منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و شصت و دوم شورای رقابت مورخ 1403/03/01 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای غلامرضا هاشمی از شرکت مخابرات اشرفی اصفهانی با موضوع بررسی شکوائیه شماره ثبتی 331/03/17/و مورخ 1403/02/16

نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای محمد دهقانی مقدم از شرکت مخابرات ایران با موضوع بررسی شکوائیه شماره 216/01/17و مورخ 1401/09/20

با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده طی مکاتبه شماره 985-03-10-و مورخ 1403/02/22 و اعلام اصلاح رویه مورد اعتراض مبنی بر اجبار دارندگان آیپی ثابت در خرید بسته های اینترنتی توسط مشتکی عنه و نتیجتاً منتفی شدن موضوع شکایت؛ مستنداً به ماده 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند «ب» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.