منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و شصت و یکم شورای رقابت مورخ 1403/02/29 برگزار شد.

موضوع: الحاقیه بند الف قسمت دوم تصمیم شماره 647 مورخ 1402/12/15

شورای رقابت در جلسه شماره 661 مورخ 1403/02/29 باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ متن ذیل به انتهای بند الف قسمت دوم تصمیم شماره 647 مورخ 1402/12/15 شورای رقابت در خصوص بررسی شکایات واصله در حوزه خودرو الحاق میگردد. "در این خصوص شکات می توانند از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند."