منو

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی: ناهید پور رستمی

سوابق تحصیلی:

 • - کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
 • دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد پولی و اقتصاد سنجی دانشگاه تهران
 • سوابق اجرایی:

  • - عضویت در شورای پژوهشی معاونت امور مالی اداری و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سال 1385 تا 1391
  • -دبیر کمیته ارتقا توانمندی دانشگاه تهران درمقایسه با دانشگاه های برتر جهان از سال 1388 ت ا 1391
  • - عضو کارگروه و تدوین آیین نامه مالی- معاملاتی دانشگاه تهران از سال 1389 تا 1391
  • - عضو کمیته آمایش رشته ها از سال 1390 تا 1391
  • - عضو کمیته نظارت بر اجرا و تدوین عملکرد سالانه برنامه پنج ساله دوم ا زسال 1390 تا 1393
  • - دبیر و عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه از شهریور تا بهمن 1391
  • - مشاور رییس دانشگاه و مدیر کل برنامه ریزی بودجه و تحول سازمانی دانشگاه تهران از سال 1392 تا 1395
  • - عضو کمیته ارزیابی آیین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی غیر هیات علمی و سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری سال 1392
  • - عضو هیات اجرایی منابع انسانی غیر هیات علمی ستاد وزارت علوم از سال 1392 تا 1394
  • - عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت وزارت علوم سال 1393
  • - عضو شورای تحول اداری وزارت علوم سال 1393
  • - عضو شورای برنانه ریزی دانشگاه سال 1393 تا 1396
  • - رییس کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی سالل 1394
  • - رییس کمیته ساختار و فناوری های مدیریت وزارت علوم از فروردین تا شهریور 1394
  • - عضو کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سال 1394
  • - نائب رییس کارگروه منابع و اقتصاد آموزش عالی تدوین برنامه ششم توسعه سال 1394
  • - عضو هیات مدیره و بازرس اصلی انجمن ایرانی مطالعات جهان سال 1395
  • - عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده مطالعات جهان سال 1399 تا 1400
  • - عضو کمیته علمی چهارمین همایش دانشگاه اخلاق مدار سال 1400
  • - عضو کمیته علمی همایش ملی بازشناسی چالش های رشد اقتصادی در اایران، تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست ها سال 1400
  • - دبیر اجرایی دومین کنفرانس بین المللی مطالعات چین سال 1400
  • - دبیر شورای انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - علمی پژوهشی ،از سال 1381 تا 1391
  • - سردبیر مجله برنامه و بودجه- علمی ترویجی، از سال 1382 تا 1384
  • - سردبیر کجله برنامه و بودجه، علمی ترویجی، از سال 1384 تا 1387
  • - عضو هیات تجریریه ( شورای دبیران مجله برنامه و بودجه، علمی ترویجی) از سال 1387 تا 1389
  • - مشاور معاون اداری و مالی وزارت علوم سال 1392
  • - مدیر کل برنامه ریزی بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال 1393
  • - معاون علمی دانشکده مطالعات جهان سال 1395
  • - معاون علمی دانشکده مطالعات جهان سال 1398
  • - عضو شورای رقابت سال 1400