منو

اخبار

مرکز ملی رقابت ضمن انتشار اطلاعات مربوط به خودروهای قیمت گذاری شده از طریق تشکیل کلینیک تجاری به شرح پیوست، شرکت خودروسازی را مکلف به رعایت کم و کیف خودروهای فروشی بر اساس اطلاعات ارائه شده در کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو می نماید. لذا خریداران خودرو در صورت مشاهده هر نوع مغایرتی درمشخصات خودرو خریداری شده نسبت به مشخصات معرفی شده در کلینیک می توانند به مراجع ذی صلاح مراجعه کنند.
فایل معرفی خودروهای ساینا s و کوییک s و شاهین به شرح پیوست می باشد:
معرفی ساینا اس

معرفی کوییک اس

معرفی شاهین