منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و شصت و سوم شورای رقابت مورخ 1403/03/08 برگزار شد .

موضوع اول: بررسی "نحوه اخذ رونوشت از مدارک و مستندات پرونده توسط طرفین شکایت"

اعضای شورای رقابت در خصوص نحوه اخذ رونوشت از مدارک و مستندات پرونده توسط طرفین شکایت به اتفاق آرا مقرر نمودند: اشخاص مجاز هستند صرفاً از مدارک و مستندات پرونده های موضوع ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در صورت غیرمحرمانه بودن با تصویب شورا، رونوشت یا تصویر اخذ کنند.

موضوع دوم: بررسی درخواست آقای امید بنائی وکیل شرکت آشتیان گستر آروین مبنی بر اخذ تصویر از اوراق پرونده شماره 9295-02-17-و

«عطف به درخواست آقای امید بنائی وکیل شرکت آشتیان گستر آروین طی نامه شماره 891-03-10-و مورخ 1403/02/17 مبنی بر اخذ تصویر از اوراق پرونده شماره 17-02-9295و ، شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، "مستنداً به تصمیم شماره 663 مورخ 1403/03/08 مبنی بر لزوم تصویب شورا جهت اخذ رونوشت از مدارک ومستندات پرونده و با عنایت به اینکه پرونده حاوی مکاتبه شماره 38964 مورخ 1403/02/01 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد، مقرر نمود؛ متقاضی امکان اخذ تصویر از محتویات پرونده را ندارد.»"