منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

کلاسه پرونده: (624/96/20)
تجدیدنظر خواه:انجمن صنایع پروفیل (upvc) در و پنجره ایران به مدیریت عاملی آقای حسن طوسی
تجدیدنظر خوانده:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
تجدیدنظر خواسته:تصمیم شماره 267 مورخ 03/08/1395 شورای رقابت
مرجع رسیدگی:هیأت تجدید¬نظر به شماره دادنامه 97/31/ هـ ت مورخ 07/03/1397

اعتراض و تجدید نظرخواهی انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی نسبت به تصمیم شماره 267 شورای رقابت که به موجب آن شکایت و ادعای تجدیدنظرخواه دایر بر وقوع رویه ضد رقابتی از طریق تعیین برند خاص در فرایند برگزاری مناقصه تهیه و نصب در و پنجره های یو پی وی سی (UPVC) مربوط به بلوک های1، 9، 10، و11 مجتمع 528 واحدی وحدت بندرعباس، موضوع بند (4) ماده 44 و جزء (2) از بند «و» ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط بنیاد مسکن استان هرمزگان رد شده است، در جلسه هیأت تجدیدنظر شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و رسیدگی لازم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
نظر به اینکه تعیین نوع و برند خاص (کالای مورد نظر) از حقوق و اختیارات مشتری است و مشخص کردن نوع کالای درخواستی از سوی مشتری (بنیاد مسکن استان هرمزگان) رویه ضد رقابتی و انحصاری تلقی نمی¬گردد و همچنین با توجه به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه مستندات و مدارک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری تصمیم شورا را فراهم نماید، ارائه نگردیده است. بنابراین صرف نظر از اینکه بنیاد مسکن استان هرمزگان در آگهی مناقصه خود هیچ برندی را مشخص ننموده است، تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای رقابت به استناد جزء «ج» از بند «3» ماده 64 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی صحیح و مطابق مقررات تشخیص و عیناً تأیید می گردد. تصمیم هیأت به استناد بند «د» ماده 64 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی قطعی و لازم الاجراست.

logo-samandehi