منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و شصت و ششم شورای رقابت مورخ 1403/03/26 برگزار شد.

موضوع: بررسی پاسخ به مکاتبه شرکت سایپا در خصوص مصوبه 647 شورا

اعضای شورا به اتفاق آرا مصوب نمودند مصوبه 647 مورخ 1402/12/15 هیچگونه ابهامی ندارد و درخواست اصلاح مصوبه نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.