منو

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی:: مهدی ناصری دولت آبادی

متولد: سال 1353

محل تولد: استان اصفهان

سوابق کاری: قاضی دادسرای دیوان عالی کشور