت پذيري بنگاه بطور مستقيم در ارتباط است و نقش اصلي بهبود آنها نيز برعهده خود بنگاههاست، هرچند که در اين رابطه نيز مي تواند در قالب حمايتي ايفاي نقش نمايد.
82 بررسي عوامل تشکيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري 1386 کيماسي مسعود همانگونه که نتايج تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد، اکثر مولفه هاي رقابت پذيري بنگاه در فضاي کسب و کار ايران از اهميت زياد و وضعيت نامساعدي برخوردارند. با عنايت به اهميت زياد مولفه هاي رقابت پذيري بنگاه در ايران و نيز وضعيت نامساعد آنها در فضاي کسب و کار ايران، لازم است هم دولت و هم بنگاهها توجه ويژه اي به اين مولفه ها مبذول داشته و در جهت بهبود وضعيت آنها برنامه ريزي و اقدام نمايند تا الزامات ارتقاي رقابت پذيري بنگاههاي ايران را فراهم سازند.
83 بررسي عوامل تشکيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري 1387 کيماسي مسعود با توجه به اينکه از حيث اهميت، مولفه ها حداقل به دو دسته کليدي و مهم تقسيم شده و از حيث وضعيت، کليه مولفه ها بحراني (نامساعد) تشخيص داده شد. الف - مولفه هاي موثر کليدي شامل *- مقررات صادرات و واردات - تعرفه ها، سهميه ها و موانع غيرتعرفه اي - قوانين و فعاليتهاي حمايت از تجارت - وضعيت سياسي کشور (ثبات سياسي و تحريم) - نگرش نسبت به شرکتها و محصولات خارجي - تناسب و روزآمدي تکنولوژي در کشور - روندو سرعت انتقال فناوري از تحقيق و توسعه به بازار و همچنين مولفه هاي موثر مهم که دولت (دستگاههاي مسئول) در راستاي ارتقاي رقابت پذيري بنگاه مورد توجه و مبناي تصميمات و اقدامات راهبردي و عملياتي خود قرار دهند شامل ** - توزيع ثروت يا درآمد - نرخ تورم - کارکرد نظام مالياتي - نرخ سود و بهره بانکي - نوسان نرخ ارز - رکود اقتصادي - سياستهاي پولي و مالي - همکاريها و اتحاديه هاي منطقه اي - ارزش ها و باورهاي فرهنگي - فرهنگ عمومي مصرف - نگرش عموم نسبت به توليدکنندگان و تجار - ويژگي جمعيت شناختي (مانند تحصيلات) عموم - امکانات و تسهيلات دولت براي بنگاهها - نقش رسانه هاي بازرگاني (عمومي و تخصصي) - سايتهاي تجاري عمومي و مرجع - بانکهاي اطلاعاتي الکترونيکي بازرگاني - منابع و مراکز علمي و کاربردي بازرگاني - نمايشگاهها و کنفرانسها - بودجه تخصيصي دولت به امر تحقيق و توسعه - حمايت از مالکيت معنوي در کشور مي باشند که بايستي مورد توجه قرار گيرند. 
84 بررسي عوامل تشکيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري 1388 کيماسي مسعود مولفه هاي موثر کليدي و مهم، و همچنين مولفه هاي تشکيل دهنده کليدي و مهم که بنگاهها در جهت افزايش رقابت پذيري خود مورد توجه و مبناي تصميمات و اقدامات راهبردي و عملياتي خود قرار دهند، شامل موله هاي ذيل مي باشند. - ويژگي مواد اوليه (کميت، قيمت و کيفيت) - ويژگي ها و رفتار تأمين کنندگان در قبال بنگاهها - وجهه اجتماعي و شهرت بنگاه -نحوه ارائه خدمات به مشتريان - سطح آگاهي و دانش مشتريان نسبت به بازار - انتظارات و توقعات مشتريان از بازار و شرکتها - شدت رقبا(اهداف، استراژي ، قوت و ضعف) - شدت رقابت ميان شرکتهاي موجود - تهديدهاي محصولات جايگزين - تعداد و نقش هاي واسطه هاي فروش - ويژگي ها و رفتار خريداران در قبال بنگاهها - تغيير در ترجيحات مشتريان - تهديد تازه واردها يا رقباي بالقوه -ساختار سازمان (رسميت، پيچيدگي و تخصصي گرايي - برقراري و تداوم ارتباطات برون سازماني - تأمين منابع و ورودي هاي سيسيتم بنگاه - رويه ها و فرآيندهاي کاري و ساختار اجرايي - تفکر استراتژيک در بنگاه - استقرار مديريت استراتژيک - انسجام استراتژي هاي کارکردي و سازماني - اثربخشي استراتژي ها و برنامه هاي بازاريابي - بازارگرايي ، مشتري گرايي و رقيب گرايي - مسئوليت پذيري اجتماعي و بازاريابي اجتماعي بنگاه - تحقيق و توسعه و ترويج خلاقيت، نوآوري و کارآفريني - اکتساب و حفظ قابليت ها، شايستگي ها و مزيت رقابتي پايدار - عملکرد مرتبط با آميخته بازاريابي بنگاه - گسترش يادگيري، دانش و فن آوري اطلاعات و ارتباطات - توسعه و بکارگيري فن آوري - عملکرد توليدي (يا ارائه  خدمت) بنگاه - بهره وري فردي و سازماني - کيفيت تصميمات عملياتي (تصميم بر مبناي واقعيت) - عملکرد مالي بنگاه - اندازه بنگاه و صرفه جويي به مقياس
85 تحليل و برآورد واردات غيررسمي (قاچاق) چاي به ايران و راهکارهاي اقتصادي مقابله با آن 1382 حسيني ميرعبدالله سهم ايران از توليد جهاني چاي از سهم ايرا از سطح کشت جهاني بمراتب بيشتر بوده است. عملکرد در واحد سطح چاي ايران در مقايسه با عملکرد در واحد سطح جهاني چاي بالاتر بوده است. هرچند طي دوره زماني 81-1356 تحولات بنيادين و اساسي در شيوه توليد و عمل آوري برگ سبز چاي بوجود نيامده و افزايش بيش از دو برابري عملکرد در واحد سطح چاي در آن مدت به بهاي کاهش چشمگير کيفيت چاي تمام شده است. عملکرد در واحد سطح برگ سبز چاي به همراه کيفيت آن معيار مناسبي است و اين مقوله در مورد چاي کاملاً موضوعيت دارد، چرا که در فرآينده برداشت چاي اگر مجموعه عوامل و معيارهاي کيفي رعايت نشود، عملکرد در واحد سطح چاي بايد متمرکز بر توليد چاي با کيفيت و قابل رقابت با چاي وارداتي شود که در شرايط آزاد سازي کامل تجارت بتواند به سهولت رقابت نمايد.
86 بررسي عوامل مؤثر برتجارت درون صنعت کشورهاي درحال توسعه به ويژه ايران 1385 راسخي سعيد براي بهره گيري از صرفه هاي ناشي ازمقياس، توجه به مقياس توليد واندازه بازار ضروري مي باشد. دراين راستا، مي توان جهت نفوذ در بازارهاي صادراتي، از بنگاه هاي موفق، بطور غير مستقيم حمايت منطقي به عمل آورد. همچنين با توجه به اهميت ويژگي هاي صنعت، افزايش درجه رقابت ميان بنگاه هاي اقتصادي کاهش تمرکز در بازارهاي انحصاري ايران مي تواند موجب تقويت توان رقابتي اين بنگاهها در سطح بين الملل شده و موجب تقويت تجارت درون صنعت گردد.
87 بررسي سياست‌هاي تنظيم بازار در كشورهاي مختلف 1385 پرمه زورار سياست‌هاي ضدتراست و كارتل: در بازار بعضي از كالاها از جمله سيمان كه هر ساله دولت با مشكلات عديده‌اي روبه‌روست بايد با مشكل انحصار برخورد مناسبي انجام داد. در اين بخش با وجود افزايش كارخانجات سيمان از 19 به 39 از سال 1374 تا 1383 و افزايش ظرفيت 55 درصدي سيمان كشور به دليل وجود تمركز بالا در اين صنعت دولت هر ساله در تنظيم بازار اين كالا با مشكل مواجه است. بنابراين دولت در اين بخش‌ها بايد با سياست‌هاي منطقي قدرت انحصاري بنگاه‌هاي فعال را بشكند.
88 بررسي آثار تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بنگاههاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي اجرايي  1388 عسگري منصور   شرايط رقابت‌پذير نمودن بنگاههاي صنعتي كشور داراي اركان مهم در سطح اقتصاد كلان و در سطح خرد مي‌باشد كه براي افزايش قدرت رقابت‌پذيري و رقابت‌پذير نمودن اين بنگاهها موارد ثبات اقتصادي و فضاي مناسب رقابت‌پذيري، وجود شرايط و محيط متناسب حقوقي و مقرراتي، وجود نهادهاي اجتماعي لازم، ثبات سياست‌هاي  اقتصادي، وجود زيرساخت فيزيكي لازم، محدود كردن نقش دولت، باز بودن اقتصاد و ورود به بازارهاي بين‌المللي و فراهم كردن شرايط و فضاي مشاركت بيشتر بخش خصوصي توصيه مي‌گردد.
89 بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان 1389 عسگري منصور براي اينكه بخش معدن و صنايع معدني كشور در مواجهه با روند جهاني‌ شدن، با كمترين آسيب‌ها مواجه باشد، لازم است كه حمايت‌هاي مالي، بانكي، آموزشي و غيره، بر اساس اولويت‌بندي توان بالاتر رقابت‌پذيري صورت پذيرد، زيرا در اين ‌صورت نه ‌تنها احتمال استمرار فعاليت اين بخش‌ها بيشتر خواهد بود بلكه از هزينه كردن سرمايه‌هاي كشور در بخش‌هاي با توان رقابت‌پذيري پايين‌تر نيز جلوگيري بعمل خواهد آمد.
90 بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان 1389 عسگري منصور در صورتي كه توجه و حمايت دولت به بخش معدن و صنايع معدني كشور بر اساس توان رقابت‌پذيري شكل ‌گيرد و با عنايت به تاثير پذيري بيشتر اشتغال در اين بخش در قياس با ساير متغيرهاي بخش، ضروري است برنامه‌هاي آموزشي مدوني جهت تربيت نيروي متخصص و يا تغيير تخصص نيروهاي فعلي شاغل در بخش‌هاي داراي توان رقابت‌پذيري پايين‌تر به ‌مورد اجرا گذارده شود.
91 بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان 1389 عسگري منصور با هدايت حمايتهاي دولت به‌ سوي بخش‌هاي داراي توان رقابتي بيشتر، ضروري است فرآيند هدايت سرمايه‌گذاريها و ساير عوامل توليد نيز به ‌سمت بخش‌هاي داراي توان رقابت ‌پذيري بالاتر تسريع گردد. 
92 بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان 1389 عسگري منصور همزمان با توسعه بخش‌هاي رقابت‌پذير، ضروري است بسترهاي لازم براي توسعه بخش‌هاي پشتيباني‌كننده و مرتبط با هريك از بخش‌هاي مورد نظر فراهم گردد.
93 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله راهبرد آموزشي و فرهنگي نسبت به ابعاد و شيوه مواجهه با جهاني‌شدن. جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
94 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله   راهبرد كارا، پويا و سالم‌سازي نهادهاي بخش عمومي( در چهار گام: گام اول: تسهيل مقررات و سازوکارهاي اداري و اجرائي در حوزه كسب‌وكار با تقويت اهرمهاي نظارت؛ جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
95 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله گام دوم: پايبندي جدي بر گماردن مديران كارآمد و تحول‌آفرين و ارتقاء سطح مديريت عمومي؛ جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
96 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله گام سوم: رعايت شديد انضباط مالي از سوي دولت و كاهش منظم كسري بودجه؛ و گام چهارم: بازچينش نهادهاي موجود در اقتصاد و کاراسازي عملکرد آنها) جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
97 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله راهبرد فرهنگ‌سازي براي خلاقيت، نوآوري و كارآفريني. جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
98 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله  راهبرد توانمندسازي بخش خصوصي كارآمد و تسهيل تعامل جهاني آن (تضمين بازار رقابتي ضابطه‌مند و تمهيد زيرساختهاي ارتباطات تجاري و اقتصادي) جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان.
99 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله راهبرد پوياشدن و انعطاف بازارهاي سرمايه و پول براي كارآفرينان. جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
100 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله  راهبرد تدوين‌و عملياتي‌کردن نظام ملي نوآوري (و نهادهاي مربوط مانند خوشه‌ها، تامين مالي خطرپذير، پارکهاي فناوري و ...). جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
101 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله  بسيج توان مديريتي و سياستي کشور جهت رشد مستمر بهره‌وري سرمايه و نيروي کار. جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
102 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله  اصلاح قانوني‌و برخورد قضائي با فرايندها و گلوگاههاي رانتي و انحصاري براي بازکردن محيط رقابت. جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
103 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله  فعال‌سازي سياست تجاري بر اساس انتخاب مزيتهاي رقابتي اقتصاد و هدفمند نمودن تمام تسهيلات و يارانه‌هاي تجاري - صنعتي جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان.
104 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله  فعال‌شدن ديپلماسي خارجي بر محور رقابت‌پذيري اقتصاد و توسعه تجارت خارجي جهت توسعه فضاي رقابتي  كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان.
105 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله با عنايت به دولتي بودن اقتصاد  توصيه مي شود خصوصي‌سازي تدريجي و توام با كارايي، مشاركت دادن تشكلهاي خصوصي در سياستگذاري در دستور کار دولت قرار گيرد
106 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله با عنايت به جذابيت سرمايه‌گذاري خارجي توصيه مي شود ثبات و امنيت اقتصادي، فعال‌كردن نمايندگيهاي خارج از كشور و تنظيم روابط خارجي بر پايه توليد و صادرات در دستور کار دولت قرار گيرد
107 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله با عنايت به ضرورت در اعمال عدالت و نظام دريافت ماليات توصيه مي شود اصلاح قوانين و روشها با جهت‌گيري ايجاد انگيزه براي توليد سود در دستور کار دولت قرار گيرد
108 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله با توجه به وجود بوروكراسي در مراحل ايجاد كسب و كار توصيه مي شود مقررات ‌زدايي، ارزش بودن نوآوري و ارزش‌آفريني اقتصادي در دستور کار دولت قرار گيرد
109 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله با توجه به آسيب‌پذيري كسب و كارهاي كوچك توصيه مي شود حمايت از توليدات صنايع كوچك و بيمه‌كردن كسب و كارهاي كوچك در دستور کار دولت قرار گيرد
110 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله در راستاي حقوق شهروندي، توصيه مي شود مشروعيت توليد ثروت عادلانه و پويا شدن نظام قضائي با نگرش توسعه‌اي، حق مالكيت معنوي توسط دولت مورد تاکيد قرار گيرد
111 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله در جهت تامين منابع مالي توصيه مي شود توسعه بازار سرمايه، شفافيت و استقلال نظام بانكي از نظام بودجه‌اي در دستور کار دولت قرار گيرد
112 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله در رابطه با حقوق و دستمزد و كارايي توصيه مي شود اصلاح قوانين كار، اصلاح نظام پرداخت حق‌الزحمه در دستور کار دولت قرار گيرد
113 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله با عنايت به متعدد و متضاد بودن سياستها توصيه مي شود مهندسي مجدد اركان دولتي جهت ثبات و يكسان‌سازي سياستها در دستور کار دولت قرار گيرد
114 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله در راستاي ارتباط صنعت با دانشگاه، توصيه مي شود توسعه R&D طراحي سازوكار مناسب بهره‌برداري از سرمايه‌هاي دانشگاهي  وايجاد مراكز رشد و پاركهاي فناوري انجام شود 
115 تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان 1388 حسيني ميرعبدالله در جهت بهبود خروجيهاي نظام آموزش متوسطه و عالي توصيه مي شود تربيت و آموزش بر اساس نياز و اولويت و پويايي بازار كار اقدام شود 
116  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه:حمايت از حقوق مالكيت و رعايت همه‌جانبه آن از جمله قوانين حقوق مالكيت و حمايت از مالكيت فكري؛ مي باشد
117  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه نهادينه شدن و رعايت اخلاق در حوزه‌هاي عمومي و خصوصي و  حذف منشاء و منبع فساد با بسترهاي نهادي مقتضي از جمله پائين‌ترين انحراف وجوه عمومي و اعتماد عمومي به سياستمداران؛
118  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله  يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه : داشتن محيطي مبرا از اعمال نفوذ غيرموجه از طريق استقلال قضايي و رعايت بي‌طرفي كامل و عدم جانب‌داري در تصميمات مقامات دولتي؛
119  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه: حذف و به حداقل رساندن ناكارآمدي دولت از طريق عدم اتلاف هزينه‌هاي دولتي و تخصيص بهينه بين‌نسلي آن، تسهيل و كاهش فشار مقررات دولتي، كارايي ‌نظام ‌حقوقي ‌براي حل‌و فصل اختلافات، كارايي نظام‌ حقوقي در به چالش‌كشيدن مقررات، و شفافيت سياست‌گذاري دولتي؛
120  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه :دستيابي به امنيت مطلوب از طريق افزايش هزينه‌هاي اقتصادي تروريسم، افزايش هزينه‌هاي اقتصادي جرم و خشونت، كاهش جرايم سازمان‌يافته و قابل اتكاء بودن خدمات پليس مي باشد
121  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه :بهبود زيرساخت‌هاي عمومي از جمله كيفيت جاده‌ها، كيفيت راه‌آهن، كيفيت بنادر، حمل‌و نقل هوايي، موجودي صندلي كيلومتر، كيفيت عرضه برق و خطوط تلفن. 
122  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه بهبود خدمات پشتيباني تجاري از طريق: سهولت انجام حمل ونقل با قيمت رقابتي، امكان رديابي يا ردگيري محموله‌ها، كارامدي فرايند ترخيص گمركي، ارتقاي ظرفيت و كيفيت خدمات پشتيباني، تحويل بموقع محموله‌ها و بهبود كيفيت زير‌ساختهاي تجارت و حمل‌ونقل
123  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه : ثبات اقتصاد كلان از طريق اقدامات شش‌گانه در تراز بودجه دولتي (متوازن‌و دستكم با حداقل كسري بودجه)، افزايش نرخ پس‌اندار ملي، كاهش تورم به سطح طبيعي متناسب با رشد اقتصادي، نرخ بهره مناسب و تعادلي با انگيزش سرمايه‌گذار و سپرده‌گذار و بدهي دولتي پائين.مي باشد 
124  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله ارتقاي بهداشت و سلامت از طريق حذف يا به حداقل رساندن تاثير اقتصادي مالاريا و سل و ابتلاء به آنها، حذف يا به حداقل رساندن تاثير اقتصادي ايدز، مانع از شيوع ايدز، كاهش مرگ‌و مير كودكان‌و بهبود اميد به زندگي يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه مي باشد
125  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله ارتقاي آموزش ابتدايي از طريق بهبود كيفيت آموزش ابتدايي، ثبت‌نام در آموزش ابتدايي‌و مخارج آموزش يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه مي باشد
126  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله افزايش كميت آموزش از طريق ثبت‌نام در آموزش متوسطه، ثبت‌نام در آموزش عالي و افزايش مخارج آموزش، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
127  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله بهبود كيفيت آموزش از طريق كيفيت نظام آموزشي، كيفيت آموزش رياضيات و علوم، كيفيت مدارس مديريت و دسترسي به اينترنت در مدارس، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
128  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله آموزش ضمن خدمت از طريق قابليت ‌دسترسي ‌محلي‌ به‌ خدمات‌ پژوهشي ‌و آموزشي ‌تخصصي و تخصيص دوره‌هاي آموزشي ارتقاي توانمندي تخصصي كاركنان، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
129  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله ارتقا و بهبود رقابت داخلي با استفاده از افزايش شدت رقابت محلي، كاهش ميزان سلطه بر بازار، اثربخش نمودن سياست ضدانحصار، بسط و گسترش ميزان و دامنه و تاثيرگذاري ماليات، افزايش نرخ ماليات كل، كاهش و منطقي نمودن تعداد رويه‌هاي لازم براي شروع يك فعاليت اقتصادي، كاهش و عقلاني كردن زمان ‌لازم ‌براي ‌شروع ‌يك‌ فعاليت‌ اقتصادي و كاهش هزينه‌هاي سياست كشاورزي، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
130  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله ارتقا و بهبود رقابت خارجي از طريق كاهش و منطي نمودن ميزان موانع تجاري و موانع تعرفه‌اي، مشاركت دادن و افزايش ميزان مالكيت خارجي، بهبود آثار اقتصادي مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، كاهش فشار رويه‌هاي گمركي و باز كردن اقتصاد و افزايش تدريجي و معقول سهم واردات در توليد ناخالص داخلي، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
131  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله بهبود كيفيت شرايط تقاضا از طريق حاكميت مصرف‌كننده و افزايش درجه مشتري مداري و دادن بهاي كافي به انتخاب خريدار با عنايت به پيچيدگي و حساسيتهاي آن، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
132  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله انعطاف‌پذير نمودن بازار كار از طريق همكاري متقابل در روابط كارگر و كارفرما، انعطاف‌پذيري در تعيين دستمزد‌ها، انعطاف‌ناپذيري يا كمترين انعطاف در اشتغال‌‌و بازاركار، بهبود رويه‌هاي استخدام و اخراج، بسط و گسترش ميزان و دامنه و تاثيرگذاري ماليات، و افزايش نرخ ماليات كل، عقلاني كردن هزينه‌هاي اخراج، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
133  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله استفاده كارآمد از استعدادها با پرداختي مناسب و متناسب با بهره‌وري، اتكا به مديريت حرفه‌اي، جلوگيري از فرار مغزها و افزايش مشاركت زنان در نيروي كار، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
134  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله بهبود كارايي بازار مالي از طريق تعميق توسعه بازار مالي، تامين مالي از طريق بازار سرمايه محلي، سهولت دسترسي به وام، دسترسي به سرمايه مخاطره‌آميز، كاهش محدوديت جريان سرمايه و بهبود ميزان حمايت از سرمايه‌گذاران، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
135  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله افزايش اعتماد و اطمينان از طريق سلامت بانكها، قانون‌مندي مبادلات اوراق بهادار و ارتقاي شاخص‌حقوق قانوني، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
136  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله آمادگي تكنولوژيك از طريق دسترسي به جديدترين تكنولوژي‌ها، جذب تكنولوژي در شركت‌ها، وضع قوانين جامع‌الااطراف ‌مربوط به تكنولوژي‌اطلاعات‌و ارتباطات، تشويق جذب سرمايه‌گذاري مستقيم‌خارجي‌و انتقال تكنولوژي، افزايش اشتراك تلفن همراه، افزايش كميت‌و كيفيت كاربران اينترنتي، افزايش كميت و كيفيت رايانه‌هاي شخصي و تعميق آن از طريق افزايش مشتركان اينترنت پرسرعت، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
137  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله افزايش اندازه تا چندبرابري بازار و اقتصاد ملي (داخلي) بدون نفت از طريق مجموعه بسته سياستي دستيابي به ظرفيت تاريخي اقتصاد ملي و كاهش شكاف اندازه اقتصاد (آنچه هست‌و آنچه بايد باشد) ، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
138  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله توسعه بازار خارجي (بخش خارجي اقتصاد) متناسب با بازار داخلي از طريق مجموعه بسته سياستي دستيابي به ظرفيت تاريخي بخش خارجي اقتصاد اقتصاد و كاهش شكاف اندازه آن از طريق: 1) ايجاد امكانات و انگيزه براي صادرات؛ از جمله سرمايه‌گذاري در زيربناها و رفع تنگناهاي صادراتي؛ ارتقاي سرمايه‌گذاري در صنايع صادراتي ويژه؛ تسهيل‌ كسب مجوزهاي ورود كالاهاي سرمايه‌اي‌‌و واسطه‌اي موردنياز براي توليدات صادراتي؛ برقراري جوايز صادراتي؛ كاهش ‌يا حذف تشريفات دست‌‌و پاگير اداري؛ معافيت درآمد صادراتي از ماليات،و تسهيل‌سرمايه‌گذاري‌خارجي. ، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
139  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله  كاهش هزينه توليدات صنعتي صادراتي: از جمله اعطاي انواع اعتبارات با نرخ بهره ‌‌ترجيحي، اعطاي وام ارزي، معافيت‌ واردات ‌ماشين‌آلات در فرايند توليدات صادراتي، بازپرداخت حق ثبت سفارش مواد و قطعات وارداتي توليدات صنعتي صادراتي، اعطاي يارانه به نهاده‌هاي مورد مصرف در توليد كالاهاي صادراتي، تخفيف در مورد هزينه‌هاي عمومي صادرات، ايجاد ناوگان حمل‌و نقل با كيفيت، و تقبل بخشي از هزينه‌هاي بازاريابي كالاهاي صادراتي توسط دولت. ، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
140  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله ارتقاي قابليت رقابت بين‌المللي: از جمله اجباري‌كردن ‌رعايت‌ استانداردهاي بين‌المللي در توليدات صادراتي‌و اعمال كنترلهاي كيفي، حذف ممنوعيتهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي واردات، شناخت‌دقيق بازارهاي صادراتي‌و رعايت تطابق كيفيت كالاي صادراتي با نيازهاي‌خاص بازارجهاني، تنوع بخشيدن به كالاها ‌و بازارهاي صادراتي، ايجاد اتحاديه‌هاي صادراتي، اعطاي ‌وام‌‌ و اعتبارات كم‌هزينه به صادركنندگان، تعديل‌ نرخ ارز جهت‌‌حفظ قدرت‌رقابتي‌صادرات، تلاش براي استفاده از مزاياي اعطايي از جانب كشورها، ترتيبات منطقه‌اي و چندجانبه،و ايجاد نهادهاي توسعه صادرات بويژه در حوزه تحقيقاتي، آموزشي‌و بازاريابي‌و بانك‌هاي اطلاعاتي‌، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
141  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله  ايجاد محيط امن براي فعاليت‌هاي صادراتي: از جمله ايجاد صندوق تضمين صادرات، برقراري ‌ثبات‌و هماهنگي در سياستهاي صنعتي، ارزي، تجاري‌و گمركي، كاهش تعدد مراكز تصميم‌گيري، و ايجاد مناطق آزاد تجاري يا پردازش توليدات صادراتي، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
142  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله شبكه‌ها و صنايع پشتيبان از طريق افزايش كميت و كيفيت عرضه‌كنندگان محلي و توسعه وضعيت خوشه‌ها، از راهكارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نوآوري خواهد بود
143  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله بهبود استراتژي‌ و عمليات شركت‌ها از طريق نهادينه كردن ماهيت مزيت رقابتي، عمق و وسعت دادن به زنجيره ارزش، كنترل و نظارت توسعه‌اي توزيع بين‌المللي، تعميق پيچيدگي فرايند توليد، بسط‌ و توسعه گستره بازار يابي، تمايل و علاقمندي به تفويض اختيار و اتكاء به مديريت حرفه‌اي، از راهكارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نوآوري خواهد بود
144  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله ارتقاي نوآوري از طريق افزايش ظرفيت نوآوري، بهبود كيفيت نهاد‌هاي پژوهشي علمي، افزايش هزينه شركت‌ها در زمينه تحقيق و توسعه، همكاري موثر و اثربخش‌ ‌دانشگاه‌‌و صنعت در زمينه ‌تحقيق‌و توسعه، تشويق به خريد دولتي ‌محصولات ‌مبتني ‌بر تكنولوژي پيشرفته، افزايش كمي و كيفي وجود دانشمندان و مهندسان، مشوقهاي انگيزشي بر اختراعات و حمايت نهادينه شده از حقوق مالكيت فكري، از راهكارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نوآوري خواهد بود
145  اولويت‌بندي صنايع ايران براساس رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني با هدف منطقي‌نمودن سياستهاي حمايتي تجاري 1385 عابدين مقانکي محمد رضا درصورتي‌كه مايليم در روند جهاني‌شدن اقتصاد، صنايع با كمترين آسيب‌ها مواجه باشند، لازم است اهميت‌دادن به صنايع كشور در قالب ارايه حمايت‌هاي مالي، بانكي، آموزشي و غيره، براساس توان بالاتر رقابت‌پذيري صنايع صورت پذيرد. زيرا دراين‌صورت نه‌تنها احتمال استمرار فعاليت اين صنايع بيشتر خواهد بود، بلكه از هدر رفتن سرمايه‌هاي كشور در صنايع با توان رقابت‌پذيري پايينتر جلوگيري به‌عمل خواهد آمد.
146 تاثير سياست‌هاي تجاري و ارزي بر بخش صنعت ايران 1384 عسگري منصور قيمت‌و كيفيت دو عامل مهم و تعيين كننده رقابت پذيري در بازارهاي جهاني مي باشد و ايران براي افزايش قدرت رقابت خود در بازارهاي جهاني بايد به استانداردهاي جهاني و توليد در مقياس انبوه توجه خاص داشت باشد.
147 سياست‌هاي پيشنهادي براي توسعه و ارتقاي بهره‌وري نظام بخش بازرگاني  (توصيه مشاور موسسه ) 1387 نجمي  محمد رضا  توسعه رقابت پذيري با حمايت از حقوق مصرف كننده و تنظيم بازار داخلي ( محدود كردن دامنه قيمت‌گذاري به كالاها و خدمات عمومي، انحصاري و كالاهاي اساسي)، (ايجاد شرايط با ثبات براي فعاليت بخش تنظيم بازار داخلي)
148 م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ش‍تيب‍ان‌ ت‍ن‍ظيم‌ ب‍ازار گ‍وش‍ت‌ م‍رغ‌ 1387 زورار پرمه وزارت جهاد کشاورزي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ اين مصوبه راهکارهايي براي کاهش هزينه تمام شده و رقابتي نمودن توليد گوشت مرغ تهيه و به هيأت وزيران پيشنهاد کند. در اين زمينه وزارت جهاد کشاورزي بايد دو طرح کوتاه مدت و بلند مدت را اجرا نمايد. در طرح کوتاه مدت طرح پرورش مرغ 45 روزه؛ به منظور استفاده بهينه از نهاده ها (بويژه دان) و در نتيجه کاهش هزينه هاي توليد و تقليل اثرهاي قيمت دان مصرفي برگوشت مرغ توليدي را اجرا نمايد. در طرح بلند مدت دولت بايد الزامات و نهادهاي ادغام عمودي را در اين صنعت فراهم نمايد.
149 علل نقض قراردادها در اقتصاد ايران و تعيين هزينه هاي اجتماعي آن 1387 صادقي حسين انحصار زدايي از اقتصاد کشور و تلاش براي افزايش رقابت
150 سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها 1379 پوريان حيدر ضرورت پرهيز از دستيابي به انحصار و حذف رقباي داخلي توسط سرمايه گذاران خارجي، درصورت عدم وجود قوانين ضد انحصار وضد تراست.
151 سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها 1379 پوريان حيدر سرمايه گذاران خارجي با انعقاد انواع قراردادهاي ادغام مي توانند دارايي هاي محلي را از طريق شريک شدن با صاحبان آنها به مرور زمان در اختيار بگيرند. اين خطر بزرگي است که قراردادهاي ادغام و تمليک با خود به همراه دارند و بايد سياستهاي لازم را براي مقابله با اين خطرات اتخاذ کرد. مقررات ادغام عمودي و افقي و قوانين ضد انحصار مي توانند در اين رابطه کارساز باشد.
152 برگزيده اي از عملکرد بازرگاني و چشم انداز آينده 1378 موسسه مطالعات انحصارات لغو وزمينه براي ورود به تجارت فراهم باشد.
153 برگزيده اي از عملکرد بازرگاني و چشم انداز آينده 1378 موسسه مطالعات احتکار وسودجويي وجود نداشته باشد و بازار داخلي در شرايط رقابت کامل عمل کند.
154 نقدي برعملکرد سياستهاي حمايتي کشورهاي مختلف ازتوليد و تجارت فولاد و مقايسه آن با ايران 1381  چراغي داود نظام فروش محصولات فولادي در شرکتهاي وابسته به شرکت ملي فولاد ايران بصورت پيش فروش با نرخ کمتر از نرخ بازار صورت مي گيرد. اين امر منجر به بورس بازي و سفته بازي توسط بعضي افراد دراين بازار و در نتيجه همواره بازار اين گونه محصولات داراي بي ثباتي و عدم تعادل بوده است، بهتر است شيوه هاي تأمين و فروش محصولات دراين بازار اصلاح گردد، تا حداکثر سود توليد محصولات فولادي به واحدهاي توليدکننده اين گونه محصولات تعلق گيرد.
155 پيشنهادها و راهکارهايي براي تحقق جهش صادراتي بعنوان محور برنامه سوم توسعه 1381 رفعتي محمدرضا توليد کنندگان حتي براي فروش در داخل مجبور به رقابت در قيمت و ارتقاء کيفيت مي شوند.در اين راستا انضباط مالي وپولي توصيه مي شود  
156 مجموعه مقالات همايش شناخت استعدادهاي بازرگاني - اقتصادي استان کرمانشاه 1377 موسسه مطالعات رشد توليد از طريق بازرگاني، در صورتي کارساز است که درآمد تجاري، ناشي از افزايش کارآيي تجاري باشد و نه مبتني بر امتيازات تبعيض آميز و رانت هاي اقتصادي. درآمدي هاي بادآورده مبتني بر امتيازات انحصاري، موجب اتلاف منابع و لطمه به مصرف کننده است. برخورد با ثروتهاي بادآورده، علاوه بر مجازات متخلفين بايد همراه با ريشه کني زمينه هاي ايجاد درآمدي هاي بادآورده باشد که مستلزم رانت زدايي از اقتصاد ملي، اجتناب از امتيازات انحصاري و ضابطه مندي برخورداري از امکانات است. 
157 نقش مناطق آزاد تجاري- صنعتي در توسعه تجاري ايران 1389 رضايي مهدي  در صورتي كه سياستهاي پولي و مالي درست اجرا گردند، تورم کاهش يافته و سود واقعي سپرده‌گذاران افزايش مي‌يابد. همچنين با ايجاد بهبود زيرساختهاي حمل و نقل در مناطق آزاد و تضمين سرمايه بانكداران خارجي، خارجيان و همچنين ايرانيان را راغب به ايجاد بانك در مناطق آزاد مي‌نمايد. از طرفي اجازه جولان به بخش خصوصي براي رقابت با بانكهاي دولتي، موجب افزايش کارائي بانکهاي دولتي مي‌گردد و در نتيجه بانکهاي دولتي خدمات بهتري را ارائه مي‌دهند.
158 بررسي وتعيين مزِيت نسبي محصولات زراعي در استان فارس 1381 نجفي بهاءالدين به منظور ايجاد فضاي رقابتي و در نتيجه قيمت رقابتي متعادل براي محصولات پيشنهاد مي‌شود كه مقررات صادرات و واردات محصولات كشاورزي در يك چارچوب منطقي و پايدار تدوين و از تغييرات ناگهاني و بدون برنامه به شدت پرهيز شود.
159 ارزيابي درجه تمركز در توليد و عمده فروشي بازارهاي منتخب 1377 گرجي ابراهيم توصيه ميشود دولت وسازمانهاي ذيربط شرايطي را فراهم نمايند تا بازار در سطح توليد وعمده فروشي  وضعيت رقابتي ایجاد شود
160 الگوي مصرف خوراك از ديدگاه آيات وروايات 1379 مايلي فرتاش محمد مهدي جلوگيري از تبعيض و انحصار و فرصت طلبي از طريق وضع قوانين عادلانه و شفاف توسط دولت
161 اولويت بندي صنايع ايران بر اساس رقابت پذيري در بازارهاي جهاني باهدف منطقي نمودن سياستهاي حمايتي تجاري  1385 عابدين مقانکي محمد رضا همزمان با توسعه صنايع رقابت‌پذير، بسترهاي ضروري براي توسعه صنايع پشتيباني‌كننده و مرتبط با هريك از صنايع مورد نظر فراهم گردد.
162 تجزيه وتحليل وبرآورد رشد بهره وري در صنايع استان تهران  1382 صفوي بي‍ژن ايجاد تعدد توليد كنندگان وتنوع در زمينه‌هاي توليد بخش صنايع فلزات اساسي در استان تهران موجب گسترش رشد ستانده اين بخش مي‌شود.
163 بررسي الزامات بكارگيري روش‌هاي نوين بازاريابي 1385 آقازاده هاشم ايجاد فضاي رقابتي سالم در محيط کسب و کار الکترونيکي
164 شاخصهاي رقابت پذيرِي و عملكرد تجارت خارجي ايران 1381 رازيني ابراهيم علي  حفظ ثبات نرخ واقعي ارز و يا در واقع حفظ قدرت رقابت‌پذيري بين‌المللي اقتصاد ايران لازم و ضروري است.
165 امکان‌پذيري رشد مبتني بر صادرات ايران 1389 اشرف زاده حميدرضا براي رقابت‌پذير كردن صادرات ايران بايد سياست‌هاي جدي‌تري دنبال شود. به نظر مي‌‌رسد سياست‌هاي توسعه صادرات در تشويق صادركنندگان مؤثر بوده بنابراين درجه‌اي از افزايش رقابت‌پذيري در قالب نرخ‌هاي مؤثر ارز صادراتي كه به نفع صادركنندگان باشد در افزايش صادرات مؤثر باشد.
166 شاخص هاي رقابت پذيري و عملکرد تجارت خارجي ايران 1381 رازيني ابراهيم علي نتايج حاصل از محاسبات شاخص نرخ واقعي ارز نشان مي دهند که به غير از چند سال اول انقلاب در بقيه سالها بخصوص در دهه اخير، شاخصها روندي تقريباً نزولي داشته اند و اين امر حاکي از تضعيف ارزش پول ملي بخصوص در سالهاي 1370 الي 1378 مي باشد. در واقع اين کاهش ارزش پول ملي نشان دهنده ي کاهش قدرت رقابت پذيري اقتصاد ايران مي باشد.
167 شاخص هاي رقابت پذيري و عملکرد تجارت خارجي ايران 1382 رازيني ابراهيم علي با توجه به بررسيهاي انجام شده مشخص است که شوکهاي وارده به اقتصاد ممکن است در کوتاه مدت نرخ واقعي ارز را جابجا کند ولي در مقاطع زماني طولاني تر، نرخ واقعي ارز تنها براساس متغيرهاي بنيادي اقتصاد تنظيم مي شود. از اين رو نرخ واقعي ارز در اقتصاد ايران در يک دوره بلند مدت از متغيرهاي بنيادي زير تأثير مي پذيرد. تراز مالي بودجه دولت، رابطه مبادله تجاري، قيمت بين المللي نفت خام، حجم نقدينگي و خالص جريان بين المللي، لذا اگر کارکرد نرخ ارز تنها به عنوان تنظيم کننده تراز پرداختها مدنظر باشد، ملاحظات نشان مي دهد که حفظ واقعي ارز و يا در واقع حفظ قدرت رقايت پذيري بين المللي اقتصاد ايران لازم و ضروري است.
168 شاخص هاي رقابت پذيري و عملکرد تجارت خارجي ايران 1383 رازيني ابراهيم علي سياستهاي معقول و هماهنگ پولي، مالي ، ارزي و تجاري به منظور تأثيرگذاري بر روي متغيرهاي بنيادي که در حفظ ثبات نرخ واقعي ارزش نقش دارند از الزامات مهم رقابت پذيري مي باشد.
169 سياستها و راهکارهاي مديريت واردات در برنامه پنجم توسعه. 1387 رفعتي محمدرضا افزايش تدريجي نرخ ارز جهت حفظ قابليت رقابت توليدات داخلي
170 قابليتهاي بخش صنعت ومعدن در اشتغالزايي با تاکيد بر نقش کارآفرينان 1383 صفوي بي‍ژن فاصله دانش توليدي و کارايي صنايع ما با جهان روز به روز در حال گسترش است. اين فاصله بايددر جهت توسعه اشتغال مولد  کاهش يابد.فضاي رقابتي توليد نقش موثر در اين ميان خواهد داشت
171 قابليتهاي بخش صنعت ومعدن در اشتغالزايي با تاکيد بر نقش کارآفرينان 1383 صفوي بي‍ژن لزوم حذف امتيازات نامشروع و رانت اقتصادي براي افراد غيرمولد در جهت توسعه اشتغال مولد 
172 بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان 1389 عسگري منصور بررسي و شناخت مقاصد صادراتي مناسب جهت توسعه بازار صادراتي محصولات بخش معدن و صنايع معدني، زيرا صادرات كالاهاي داراي قدرت رقابت‌پذيري بالا موجب افزايش توان رقابتي اين بخش در بازارهاي جهاني خواهد شد. 
173 بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان 1389 عسگري منصور توليد محصولات متنوع‌تر در هر يك از بخش‌هاي معدن و صنايع معدني كشور بايد به گونه‌اي باشد كه سلايق مشتريان را در نظر گرفته و برآورده نمايد بطوريكه عرضه اين محصولات به بازارهاي داراي نرخ رشد مثبت، از عوامل افزايش‌ دهنده توان رقابتي بخش معدن و صنايع معدني كشور در بازارهاي جهاني خواهد بود.
174 ارزيابي درجه تمركز در توليد و عمده فروشي بازارهاي منتخب 1377 گرجي ابراهيم به منظور حذف گرايش به تمركز در بسياري از بازارها اعمال سياستهاي مناسب در زمينه اعتبارات بانكي توصيه ميشود (مورد صنعت لاستيك)
175 پيشنهاد روش مناسب براي تعيين قيمت تضميني محصولات کشاورزي در ايران  1386 گلکاران سميرا ضروري است در جهت بهبودو كارايي عملكرد سياست حمايت موثرمحصولات كشاورزي وقيمت گذاري هدفمند ، بازار آزاد هسته اصلي بازار محصول را تشکيل دهد.
176 توسعه تجارت ايران با منطقه آمريكاي لاتين 1388 عسگري منصور کمک به کاهش قيمت تمام شده محصولات به منظور حفظ رقابت پذيري آنها در بازارهايي که بدلايل مختلف امکان رقابت کاهش مي­يابد. 
177  اولويت‌بندي صنايع ايران براساس رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني با هدف منطقي‌نمودن سياستهاي حمايتي تجاري 1385 عابدين مقانکي محمد رضا دولت مي‌بايست با ايجاد فضايي مناسب كه در آن تمام ذهنيت‌ها، اهداف و ابزارها براي برنامه‌ريزان و تصميم‌سازان در عرصة صنعت شفاف بوده و فضايي واحد براي همه طراحان و مجريان اقتصادي فراهم گردد، نقشي هدايت‌كننده را برعهده گيرد. اين مساله مي‌تواند اقتصاد را از حالت دو يا چندگانه موجود رهايي بخشد. در شرايط اقتصاد بازار آزاد، مزيت‌ها و ناکارآمدي‌ها به‌طور طبيعي آشکار شده و اقتصاد به سمت تعادل و تخصيص بهينة منابع حرکت خواهد کرد. به‌همين علت بايد با حرکت به سوي فضاي باز اقتصادي از هزينه‌هاي هنگفتي که تاکنون به‌خاطر ناکارآمدي سيستم‌هاي دولتي پرداخته شده است تا حد ممکن کاسته شود. البته دولت نبايد نقش نظارتي و هدايتي خود را به‌فراموشي بسپارد.
178 شناسايي بسترهاي مورد نياز تسهيل و توسعه بازاريابي 1384 مهرنوش مينا اصلاح قوانين مرتبط با كسب‌‌وكار با هدف توسعه فضاي رقابتي در كشور
179 گ‍زارش‌ ن‍ه‍ائي طرح‌: ت‍دوين‌ راه‍ک‍اره‍اي ارت‍ق‍اي ب‍ه‍ره‌وري ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍اي ت‍وليدي و خ‍دم‍اتي 1387 طبيبي محمدرضا رقابت پذير نمودن بخش‌ها براي آمادگي الحاق به WTO  و انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجاري دو يا چند جانبه با کشورهاي هدف در جهت بهبود بهره وري 
180 نظري اجمالي و مقدماتي به اثرات عضويت درگات بر اقتصاد کشور 1373 رفعتي محمدرضا يکي ديگر از تبعات عضويت در گات افزايش رقابت و کارائي در اقتصاد خواهد بود. طبعاً در اين شرايط قيمتهاي واقعي و مزيتهاي نسبي فرصت مناسبي براي آشکار شدن خواهند يافت از اينرو، بخشهايي از اقتصاد که فاقد مزيت و کارايي لازم باشند به ناچار تضعيف خواهند شد وبا کاهش امتيازات انحصاري و حمايتهاي داخلي و لزوم رقابت با محصولات خارجي، انگيزه بيشتري براي خصوصي سازي و کارآمد نمودن مؤسسات دولتي ايجاد خواهد گرديد.
181 نظري اجمالي و مقدماتي به اثرات عضويت درگات بر اقتصاد کشور 1373 رفعتي محمدرضا دادن تقاضاي عضويت ضرري متوجه کشور نخواهد کرد زيرا اگر طي بررسيها و مذاکرات بعدي به نتايج نا مطلوبي دست يافتيم مي توانيم اين تقاضا را پس بگيريم. به علاوه هرچه ديرتر به عضويت گات درآنيم فرصت کمتري براي جرح و تعديل در سياستهاي خود خواهيم داشت. مضافاً اينکه با دادن تقاضاي عضويت و طي مذاکرات نه تنها با سيستمهاي تجاري ساير کشورها آشنا خواهيم شد بلکه بطور ضمني به بخشهاي توليدي و خدماتي کشور علامت مي دهيم که هرچه سريعتر بدنبال افزايش کارائي و ارتقاء کيفي توليدات خود باشند و براي مسئولين و سياستگذاران اقتصادي کشور نيز فرصت لازم براي جرح و تعديل در قوانين و مقررات را فراهم خواهيم ساخت.
182 بررسي آسيب پذيري صنايع كوچك و متوسط در فرايند جهاني شدن و عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت(WTO)    1388 راستي محمد ترتيب اولويت صنايع كوچك و متوسط در برخورداري از سياستهاي حمايتي و توسعه رقابت‌پذيري و نيز پذيرش تعهد در آزادسازي تجاري براساس يافته‌هاي اين پژوهش
183 ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن 1380 خداداد كاشي فرهاد قوانين ضد انحصار بيش از آنكه بر كنترل و مبارزه با انحصار تاكيد داشته باشد مي بايد بر پيشگيري از انحصار تاكيد داشته باشد
184 ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن 1380 خداداد كاشي فرهاد قوانين و سياستهاي ضد انحصاري ميبايد قادر به تشخيص انحصار وتسلط انحصارگر كه به دليل كارايي برتر بوجود آمده از ساير شقوق كسب انحصار باشد
185 اقتصاد آتي هند: حرکت برفراسوي سرمايه داري دولتي 1389 رضايي مهدي  ما در آستانه"دوران طلايي" رشد هستيم؛ اما اين فرصت تاريخي فقط براي دو دهه آتي و يا کمي بيشتر براي ما قبل دسترس است. اين فرصت، در حين اينکه که زمان سپري مي شود، يک روز به پايان خواهد رسيد؛ بنابراين ضروري است تا اصلاحات را شتاب بخشيم و اين کار را مي بايست از دگرگون کردن افکارمان شروع کنيم و از طريق گذار از الگوي ذهني سرمايه داري دولتي، به سوي يک اقتصاد بازار پيشرفته و مدرن، رهسپار شويم.
186 نگرشي نو برصادرات غير نفتي: بررسي موردي محصولات دامي ايران 1375 ملکي بهنام اصلاح ساختار بازار و انتقال آن به وضيعت شبه رقابتي از طريق حراج امتيازات 
187 مطالعه پشتيبان تنظيم بازار فولاد 1389 گلکاران سميرا  براي كاهش درجه تمركز بازار داخلي، تسهيل واردات و همچنين عرضه محصولات فولادي ساير كشورها در بورس فلزات كشور، مي تواند راهگشا باشد. به علاوه بكارگيري سياستهاي جلوگيري از انحصار و تنظيم بازار ضروري است. همچنين اتخاذ رويه‌هايي براي منع اقدامات ضد رقابتي ضروري مي‌باشد.
188 ت‍اثير آزاد س‍ازي ت‍ج‍ارت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍الي ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي ايران‌ 1384 عسگري منصور تحول در ســاختار اقتصاد با گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي، شكستن انحصارات دولتي و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي، افزايش كارايي بويژه در سيستم بانكي و موسسات مالي كشور.
189 ت‍اثير آزاد س‍ازي ت‍ج‍ارت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍الي ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي ايران‌ 1385 عسگري منصور گسترش کمي وکيفي بازار بورس به نحوي که بتواند در جهت تامين سرمايه هاي مالي ورقابتي کردن سازمانهاي صنعتي ، مديريت وانتقال سهام وسرمايه هاي شرکتهاي صنعتي به خارج وپذيرش سرمايه ها وبرگه سهام اوراق بهادار خارجي به داخل به عنوان پيشتاز اقتصاد حرکت کند 
190 ت‍اثير آزاد س‍ازي ت‍ج‍ارت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍الي ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي ايران‌ 1385 عسگري منصور تحول در ساختار اقتصاد با گسترش سرمايه گذاريهاي زير بنايي،شکستن انحصارات دولتي ورقابتي کردن فعاليتهاي اقتصادي ، افزايش کارايي بويژه در نظام بانکي وموسسات مالي کشور 
191 بررسي آثار تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بنگاههاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي اجرايي  1388 عسگري منصور               كشش قيمتي صادرات نشان مي‌دهد كه قدرت رقابت صادركنندگان ايراني در بازارهاي خارجي در زمينه قيمت بسيار زياد است. همچنين اثر كارايي نشان مي‌دهد كه محدوديت اصلي رشد صادرات از طرف عرضه است يعني اينكه كالايي براي صادرات وجود ندارد و يا صادركنندگان انگيزه كافي براي صادرات ندارند، بنابراين توصيه مي‌گردد محدوديت‌هاي صادرات را بر طرف كرد و با پرداخت جوايز صادراتي و يا يارانه به صادركنندگان، آنان را به صادرات بيشتر تشويق كنند. 
192 مسايل و مشکلات کلان و خرد توسعه صادرات غير نفتي ايران 1385 رفعتي محمدرضا عنايت به اينکه موافقت نامه الياف چندگانه در سال 2005 پايان مي يافت و کشورهايي مانند چين آزادي عمل بيشتري در توليد و صدور منسوجات و پوشاک پيدا مي کردند، شايد لازم بود سرمايه گذاري در اين صنعت با تأمل بيشتري صورت گيرد. يا درمورد فرش به نظر نمي رسد ادامه روند فعلي فرش هاي معمولي ما بتوانند با رقباي جديد رقابت کنند و شايد لازم باشد  به بخشهاي کيفي تر آن توجه کنيم همانگونه که فرانسه و کشورهاي پيشرفته در زمينه پوشاک عملي کرده اند.
193 مروري بر سوابق و نتايج مهمترين مطالبات و بررسيهاي صنايع کوچک و متوسط ايران و توصيه هاي سياستگذاري آنها. 1380 اخوي احمد بديهي است مهمترين پيش نياز موفقيت در امر صادرات و حمايت آن وجود کالاهاي قابل صدور با کيفيت و قيمت قابل رقابت در بازارهاي خارجي است تا جايي که تحقق آن مي تواند بر ساير وظايف شرکت نيز تقدم پيدا کند.
194 اولويت بندي صنايع ايران بر اساس رقابت پذيري در بازارهاي جهاني باهدف منطقي نمودن سياستهاي حمايتي تجاري  1385 عابدين مقانکي محمد رضا توليد محصولات متنوع‌تر در هريك از ضنايع كشور، به‌طوري‌كه سلايق مشتريان را درنظر گرفته و برآورده نمايد و عرضه آنها به بازارهاي رشديابنده از عوامل افزايش‌دهنده توان رقابتي صنايع كشور در بازارهاي جهاني خواهد بود.
195 اولويت بندي صنايع ايران بر اساس رقابت پذيري در بازارهاي جهاني باهدف منطقي نمودن سياستهاي حمايتي تجاري  1385 عابدين مقانکي محمد رضا  اتخاذ اينگونه تدابير بايد به افزايش سهم كشور در صادرات هريك از صنايع بينجامد.
196 تعيين و اولويت نبدي بازارهاي هدف محصولات صادرات پتروشيمي ايران 1382 فهيمي فر جمشيد ضرورت يک سياست راهبردي در چارچوب استراتژي توسعه صادرات براي محصولات صنفي و پتروشيمي به منظور افزايش رقابت پذيري محصولات
197 چالش امنيت غذايي در فرآيند جهاني شدۀ تجارت 1382 حيدري خليل در عرصه رقابت جهاني براي استفاده از فرصتهاي فراهم آمدۀ باز شدن بازار مصرف ساير کشورها حرکت به سمت فرآوري محصولات غذايي، بهبود بسته بندي، گسترش صنايع تبديلي، رعايت استانداردهاي سلامت غذا، بهره گيري از تکنيکهاي بازاريابي و بکارگيري سيستمهاي کنترل کيفيت ضروري است. از سوي ديگر به منظور حفظ امنيت غذايي موجود و ارتقاء کمي و کيفي آن اتخاذ سياستهاي هدفمند نمودن يارانه ها در راستاي کاهش ضايعات مواد غذايي و جلوگيري از قاچاق اقلام خوراکي محور ديگر سياستهاي تأمين امنيت غذايي بايد باشد.
198 مجموعه مقالات همايش جهش صادراتي و سياستهاي استراتژيک تجاري 1380 رفعتي محمدرضا ايجاد محيط مناسب بازرگاني از طريق اصلاح مقررات و اصلاح نظام سازماني و مديريتي در سطح دولت به نحوي که هماهنگ با توسعه صنعتي کشور عمل نمايد و رقابت پذيري صنعتي را افزايش دهد. دراين چارچوب، حرکت به سمت گسترش فعاليتهاي بخش خصوصي و کاستن از انحصارهاي دولتي در فعاليتهاي صنعتي مي تواند، توانمنديهاي صنايع را به طور شفاف تري آشکار سازد. به اين ترتيب، هدايت منابع به سمت فعاليتهاي مورد حمايت به نحو بهينه تري صورت خواهد پذيرفت.
199 بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت  1387 ولي بيگي حسن  اگرچه در برخي صنايع معدني مزيت نسبي مشاهده مي‌شود ليكن داشتن مزيت نسبي نمي‌تواند تضمين كننده رقابت‌پذيري آنها در بازارهاي داخلي و خارجي باشد. جهت افزايش توان رقابتي و رقابت‌پذيري بنگاههاي فعال مي‌بايستي بخش بازرگاني بنگاهها با نيروي‌هاي متخصص در امر فروش و بازاريابي مجهز گردد. تشويق شركتها به بكارگيري نيروي‌هاي متخصص در واحدهاي بازرگاني خود ( به عنوان مثال يكي از شاخصهاي پرداخت جوايز صادراتي ميتواند انجام صادرات توسط شركت به بازارهاي جهاني باشد) مي‌تواند از طريق تبديل مزيتهاي نسبي به رقابتي باعث افزايش توان رقابتي شركتها گردد. 
200 ارزيابي توان رقابتي صنايع معدني ايران و راهكارهاي ارتقاي توان رقابتي آن‌ها در بازارهاي جهاني  1387 ولي بيگي حسن  اگرچه در برخي صنايع معدني مزيت نسبي مشاهده مي‌شود، اما داشتن مزيت نسبي نمي‌تواند تضمين‌كننده رقابت‌پذيري آن‌ها در بازارهاي داخلي و خارجي باشد. جهت افزايش توان رقابتي و رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال مي‌بايستي بخش بازرگاني بنگاه‌ها به نيروي‌هاي متخصص در امر فروش و بازاريابي مجهز گردند. تشويق شركت‌ها به به‌كارگيري نيروي‌هاي متخصص در واحدهاي بازرگاني خود  مي‌تواند از طريق تبديل مزيت‌هاي نسبي به رقابتي باعث افزايش توان رقابتي شركت‌ها گردد. 
201 برگزيده اي از عملکرد بازرگاني و چشم انداز آينده 1378 موسسه مطالعات گذشته از بهره گيري از مزيتهاي نسبي طبيعي مزيتهاي جديدي را نيز خلق کند.
202 سياس‍ت‍ه‍اي ف‍ره‍ن‍گي اص‍لاح‌ س‍اخ‍ت‍ار آرد و ن‍ان‌ 1383  چراغي داود گسترش رقابت بين واحدهاي توليد كننده نان از طريق قراردادن واحدهاي آزادپز در كنار واحدهاي نان يارانه اي 
203 بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان 1389 عسگري منصور مي‌توان گفت كه با توجه به ارتباطي كه بين اعمال سياستهاي حمايتي و توان رقابت‌پذيري بخش معدن و صنايع معدني وجود دارد، به نظر نمي‌رسد تغيير در نرخ‌هاي تعرفه تاثير معنا داري بر توان رقابتي آنها داشته باشد. لذا توصيه مي‌گردد چگونگي تغييرات نرخ تعرفه بخش معدن و صنايع معدني كشور بر اساس مطالعات دقيق‌تر در سطح كد كالائي صورت گيرد. 
204  اولويت‌بندي صنايع ايران براساس رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني با هدف منطقي‌نمودن سياستهاي حمايتي تجاري 1385 عابدين مقانکي محمد رضا آنچنانكه ذكر گرديد ارتباط اندكي ميان اعمال سياستهاي حمايتي و توان رقابت‌پذيري صنايع در كشور وجود دارد، بنابراين به نظر نمي‌رسد تغيير در نرخ‌هاي تعرفه تاثير معناداري بر توان رقابتي آنها داشته باشد. لذا كاهش تعرفه صنايع كشور موجد نگراني در زمينه رقابت‌پذيري آنها در بازارهاي جهاني نخواهد بود.
205 اولويت بندي صنايع ايران بر اساس رقابت پذيري در بازارهاي جهاني باهدف منطقي نمودن سياستهاي حمايتي تجاري  1385 عابدين مقانکي محمد رضا  با هدايت حمايتها به‌سوي صنايع داراي توان رقابتي بيشتر، لازم خواهد بود فرآيند هدايت سرمايه‌گذاريها و ساير عوامل توليد نيز به‌سمت صنايع داراي توان رقابت‌پذيري بالاتر در بازارهاي جهاني هدايت شود. درصورت نياز مي‌توان زمينه لازم براي استفاده از عوامل توليد متخصص موجود در ساير كشورها را نيز فراهم نمود.
206 طراحي فرايند واگذاري و كاهش تصديگري دولت در زنجيره تامين صنعت شكر 1389 سليماني سدهي مجتبي توسعه فضاي رقابتي در صنعت قندوشكر با پياده‌سازي ساختار جديد پيشنهادي براي صنعت قندوشكر و شكل‌گيري تشكل‌هاي قوي در حوزه‌هاي تامين، توليد و توزيع فراهم گرديده و اقتصاد مبتني بر بازار را مي‌توان جايگزين اقتصاد دستوري كرد. با مستقر شدن ساختار جديد، حذف تعيين قيمت تضميني خريد چغندر از سوي دولت و واگذاري آن به تفاهم‌نامه اتحاديه چغندركاران و انجمن صنفي كارخانجات قندوشكر با نظارت كميته‌هاي اجرايي منطقه‌اي توصيه مي‌شود.
207 تبيين فرصت‌ها و تهديدات، نقاط قوت وضعف (swot) صادرات محصولات حلال با تاكيد بر فرآورده‌هاي غذايي حلال در تجارت با سه كشور چين، هند و روسيه 1388 نوروزي بيتا توسعه فضاي رقابتي صنايع غذايي از طريق انضباط پولي و مالي و ثبات در نرخ ارز واقعي
208 بازار برنج 1389 پرمه زورار كاهش انحصار تجارت  (واردات) برنج: با توجه به درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني، لازم است نسبت به حضور شركت‌هاي دولتي در زمينه تهيه كالاها تجديدنظر شود. لازم به ذكر است كه در مقررات قبلي سازمان جهاني تجارت موافقت‌نامه خريدهاي دولتي براي كشورها حالت اختياري داشته، اما در مقررات (WTO PLUS) اجراي اين موافقت‌نامه براي كشورهايي که جديداعضوشده اندحالت اجباري داشته است و بايد حضور آن‌ها در تجارت كاهش يابد. از اين رو لازم است از هم اكنون به سمت كاهش انحصار دولت در تجارت خارجي، به‌ويژه واردات برنج حركت نماييم.
209 بازار برنج 1389 پرمه زورار كاهش انحصار تجارت  (واردات) برنج: با توجه به درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني، لازم است نسبت به حضور شركت‌هاي دولتي در زمينه تهيه كالاها تجديدنظر شود. لازم به ذكر است كه در مقررات قبلي سازمان جهاني تجارت موافقت‌نامه خريدهاي دولتي براي كشورها حالت اختياري داشته، اما در مقررات جديدشرايط ويژه اي مقررشده است
210 زنجيره تأمين صنعت قند و شکر در ايران 1389 سليماني سدهي مجتبي  باتوجه به ماهيت بازار محصول شکر ، تنظيم بازار و مقررات تنظيمي درجهت كاهش انحصار و بهبود توان رقابت ضرورت دارد، ليكن در اين راستا بايد به رفاه اجتماعي (مجموع رفاه توليدكننده و مصرف‌کننده) توجه شود. 
211 آشنايي با مباني مديريت توزيع (با تأكيد بر روش‌هاي نوين توزيع كالا ) 1387 آقاجاني زهرا  به نظر مي‌رسد که در ايران يکي از علل عدم استفاده از ابزارها و روش‌هاي نوين توزيع، نبود يا كمبود زيرساخت‌هاي موردنياز، هزينه اجرا و پياده‌ سازي ابزارها يا روش‌ها و رقابتي نبودن  نظام توزيع در کشور است. بدين ترتيب ضرورت توجه به هزينه‌يابي دقيق ابزارها و روش‌هاي نوين توزيع كالا و مطالعه و بررسي راه‌هاي درست تامين آن‌ها، امکان سنجي  ايجاد عزم ملي در  راستاي افزايش رقابت  به وسيله شيوه‌هايي از قبيل خصوصي سازي تدريجي(اگرچه  به نظر مي‌رسد كه نظام توزيع كالا در ايران نسبت به ساير بخش‌هاي ديگر اقتصادي، درصد بيشتري از فعالان بخش خصوصي را به خود اختصاص داده است) و آسيب شناسي آن مفيد باشد. يکي از علل اشاعه و گسترش استفاده از ابزارها و روش‌هاي نوين توزيع كالا در جهان، رقابتي بودن محيط توزيع و تلاش در راستاي برتري رقابتي مي باشد.
212 تحليل اقتصادي - مديريتي برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا و حراج در واحدهاي صنفي در متون اقتصادي و مديريتي  1385  چراغي داود مسئولين ذي ربط بايد در جهت ساماندهي واحدهاي صنفي  سوق دهي آنان جهت حرکت به سمت شکل گيري يک نظام توزيع کارا، اقدام به سياست گذاري و برنامه ريزي بلندمدت براي رقابتي شدن فضاي فعاليت واحدها نمايند. در اين شرايط واحدهاي صنفي در جهت ارائه کالا در زمان و هزينه کمتر همراه با رعايت کليه استانداردهاي سلامت توزيع کالا، اقدام به استفاده از ابزار و روش هاي نوين تجاري خواهند نمود.
213 زمينه ها و عوامل گسترش قاچاق در کشور و راههاي مبارزه با آن 1380 بازرگاني خارجي اين راهکارها نوعاً زمان بر و نيازمند گذشت ايام است، ولي در هر حال مدتي که براي تحقق لازم است، در پاره اي از موارد بين يک يا چند سال محدود است، مثلاً براي مبارزه ريشه اي با قاچاق: - سرمايه گذاري در صنايع جديد - نوسازي صنايع موجود - کاهش فقر و بيکاري در کشور - استفاده از ابزار و وسايل نوين در تجارت - رفع انحصارات - حذف موانع سرمايه گذاري داخلي و خارجي
214 مجموعه مقالات همايش قاچاق کالا 1381 موسسه مطالعات عوامل سبب ساز زمينه هاي رانت جويانه در واردات غير قانوني کالا بايد شناسايي و با آنها مقابله گردد.
215 قاچاق کالا ، تعريف دلايل وبرخي از راهکارهاي مقابله اصولي با آن  1385 حسيني ميرعبدالله در جهت کاهش قاچاق کالا ضروري است انحصارات لغو وبخش خصوصي واردات را انجام دهد 
216 قاچاق کالا ، تعريف دلايل وبرخي از راهکارهاي مقابله اصولي با آن  1385 حسيني ميرعبدالله در جهت کاهش قاچاق کالا ضروري است رانت جويي ريشه کن گردد 
217 چارچوب کلي طرح مردمي کردن اقتصاد 1375 رفعتي محمدرضا در صورت اجراي طرح مردمي کردن اقتصاد مشکل دستيابي گروهي خاص به مالکيت اين شرکتها، آنهم به قيمتهاي غيرواقعي، وجود نخواهد داشت زيرا اولاً سهام به بالاترين قيمت فروخته مي شود و ثانياً مردم عادي نيز مي توانند با کوپنهاي خود سهام مورد نظر خويش را خريداري نمايند.
218 چارچوب کلي طرح مردمي کردن اقتصاد 1375 رفعتي محمدرضا  در صورت اجراي طرح مردمي کردن اقتصاد با تضعيف  شدن و محو تدريجي مزيتها و امتيازات خاص شرکتهاي دولتي، رقابت و تخصيص منابع درکشور بهبود خواهد يافت.
219 چارچوب کلي طرح مردمي کردن اقتصاد 1375 رفعتي محمدرضا در تقسيم منافع حاصل از  اجراي طرح مردمي کردن اقتصاد داشتن آمار و اطلاعات شرکتها نقش تعيين کننده اي ايفا مي نمايد. بنابراين با اشاعه گسترده اطلاعات در سطح کشور و نيز دقت در تعيين قيمت پايه و ايجاد انعطاف در افزايش قيمت سهام بايد عملاً امکان بهره گيري گروهي محدود از اطلاعات موجود و کسب منفعت منتفي گردد.
220 بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت  1387 ولي بيگي حسن  سرعت بخشيدن به فرايند خصوصي سازي بنگاه‌هاي فعال در عرضه بخش معدن مي‌تواند در راستاي رقابتي كردن بنگاه‌هاي فعال گامي موثر باشد. از سوي ديگر انجام صحيح وظيفه دولت به عنوان ناظر بر فعاليت‌هاي اقتصادي و فراهم سازي زمينه‌هاي لازم جهت رقابتي كردن فضاي كسب و كار در كشور مي‌تواند در توان رقابتي صنايع مذكور بسيار مفيد باشد.
221 بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت  1387 ولي بيگي حسن   انجام مطالعات بازار و بازاريابي در بازارهاي جهاني در مورد محصولات صادراتي مي‌تواند حضور صادر‌كنندگان ايراني در بازراهاي جهاني را تقويت كرده و رقابت‌پذيري آنان را در بازارهاي مورد بررسي افزايش دهد. اين مطالعات جهت ورود به بازارهاي صادراتي لازم و ضروري است ليكن شركت‌هاي ايراني توجهي بدان نمي‌كنند.
222 بررسي آثار الحاق به WTO بر توسعه مالي در اقتصاد ايران 1388 راستي محمد ضرورت  انجام پژوهشهايي در ارتباط با تعيين سطح رقابت پذيري و ساختار هزينه اي بنگاههاي كشورجهت بستر سازي عضويت در wto
223 تدوين برنامه توسعه تجارت نانو 1389 منفردي رضا تلاش براي شکل گيري وتقويت صنايع توليدي مبتني بر فناوري نانو با تأکيد براصل رقابت پذيري و برپايه فعاليت بخش خصوصي براي حضور قدرتمند در صحنه تجارت جهاني اين محصولات
224 تدوين برنامه توسعه تجارت نانو 1389 منفردي رضا بررسي و تدوين برنامه هاي مشخص براي کاهش هزينه هاي توليد محصولات نانو در کشور به منظور افزايش توان رقابتي اين محصولات در بازار جهاني و منطقه اي
225 سرمايه‌گذاري شركتهاي فراملي در غرب آسيا و تبعات آن براي ايران 1388 رضايي مهدي   اگر کشور در نظر داشته باشد از مشاركت خارجي در بخش خدمات استفاده نمايد. لازم است كه قوانين مناسب در اين‌باره تدوين شود كه اين طرح، به برخي از جنبه‌ها و الزامات اين قوانين اشاره نمود. ديده شد كه برخلاف نگرانيهاي رايج، خصوصي‌كردن و رقابتي‌كردن زيربخشهاي خدماتي در دنيا در حال رشد است. ايران نيز مي‌بايست با چشم‌پوشي از برخي دغدغه‌ها، اينگونه زيربخشها را خصوصي و رقابتي نمايد.
226  توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران  1388 حسيني ميرعبدالله  ارتقاي قابليت رقابت بين‌المللي: از جمله اجباري‌كردن ‌رعايت‌ استانداردهاي بين‌المللي در توليدات صادراتي‌و اعمال كنترلهاي كيفي، حذف ممنوعيتهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي واردات، شناخت‌دقيق بازارهاي صادراتي‌و رعايت تطابق كيفيت كالاي صادراتي با نيازهاي‌خاص بازارجهاني، تنوع بخشيدن به كالاها ‌و بازارهاي صادراتي، ايجاد اتحاديه‌هاي صادراتي، اعطاي ‌وام‌‌ و اعتبارات كم‌هزينه به صادركنندگان، تعديل‌ نرخ ارز جهت‌‌حفظ قدرت‌رقابتي‌صادرات، تلاش براي استفاده از مزاياي اعطايي از جانب كشورها، ترتيبات منطقه‌اي و چندجانبه،و ايجاد نهادهاي توسعه صادرات بويژه در حوزه تحقيقاتي، آموزشي‌و بازاريابي‌و بانك‌هاي اطلاعاتي‌، يکي از  راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
227 بررسي آثار تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بنگاههاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي اجرايي  1388 عسگري منصور توصيه مي‌شود از آنجائي كه افزايش قيمت‌ محصولات توليد شده توسط صنايع كشور نتيجه طبيعي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود، ممكن است در بعضي از بخش‌ها با توجه به انحصارهاي موجود و سوءاستفاده انحصارگران، قيمت‌ها بيش از حد افزايش يابند. بنابراين نظارت در مراحل اوليه طرح ضروري است تا شاهد افزايش بيش از حد قيمت كالاها ناشي از اجراي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي نباشيم. 
228 آزادسازي تجارت خدمات مالي يا توسعه مالي کدام يک اولويت دارد 1388 راستي محمد  با توجه به وجود شواهدي مبتني بر تاييد جهت عليت مثبت از توسعه مالي به آزادسازي تجاري بخش خدمات مالي و همجنين وضعيت نامناسب توسعه يافتگي مالي آنها نسبت به ميانگين هاي جهاني، در اين قبيل کشورها و از جمله ايران بايد اقدامات لازم و فوري براي رقابتمندسازي، بهبود و توسعه بخش خدمات مالي قبل از اعمال سياست هاي آزاد سازي تجاري اين بخش توصيه مي شود.
229 بررسي آثار الحاق به WTO بر توسعه مالي در اقتصاد ايران 1388 راستي محمد بهبود و توسعه بخش مالي منجر به افزايش توان رقابت‌پذيري و آمادگي لازم جهت آزادسازي اين بخش از جمله در چارچوب سازمان جهاني تجارت مي‌گردد.
230 سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها 1379 پوريان حيدر خروج سرمايه، سود و سود سهام آزاد باشد.
231 سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها 1379 پوريان حيدر ورود و خروج کالاها و خدمات آزادانه صورت گيرد و مشوق هاي گمرکي برقرار باشد. 
232 سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها 1379 پوريان حيدر مشوق هاي مالي شامل معافيت هاي مالياتي و سرمايه گذاران فراهم باشد. 
233 سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها 1379 پوريان حيدر دسترسي به بازار ملي براي شرکتهاي فراملي ميسر باشد.
234 تجزيه وتحليل وبرآورد رشد بهره وري در صنايع استان تهران  1382 صفوي بي‍ژن تسهيل كردن حيطه فعاليت بخش خصوصي و كاهش تصدي دولت، واقعي نمودن قيمتها و كمك به رقابت پذيري بيش از پيش محصولات بخش توليد كفش در استان تهران مي‌تواند در ارتقاي رشد بهره‌وري آن راه‌گشا باشد.
235 بررسي تجربيات کشورهاي منتخب در ارتقاي بهره وري بخش بازرگاني 1385 دباغ رحيم ايجاد، تقويت و مراقبت از مزيت‌هاي رقابتي  ونهادهايي كه نظام هاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد و در جهت ارتقاي بهره وري بخش بازرگاني  فراهم نمايد.
236 بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت  1387 ولي بيگي حسن  سطح پايين بهره‌وري انرژي در صنايع معدني خود يكي از عوامل كاهش قدرت رقابتي و رقابت‌پذيري اين صنايع در بازارهاي جهاني است. با توجه به ارزاني انرژي در ايران، افزايش در بهره‌وري انرژي در صنايع معدني مي‌تواند توان رقابتي صادر‌كنندگان در بازارهاي جهاني را افزايش دهد. در اين راستا پيشنهاد مي‌گردد: 
237 مطالعه پشتيبان تنظيم بازار فولاد 1389 گلکاران سميرا  توجه ويژه براي ارتقاي بهره وري در اين بخش و توليد محصولاتي با امكان رقابت با كالا هاي خارجي در كشور با اقداماتي نظير استفاده از تكنولوژي هاي مناسب در توليد و ارتقاي بهره وري نيروي انساني نيز از ديگر اقداماتي است كه بايد براي رقابتمند نمودن اين صنعت مورد توجه واقع شود.
238 گ‍زارش‌ ن‍ه‍ائي طرح‌: ت‍دوين‌ راه‍ک‍اره‍اي ارت‍ق‍اي ب‍ه‍ره‌وري ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍اي ت‍وليدي و خ‍دم‍اتي 1387 طبيبي محمدرضا ضروري است در جهت بهبود بهره وري رقابت در نظام بانکي در جهت رقابتي کردن نرخ سود و اعطاي تسهيلات بانکي گسترش يابد.
239 بررسي وشناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي صادرات خدمات فني ومهندسي کشور  1385 صادقي فروشاني محمد رضا  دولت بايد استفاده از عوامل توليد پايدار براي مزيت‌هاي رقابت ملي، شامل عوامل پيشرفته و تخصصي را در اولويت قرار دهد.
240 بررسي وشناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي صادرات خدمات فني ومهندسي کشور  1385 صادقي فروشاني محمد رضا  ايجاد مزيت رقابتي فرآيندي زمانبر بوده و نيازمند گذشت حداقل يك دهه مي‌باشد؛ لذا سياست‌ها بايد آهسته، صبورانه و مبتني بر افق برنامه‌ريزي دراز مدت بوده و وابسته به نوسان‌هاي اقتصادي كوتاه مدت نباشند.
241 بررسي اجمالي بازار كاشي‌هاي سراميكي منطقه خليج فارس 1383 صادقي فروشاني محمد رضا  موتور رشد و توسعه اقتصادي كشور يعني صادرات متاثر از مجموعه‌اي از عوامل است، كاركرد اين عوامل در ساختار اقتصاد و تجارت خارجي كشور به نحوي است كه هر يك از اين عوامل مي‌توانند بطور بالقوه نقشي بازدارنده يا تسهيل كننده در صادرات كشور داشته باشند، از جمله اين عوامل مي‌توان به سياست برابري ريال با ارزهاي خارجي و تغيير در نرخ واقعي ارز، افزايش مستمر هزينه‌هاي توليد، بالا بودن نرخ بهره تسهيلات بانكي، تورم، رشد نقدينگي، كسري بودجه و اقتصاد نفت محور ايران اشاره كرد به طوري كه با اندك تغييري در يكي از اين عوامل بخودي‌خود، موجبات افزايش يا از دست رفتن قدرت رقابت كالاهاي ايراني از حيث قيمت در مقابل كالاهاي خارجي فراهم خواهد شد. لذا ارائه توصيه‌هاي سياستي در جهت رقابتي شدن صادرات كالاهاي مختلف از طريق اتخاذ سياستهاي تجاري و تعرفه‌اي تنها در صورتي كاركرد خواهد داشت كه توصيه‌هاي خاص كالايي در بستر مناسبي از سياستهاي ارزي، پولي و مالي هماهنگ و منطقي(در چارچوب سياست توسعه صادرات كشور) اتخاذ شده باشد، در غير اينصورت و در نبود استراتژي جامع توسعه صادرات، هرگونه تلاش از طريق اعمال سياستهاي تجاري براي افزايش قدرت رقابت در كالاهاي ايراني مي‌تواند در اثر تغيير يا ناهماهنگي در يكي از عوامل فوق(مثلا تغيير در نرخ واقعي ارز) خنثي شود.
242 اولين همايش بررسي الزامات، سياست‌ها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف 1388 اخوي احمد براي اصلاح الگوي مصرف لازم است اقتصاد كشور از نهاده محوري به دانش محوري تغيير كند. فقط به اين ترتيب است كه از طريق بهره‌وري و رقابت‌پذيري مي‌توان الگوي مصرف منابع و تركيب توليدات را اصلاح كرد.
243 بررسي ابعاد حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان 1379 خداپرست مهدي تعريف وتامين عادلانه ورضايت آفرين حقوق اقتصادي عاملان اقتصادي در بازارهاي سرمايه،كار و كالا
244 بررسي ابعاد حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان 1379 خداپرست مهدي تعريف وتامين عادلانه ورضايت آفرين حقوق ايمني بخش،حقوق رقابتي وحقوق توسعه بخش براي كليه عاملان اقتصادي در بازارهاي سرمايه و كار وكالا
245 بررسي ضايعات نان در شهر تهران 1383 اصغر زاده عبدالله ايجاد انگيزه و رقابت بين واحدهاي نانوائي به منظور توليد نان مرغوب و ماکول.
246 بررسي خدمات پس از فروش الکترونيکي در صنعت لوازم خانگي انرژي بر: رويکرد تطبيقي  1386 اسفيداني محمد رحيم  به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلاع‌رساني و ارايه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي. الف ـ نظام‌هاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد. د ـ خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد. 
247 بررسي وشناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي صادرات خدمات فني ومهندسي کشور  1385 صادقي فروشاني محمد رضا  مطالعات تكميلي بعدي اثبات نمود كه مدل الماس پورتر در بر گيرنده تمام اجزا و عوامل موجده مزيت رقابتي نمي‌باشد و عمدتاً معطوف به عوامل اقتصاد خردي محيط كشور مي‌باشد. لذا در تحليل مباحث مربوط مزيت رقابتي  خصوصاً كشورهايي كه دولت سهم و نقش بسيار زيادي در امور دارد، اين مدل بايستي توأماً در كنار ساير مدل‌ها و شاخصهاي تكميل كننده آن بكار رود در غير اينصورت موجب انحراف در نتيجه‌گيري خواهد شد. لذا توصيه مي‌شود جهت تجزيه و تحليل رقابت‌پذيري صادرات از مدل توسعه يافته، تعميم‌يافته و بومي شده پيوست كه منطبق با شرايط و اقتضائات اقتصاد سياسي ايران مي‌باشد استفاده گردد. زيرا برخي تصميمات دولت در حوزه كلان اقتصادي – سياسي مثلاً نرخ ارز يا كسري بودجه مي‌تواند تمام عوامل اقتصاد خردي بنگاهها را با هر نوع كارايي در عمليات خنثي نمايد. لذا در تحليل رقابت‌پذيري لازم است علاوه بر جنبه‌هاي اقتصاد خردي(چهار عامل مدل الماس پورتر) جنبه‌هاي كلان اقتصادي و محيط خارجي نيز كه شرط لازم تحقق شرايط اقتصاد خردي و كاركرد مناسب بنگاهها مي‌باشد مورد توجه قرار گيرند.
248 تبعات اقتصادي توسعه بنيادها و نهادهاي عمومي غيردولتي 1379 رفعتي محمدرضا طي سالهاي پس از انقلاب گسترش سريع مؤسسات و شرکتهاي دولتي از يکسو و بنيادها و نهادها از سوي ديگر، همراه با امتيازات خاص اين شرکتها و بنيادها نظير دريافت يارانه، معافيت مالياتي و حمايت سياسي از آنها، باعث گرديده است که بخش خصوصي کشور در رقابتي ناعادلانه و حتي محيطي ناامن فعاليت نمايد که بازتاب آن را مي توان درکاهش شديد سرمايه گذاري بخش خصوصي درماشين آلات تا اوايل دهه 1370 ملاحظه کرد. نتيجه اين کاهش سرمايه گذاري، کاهش ظرفيتهاي توليدي کشور و خروج سرمايه از کشور يا به کارگيري آن در زمينه هاي زود بازده و غير مولد بوده است.
249 تبعات اقتصادي توسعه بنيادها و نهادهاي عمومي غيردولتي 1379 رفعتي محمدرضا ورود برخي از اين مؤسسات و نهادهاي عمومي به عرصه اقتصادي با توجه به اطلاعات و امتيازاتي که اين قبيل نهادها از آن برخوردارند نه تنها زمينه رقابت را تضعيف مي کند بلکه گاهاً نهادهاي مزبور را از مأموريت اصلي خود منحرف ساخته و زمينه هاي رانت جويي را تشديد مي نمايد.
250 تبعات اقتصادي توسعه بنيادها و نهادهاي عمومي غيردولتي 1379 رفعتي محمدرضا تأسيس خطوط هواپيمايي، مؤسسات اعتباري غير بانکي و فعال شدن در اموري نظير حمل و نقل ريلي توسط اين بنيادها و نهادها از اولين اقداماتي بوده است که در زمينه لغو انحصارات دولتي صورت گرفته است.
251 شناسايي بسترهاي مورد نياز تسهيل و توسعه بازاريابي 1384 مهرنوش مينا توسعه و تقويت فضاي رقابتي در كشور از طريق اصلاح و تقويت زمينه قانوني
252 شناسايي بسترهاي مورد نياز تسهيل و توسعه بازاريابي 1384 مهرنوش مينا يكي از سياست‌هاي حمايتي غير  مستقيم پيشنهادي براي ايفاء نقش وزارت بازرگاني در فرايند تسهيل و توسعه بازاريابي در كشور مي تواند: اصلاح قوانين مرتبط با كسب‌‌وكار با هدف توسعه فضاي رقابتي در كشور باشد
253 اولويت بندي صنايع ايران بر اساس رقابت پذيري در بازارهاي جهاني باهدف منطقي نمودن سياستهاي حمايتي تجاري  1385 عابدين مقانکي محمد رضا شركتهاي فعال در صنايع مختلف بايد استراتژيهاي مناسبي جهت ادامه فعاليت شركت، توسعه ظرفيتها، خروج از صنعت و يا تغيير رشته فعاليت آن اتخاذ نمايند.
254 طرح جامع مطالعه موانع رشد تجاري وشناسايي ظرفيتهاي  صادراتي بنگاه هاي كوچك و متوسط کشور 1386 سعادت محمد رضا توصيه به وزارت صنايع :برگزاري workshop هايي در زمينه الگوبرداري از شرکت هاي موفق بين المللي براي رقابت پذير کردن بنگاه ها  
255 افق ها و عبرت ها در سیاستگذاری بازرگانی 1380 محمد نهاوندیان ضرورتهای اتخاذ سیاست استراتژیک تجاری،فساد اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، رانت زدایی،لازمه های جهش صادراتی،درسهایی از تجربه کره و بحران جنوب شرق آسیا نقش اطلاع رسانی در توسعه اقتصادی و درجهت پیشگیری از انحصار، رانت و تحقق رقابت پذیری، سیاست استراتژیک تجاری لازمه تنوع صادراتی وتحقق اقتصاد بدون نفت و حضور موثر در اقتصاد جهانی
256 لایحه قانون رقابت ،مبانی نظری و تجربه کشورها 1384 کمیته راهبری دفتر مطالعات اقتصادی شاخص ها و معیارهای انحصار،ساختار بازار،ساختار اقتصاد و صنایع ایران، قانون رقابت سایر کشورها، تجربه کشورها، لایحه پیشنهادی قانون رقابت ایران ، واژه نامه
257  رقابت پذیری اقتصاد ایران و راهکارهای بهبود آن در جهان 1390 حسيني ميرعبدالله تعاریف، نظریه ها، شاخص ها ، ارکان، اولویت ها، ارزیابی موقعیت رقابتی اقتصاد ایران و سایر کشورها، الزامات، معضلات، پیشنهادها
258 مجموعه قوانین و مقررات سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  1391 داود خانی و مهدی فلاح دوست قانون سیاست های کلی اصل 44، قلمرو فعالیت های بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهام عدالت، هیات واگذاری، شورای عالی اجرای سیاست های کلی ، فصل نهم قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، قوانین الحاقی واصلاحی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ، آیین نامه اجرایی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، تنفیض مصوبات و آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی در هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده 9 آن، تفویض اختیار تصویب آیین نامه های قانون به کارگروه موضوع اصل 138 قانون اساسی
259 فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله  جلد اول  بی تا  موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد کلیات، تعاریف و مفاهیم ،مفاسد مالی و اداری ، رابطه قدرت و فساد مالی و اقتصادی،زمینه های اجتماعی فسادمالی و اقتصادی در ایران
260 فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله جلد دوم  بی تا  موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد وضعیت کلی فساد مالی و اقتصادی در ایران و جهان،بررسی علل و ریشه های فساد مالی و اقتصادی در ایران،ساختار رانتی و انحصاری دولتی، تضعیف بخش خصوصی و عدم کارایی اقتصادی
261 فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله جلد سوم  بی تا  موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد تعریف شفافیت از دیدگاههای مختلف،عدم شفافیت ها در اقتصاد ایران، در بودجه دولت و منابع و مخارج خارج از بودجه،عدم دسترسی به اطلاعات، عدم شفافیت در بازار پول و مداخلات دولت در سیاستهای بانک مرکزی و مداخلات دولت و بانک مرکزی در بانکها ، محدودیت عقود و قراردادها، دوگانگی و چند گانگی دستوری نرخ ارز و بهره بانکی ،نظام توزیع و قیمت گذاری و مداخلات دولت، یارانه و تخصیص غیر بهینه منابع
262 گزارش واگذاری سهام شرکت مخابرات ( زمستان 1388) 1388 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
263 سنجش مولفه های price cap در صنعت مخابرات ایران (زمستان 1388) 1388 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
264 پرونده شرکت های مجاز به ارائه خدمات عمومی انتقال داده ازطریق ماهواره(SAP) اسفند 1388 1388 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
265 گزارش شکایت شرکت های دارنده مجوز ندا از شرکت مخابرات ( بهار 1389) 1389 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
266 بررسی بازار دارو در ایران ( آبان 1389) 1389 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
267 گزارش تفضیلی بیمه ( دی ماه 1389) 1389 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
268  شناسایی ساختار بازارها با تاکید بر اندازه تمرکز در بازارهای صنعتی( اسفند 1389 ) 1389 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
269 گزارش صنعت فولاد (تیرماه1390) 1390 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
270 گزارش ارزیابی قدرت انحصاری در صنایع ایران (شهریور 1390) 1390 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
271 گزارش صنعت پتروشیمی ایران(دی ماه 1390) 1390 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
272 گزارش صنعت خودرو ( سال1391) 1391 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
273 نرخ عوارض راه، مفاهیم ، روش ها و دستورالعمل قیمت گذاری (سال1391) 1391 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
274 نگاهی بر سیستم مترو، عملکرد و روش های قیمت گذاری بلیت ( آذر1392) 1392 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
275 تعیین سهم مالکانه لوکوموتیو در صنعت راه آهن ( تیرماه 1392) 1392 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
276 بررسی وضعیت دانه های روغنی، روغن خام ، روغن تصفیه شده و کنجاله (دوره سال 88 تا نه ماهه اول سال 91) اردیبهشت 1392 1392 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
277 دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو 1390 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
278 گزارش عملکرد اولین دوره (1388 تا1394 )شورای رقابت  1393 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
279 گزارش عملکرد مرکز ملی رقابت در سال 1393 1393 مرکز ملی رقابت  اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت  و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
280 گزارش صنعت بیمه در ایران منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
281 گزارش " قیمت گذاری خودروهای جدید " مطالعه موردی دنا و ساینا منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
282 گزارش« بررسی فرآیند واردات خودرو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر»و بررسی اعطای امتیاز انحصاری فروش خدمات پس از فروش به شرکت های نمایندگی رسمی  منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
283 گزارش « بررسی ادعاهای مطروحه برخی صرافی های تضامنی در خصوص مصادیق رویه های ضد رقابتی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت صرافی ها» منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
284 گزارش بازار خرده فروشی برق کشور – با تاکید بر شرکت انرژی پاک پویش پرشین منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
285 گزارش بازار مشاوره برق و آب – با تاکید به شرکت مشاوره مهاب قدس منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
286 گزارش انحصار در بازار توزیع برق – با تاکید بر شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
287 گزارش هادی های هوایی آلومینیومی خطوط توزیع و انتقال نیرو – بررسی شکایت شرکت آلومتک منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
288 گزارش بررسی شکایات مجوزهای کسب و کار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
289 گزارش نگاهی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
290 گزارش مالکیت مستقیم و غیر مستقیم شرکت های تابعه و وابسته موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی. منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
291  گزارش اینترنت پرسرعت ADSL منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
292  طرح پژوهشی بازار خودرو ایران  1393 1393 مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
293  گزارش بررسی شکایت شرکت ریز موج سیستم از اتحادیه صنایع لوح های فشرده 1393 1393 مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
294  گزارش خصوصی سازی و واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پیروزی 1393 مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
295 گزارش بررسی شکایات مربوط به بهبود فضای کسب و کار 1393 1393 مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
296 گزارش بررسی شرایط کاری کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار تهران  1393 مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
297 گزارش ادغام دو شرکت رینگ سایپا و سایپا گام 1393 1393 مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
298  گزارش تبصره ماده 62 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی  1393 مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
299 گزارش بررسی وضعیت حقوقی فعالیت نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی صنعت برق و مخابرات 1393 مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
300  گزارش بررسی و اظهار نظر در خصوص واگذاری سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران  (مپنا ) 1393 مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن  سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
301 Global Competitiveness Report 2015-2016 - Reports - World Economic ... 2016 world economic forum  
302 ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۱ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌  
303 ت‍ن‍گ‍ن‍اه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ول‍ی‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ی‍ک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ از ب‍ی‍ن‌ م‍ی‌رود ۱۳۸۱    
304 م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌  ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ ۱۳۸۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
305 م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ۱۳۸۲ ه‍وم‍ن‌، ت‍ق‍ی‌  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ه‌ گ‍روه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ازار
306 ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ، ف‍ره‍ن‍گ‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ۱۳۸۲ ت‍لال‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۴۷ -    م‌,Talalali, Michael  
307 رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌ در ب‍ازار ج‍ه‍ان‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ پ‍س‍ت‍ه‌ ۱۳۸۳ ی‍زدان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‌طاه‍ری‌، س‍م‍ان‍ه‌  
308 ش‍اخ‍ص‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۸۳ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ت‍دب‍ی‍ر اق‍ت‍ص‍اد  
309 م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ ۱۳۸۳ ول‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍س‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
310 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ خ‍وش‍ه‌س‍ازی‌ در اف‍زای‍ش‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط ب‍ام‍ح‍وری‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ۱۳۸۴ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.   م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
311 ب‍رآورد ش‍اخ‍ص‌ ت‍وان‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ در ش‍رای‍ط ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ۱۳۸۴ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  
312 اول‍وی‍ت‌ب‍ن‍دی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، ب‍ا ه‍دف‌ م‍ن‍طق‍ی‌ن‍م‍ودن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ ۱۳۸۵ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  ب‍خ‍ش‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
313 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ده‍ن‍ده‌ و م‍وث‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ . گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ازار
314 اول‍وی‍ت‌ب‍ن‍دی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ا ه‍دف‌ م‍ن‍طق‍ی‌ن‍م‍ودن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ ۱۳۸۵ ع‍اب‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,۱۳۵۲-  
315 اث‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ واق‍ع‍ی‌ ارز ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
316 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وی‍ای‍ی‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ خ‍ودروس‍ازی‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ ۱۳۸۵ ب‍رارپ‍ور، ک‍وروش‌ ع‍راق‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌  
317 ن‍ق‍ش‌ خ‍وش‍ه‌س‍ازی‌ در اف‍زای‍ش‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وج‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط ب‍ام‍ح‍وری‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ۱۳۸۵ ن‍اطق‌، م‍ح‍م‍د م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
318 ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍ادگ‍ی‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ م‍زی‍ت‌ دار اس‍ت‍ان‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در راس‍ت‍ای‌ ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ WTO و ب‍ا اول‍وی‍ت‌ ف‍رش‌ و خ‍ش‍ک‍ب‍ار ۱۳۸۶ س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
319 طراح‍ی‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در س‍طح‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍س‍ازی‌ م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اری‍اف‍ت‍ه‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۷ م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا اص‍غ‍ری‌زاده‌، ع‍زت‌ا... ص‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌  
320 م‍ع‍م‍اری‌ ک‍لان‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ع‍رض‍ه‌ چ‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۷ ام‍ی‍ن‌ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا م‍رادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌  
321 خ‍لاص‍ه‌ اج‍لاس‌ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ درب‍اره‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط، ژن‍و، از ۸ ال‍ی‌ ۱۰ دس‍ام‍ب‍ر۲۰۰۸ ] ۱۳۸۷ اج‍لاس‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ درب‍اره‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط (۲۰۰۸: ژن‍و Expert Meeting on Promotion the Export Competitiveness of SMEs (2008 :Geneva)
322 ت‍وص‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍ج‍ارت‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ارت‍ق‍اء رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ SME [اس‌ ام‌ ای‌] ۱۳۸۷ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د. ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍ج‍ارت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
323 م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ج‍دول‌ ام‍ت‍ی‍ازات‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ای‌ در م‍ذاک‍رات‌ ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ ۱۳۸۸ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍ج‍ارت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د United Nations Conference on Trade and Development
324 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودروس‍ازی‌ ای‍ران‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ا م‍دل‌ ال‍م‍اس‌ م‍ض‍اع‍ف‌ ۱۳۸۸ ف‍خ‍ری‌ ل‍رک‍رق‌، ع‍ل‍ی‌  
325 ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و ص‍ادرات‌ ۱۳۸۸ س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ دف‍ت‍ر ری‍اس‍ت‌ و رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
326 ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ رق‍اب‍ت‍پ‍ذی‍ری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌۲۰۰۹-۲۰۱۰ ، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍م‍ده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۸ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ . گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ داخ‍ل‍ی
327 ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ آم‍ادگ‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ در راس‍ت‍ای‌ ال‍ح‍اق‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ WTO ۱۳۸۸ ع‍ظی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌  
328 ارزی‍اب‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۸ ص‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌  
329 رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ل‍ی‌ ، ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ و س‍ن‍د چ‍ش‍م‌ ان‍داز. ۱۳۸۸ ک‍م‍ال‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
330 ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ک‍اه‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌ ک‍الاه‍ا و خ‍دم‍ات‌ ۱۳۸۹ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌  
331 خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ک‍ش‍ور= The 2nd Conference on Promoting Competitive Environment ۱۳۸۹ ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ک‍ش‍ور (دوم‍ی‍ن‌:۱۳۸۹ : ت‍ه‍ران‌)  
332 م‍دل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ در ای‍ران‌ ۱۳۸۹ ص‍ف‍ای‍ی‍ان‌، م‍ی‍ت‍را  
333 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍اخ‍ص‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ در س‍ال‌۲۰۰۸-۲۰۰۹  ۱۳۸۹ ک‍ش‍اورزق‍ه‍رم‍ان‍ل‍و، اع‍ظم‌  
334 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ رق‍ب‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ ۱۳۸۹ س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌  
335 ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ آن‌ ۱۳۸۹ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۶ -  
336 ت‍ق‍وی‍ت‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط در ع‍ص‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ۱۳۸۹ اخ‍وی‌، اح‍م‍د,۱۳۲۶-  
337 س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ای‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۹ ع‍س‍گ‍ری‌ارج‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۴۸ -  
338 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍ی‍ر ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ م‍دل‌ ال‍م‍اس‌) ۱۳۸۹ م‍ل‍ک‌ اخ‍لاق‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د  
339 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍ض‍وی‍ت‌ ای‍ران‌ در س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍رش‌ ک‍ش‍ور ۱۳۸۹ س‍ع‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا  
340 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ در اف‍ق‌ چ‍ش‍م‌ان‍داز ۱۳۹۰ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌. ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ ن‍ظارت‌  
341 ت‍دوی‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ش‍ور ۱۳۹۰ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌
342 اث‍ر ان‍ع‍طاف‌پ‍ذی‍ری‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار ب‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ ب‍رت‍ر در ای‍ران‌ ۱۳۹۰ ارب‍اب‍ی‍ان‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ح‍م‍د  
343 م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ن‍ی‍روی‌ پ‍ورت‍ر ب‍راس‍اس‌ م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌: ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ش‍اخ‍ص‌ ان‍ح‍ص‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ ه‍ری‍ش‍م‍ن‌ - ه‍رف‍ی‍ن‍دال‌ ۱۳۹۰ خ‍دام‍رادی‌، س‍ع‍ی‍د...[ودی‍گ‍ران‌]  
344 رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌ در ج‍ه‍ان‌ ۱۳۹۰ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۹ - تعاریف، نظریه ها، شاخص ها ، ارکان، اولویت ها، ارزیابی موقعیت رقابتی اقتصاد ایران و سایر کشورها، الزامات، معضلات، پیشنهادها
345 گ‍زارش‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌۲۰۱۱-۲۰۱۲  ۱۳۹۱ م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد World Economic Forum
346 رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ ۱۳۹۱ ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ی‍م‍اراص‍ل‌، ن‍س‍ت‍رن‌  
347 رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ان‍رژی‌ و ب‍الادس‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۹۱ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌. ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍رژی‌  
348 پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ آث‍ار م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ک‍ردن‌ ی‍اران‍ه‌ه‍ا ۱۳۹۱ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
349 ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌: ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۹۱ ن‍ی‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،   
350 ه‍دف‍م‍ن‍دی‌ ی‍اران‍ه‌ه‍ا در ای‍ران‌: آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍رای‌ ق‍ان‍ون‌ در م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ و پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ اث‍رات‌ اج‍را در م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌) ۱۳۹۲ گ‍رش‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا  
351 ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌
352 ارای‍ه‌ راه‍ک‍ار و س‍اخ‍ت‍ار پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ رع‍ای‍ت‌ ال‍زام‍ات‌ زی‍س‍ت‌م‍ح‍ی‍طی‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌، م‍ع‍دن‌ و ت‍ج‍ارت‌ ۱۳۹۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
353 رقابت پذیری جهانی و جایگاه اقتصاد ایران (2013-2014)  1393 مرکز پژوهش‌های مجلس  این گزارش در آرشیو سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی  قابل دسترسی است
354 بررسی اثر رقابت پذیری صنایع دانش بنیان ایران در تجارت با منطقه آسیای جنوب غربی  1393 یوسف حسن پور  چکیده این گزارش در  سایت کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا معاونت فناوری ریاست جمهوری  قابل دسترسی است
355 مجموعه مقالات دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری 1393 ساری - مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه  این مجموعه از طریق  سایت مرجع دانش   CIVILICAقابل دسترسی است
356 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار در ای‍ران‌ ۱۳۹۳ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
357 س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ م‍ل‍ی‌ ۱۳۹۳ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
358 س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ا و راه‍ک‍ار م‍ن‍اس‍ب‌ در ح‍وزه‌ واردات‌ در ش‍رای‍ط ت‍ش‍دی‍د، ت‍خ‍ف‍ی‍ف‌ ی‍ا رف‍ع‌ ت‍ح‍ری‍م‌ه‍ا ۱۳۹۳ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار
359 م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌/ اق‍ت‍ص‍ادی‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ارزش‌ ن‍س‍اج‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌= م‍اف‍ی‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د پ‍وش‍اک‌= غ‍ص‍ه‌ پ‍ردرد اق‍ت‍ص‍اد و ص‍ن‍ای‍ع‌ ن‍س‍اج‍ی‌ و پ‍وش‍اک‌ ک‍ش‍ور= ش‍ل‍وار س‍اپ‍ورت‌ ۱۳۹۳ س‍ل‍طان‍ی‌، اح‍س‍ان‌  
360 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رق‍اب‍ت‍م‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍خ‍ش‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ص‍ادرات‍ی‌ ۱۳۹۴ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
361 مدیریت بازار انرژی در کشور (1) بررسی ادبیات نظری سازوکار قیمت‌گذاری خودکار سوخت با تاکید بر هموارسازی تدریجی قیمت  1395 مرکز پژوهش‌های مجلس  چکیده این گزارش در  سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی  قابل دسترسی است
362 ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ج‍دی‍د س‍ی‍اس‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ‌۱۳۷۸  م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌
363 ب‍ررس‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ص‍ادرات‍ی‌ ‌۱۳۸۳  ول‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ف‍ر، ج‍م‍ش‍ی‍د ع‍اب‍دی‍ن‌م‍ق‍ان‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا  
364 رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ و ش‍دت‌ ب‍رون‌گ‍رای‍ی‌ در ف‍رآی‍ن‍د آزادس‍ازی‌ ت‍ج‍اری‌ ای‍ران‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ پ‍وی‍ا ‌۱۳۸۵  طی‍ب‍ی‌، ک‍م‍ی‍ل‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌، ک‍ری‍م‌ م‍ص‍ری‌ ن‍ژاد، ش‍ی‍ری‍ن‌  
365 ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ک‍ردن‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط در راس‍ت‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌ ‌۱۳۸۶  م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌  
366 س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ و دورن‍م‍ای‌ ن‍ظام‌ ت‍ج‍اری‌ روس‍ی‍ه‌ ‌۱۳۸۷  ران‍گ‍ان‌، ی‍و. س‍ری‍ن‍ی‍واس‍ا  
367 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ ‌۱۳۸۸  م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌
368 رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ق‍درت‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط در ای‍ران‌ ‌۱۳۸۸  ع‍س‍گ‍ری‌ ، م‍ن‍ص‍ور م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
369 رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ ای‍ران‌ [۱] ‌۱۳۹۰  ص‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌ ده‍ق‍ان‌، م‍ح‍م‍ود  
370 راب‍طه‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌، س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌، ت‍ج‍ارت‌ و ق‍درت‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ ‌۱۳۹۰  ش‍اه‌آب‍ادی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ پ‍وران‌، رق‍ی‍ه‌  
371 ت‍ح‍ولات‌ ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ‌۱۳۹۱  م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  گ‍روه‌ آم‍ار و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ت‍ج‍اری‌
372 آخ‍ری‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ (ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌، ت‍ج‍اری‌، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و )... ‌۱۳۹۲  م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
373 گ‍زارش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ راب‍طه‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌وری‌ و ض‍رورت‌ ت‍دوی‍ن‌ و اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ ‌۱۳۹۲  م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌
374 گ‍زارش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ راب‍طه‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌وری‌ و ض‍رورت‌ ت‍دوی‍ن‌ و اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ ‌۱۳۹۲  م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌
375 م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ش‍ش‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌، م‍ع‍دن‌ و ت‍ج‍ارت‌ ‌۱۳۹۴  م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
376 ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ت‍ول‍ی‍دات‌ و اف‍زای‍ش‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط م‍ق‍ی‍اس‌ ‌۱۳۹۴  م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌
377 آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودرو در ای‍ران‌ ‌۱۳۹۵  م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
378 بررسی وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران ‌۱۳۹۵ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است

ماخذ: گزارشات مرکز ملی رقابت و توصیه های مستخرج از طرح های پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی