منو

الف- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی: ولي رستمی

ب- تحصيلات 

دكتري حقوق جزا و جرم شناسي از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران 1384

ج. سوابق آموزشی و اجرایی

  1. استاديار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دانشیار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از21/12/1391 تاکنون، معاون موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ، رئیس موسسه مطالعات حقوق عمومی ، مدير كل حقوقي دولت و مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، مشاور معاون حقوقي رياست جمهوري از1386تاکنون،مدير كل حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (وزارت راه و ترابري)، مدرس دانشگاه­ها و مراكز آموزش عالي از جمله دانشگاه مازندران، علامه طباطبايي، كار و امام حسين، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز.

د. سوابق پژوهشي

اول- تهیه و تالیف 23 مقاله علمی-پژوهشی مختلف در زمینه ‌های حقوقی، قانونگذاری ،کیفری، مالیاتی، نظارت مالی بر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، احکام و مسئولیت‌های مدنی و حقوق عمومی، حقوقی ورودبه خدمت واستخدام درقانون مدیریت خدمات کشوری، تحلیل حقوقی اصل 115قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط رئیس جمهور، ابعادحقوقی بین المللی مالیات بردرآمدودارایی، حل وفصل اختلافات گمرکی وآیین دادرسی آن درحقوق ایران، بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای مالیات ستانی درحقوق مالیاتی ایران وانگلستان، بررسی حقوقی تشخیص علی الراس وعملیات اجرایی مالیات :نمودهای  قدرت عمومی مالیاتی درحقوق مالیاتی ایران، جایگاه رئیس جمهور درنظام های مختلف  جمهوری الگوی مناسب برای تدوین قانون آئین دادرسی اداری درایران وضرورت آن،نظام فرانسوی، جایگاه شوراهای اسلامی کشور درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، قانون آیین دادرسی اداری، بررسی حقوقی تشویق های قانون وآئین نامه اجرایی تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری خارجی (1381)درسرمایه گذاری  مستقیم خارجی وترتیبات قراردادی،جایگاه تعدیل درقراردادهای اداری ایران ، داوری درقراردادهای پیمانکاری دولتی و...

دوم- تهیه و تالیف 25 مقاله علمی-ترویجی و ارایه شده در همایش‌های مختلف در زمینه ‌های حقوقی، قانونگذاری ،کارگری، مالیاتی،  سازمان های مردم نهاد ، حقوق شهروندی ، مردم سالاری دینی ، ، مسئولیت مدنی دولت، دادرسی عادلانه در  دیوان عدالت اداری، تحدید مرزهای مشارکت نظر اکثریت درقرآن وسنت،  بسترهای حقوقی و اجتماعی نظارت همگانی، قانون مدیریت خدمات کشوری،بررسی حقوقی مالیات برارزش افزوده ، ، عرف ومصلحت دراندیشه علمای مشروطه، جایگاه قانونگذاری درمبارزه بافساد، ، نظارت همگانی وحقوق شهروندی ، نظارت قضایی برموسسات عمومی غیردولتی،حقوق وتکالیف کارمندان دستگاههای اجرایی،  مالیه عمومی دراسلام ، نقش دولت الکترونیک درجهت ارتقاء سلامت کارکنان نظام مالیاتی،  مطالعه تطبیقی حق برمحرمانه بودن اطلاعات مودیان مالیاتی درایران وآمریکا، حقوق مالیه عمومی درقرآن کریم ، جایگاه دادرسی عادلانه در رسیدگی هیئت های حل اختلاف ثبت احوال 

ه. کتب و جزوات:

  1. بازنگری کتاب "قانون کار" رشته کار و دانش، وزارت آموزش و پرورش، 1385.
  2. كتاب "دادرسي عادلانه در مراجع اختصاصي اداري ايران"، مركز حقوق بشر دانشگاه تهران، 1388؛نشرگرایش
  3. 3.کتاب "مالیه عمومی بانگرش حقوقی " نشر میزان ، جاپ اول،1390 ، چاپ دوم1392، چاپ سوم 1393
  4. 4.کتاب"  حقوق درپرتو نظریه وکارکرد"گردآوری مجموعه مقالات موسسه حقوق عمومی ،نشرجنگل جاودانه ،1389
  5. 5-کتاب" جایگاه رئیس جمهوردرحقوق اساسی تطبیقی "انتشارات خرسندی،1392
  6. 6.-جزوه "حقوق کار" کارشناسی حقوق قضایی وکارشناسی  ارشد حقوق عمومی
  7. 7.-جزوه " حقوق اداری تطبیقی اداری "کارشناسی ارشد حقوق عمومی
  8. 8.-جزوه "حقوق قراردادهای اداری"کارشناسی ارشد حقوق عمومی

و. طرح های پژوهشی انجام شده :

1- مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس جمهور درحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،(طرح پژوهشی کاربردی نمونه  برگزیده بیست وسومین  جشنواره پژوهشی  وفناوری دانشگاه تهران درسال 1393)، کارفرما:معاونت حقوقی ریاست جمهوری

2- تهیه وتدوین لایحه جامع حمایت ازصنایع کوچک ،1389، کارفرما:سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی

3- تنقیح وتدوین قوانین ومقررات وزارت کار واموراجتماعی ،1391، کارفرما: وزارت کار واموراجتماعی

4- تنقیح وتدوین قوانین ومقررات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 1392،کارفرما: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

5- تهیه وتدوین لایحه جامع اداری واستخدامی قوه قضائیه ، 1393،کارفرما :معاونت حقوقی  قوه قضائیه

ز. ارایه شانزده عنوان سخنرانی در همایش‌ها و مجامع علمی مختلف در زمینه‌های حقوقی

ک. راهنمایی بیش از پنجاه عنوان پایان نامه های دفاع شده دانشگاهی