منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و چهل و چهارم شورای رقابت مورخ 1402/11/28 برگزار شد.

موضوع: شکایت آقای غلامعلی عیسوند فرخی از 1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان خوزستان 2- اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی "از طریق امتناع از صدور پروانه اکتشاف معدن"

در خصوص شکایت آقای غلامعلی عیسوند فرخی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان خوزستان و اداره کل صنعت، معدن و کشاورزی استان خوزستان طی شکوائیه شماره ثبتی 1025-02-17-و مورخ 1402/3/29 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی "از طریق امتناع از صدور پروانه اکتشاف معدن"؛ با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و مستندات پرونده و با توجه به اینکه طبق بند 22 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود، با توجه به شرط بلا معارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا در پایگاه مذکور، درخواست شاکی را مغایر با ضوابط جاری حاکم بر صدور مجوز درخواستی در درگاه ملی مجوزهای کشور، تشخیص داده و لذا شرایط تبصره (2) ماده (7) قانون یاد شده محرز نمی باشد و بر این اساس اجابت درخواست شاکی را به اتفاق آراء رد نمودند. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.