منو

مصوبات جلسات

جلسه ششصد و شصت و هشتم شورای رقابت مورخ 1403/04/02 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای حمید‌رضا محمودی (شرکت الفبای ایده برتر) از شرکت ایماژ رایور یکتانت

نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای عباس ابراهیم زاده از شرکت کمباین سازی ایران

نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

موضوع سوم: شکایت آقای قدیر شهبازی از سازمان نظام دامپزشکی ایران

نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

موضوع چهارم: شکایت آقای محمدرضا میری از شرکت ایران یاسا و وزارت صمت

نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

موضوع پنجم: اعمال ماده 67 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

پیرو شکایت آقای مصطفی اسکندری به شماره 7562/02/10و مورخ 06/09/1402 با موضوع اعمال ماده 67 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ با عنایت به عدم وصول پاسخ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان به مکاتبات ارسالی از سوی مرکز ملی رقابت، پس از طرح موضوع عدم وصول گزارش درخواستی، اعضای شورا به اتفاق آراء تصمیم به اعمال حکم ماده 72 قانون صدرالاشاره نسبت به دانشگاه مزبور اتخاذ نمودند.