منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی شرایط صدور مجوز تأسیس داروخانه

دویست و نود و پنجمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/03/10 برگزار گردید . تصمیمات شورا به شرح ذیل است:


با توجه به تصمیمات متخذه از سوی شورای رقابت به شماره های 282 مورخ 1395/12/02 و 290 مورخ 1396/02/11 مبنی بر الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به توقف رویه ضدرقابتی موضوع مواد 4 و15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 1393 و ابلاغ این تصمیمات در نامه‌های شماره 6141/95/19 مورخ 1395/12/17 به سازمان غذا و دارو و شماره352/96/10 مورخ 16/02/1396 به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عدم اجرای مفاد آن بدون عذر موجه قانونی و با لحاظ رأی شماره 434-433 تاریخ 1390/10/12 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم صدور مجوز توسط وزارت مشتکی عنه، مصداق دفاع بلاوجه «اشباع بازار» تشخیص داده شد، لذا با استناد به بند 12 ماده 61 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی منبعث از تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 01/04/1393 که مقرر می دارد «... صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» شورا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به عنوان بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مربوطه، علاوه بر الزام به صدور مجوز تأسیس داروخانه در حق شاکی آقای کیوان لطفی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت نیز محکوم می نماید.
این تصمیم به موجب ماده 63 قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر شورای رقابت می‌باشد.