منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

کلاسه پرونده: (621/95/20)
تجدیدنظر خواه:پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس(تپ سی)
تجدیدنظر خوانده:شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ)
تجدیدنظر خواسته:تصمیم شماره 318 مورخ 27/09/1396 شورای رقابت
مرجع رسیدگی:هیأت تجدیدنظر به شماره دادنامه 96/27/هـ ت مورخ 07/12/1396

اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپ سی) نسبت به تصمیم شماره 318 شورای رقابت که به موجب آن شکایت تجدیدنظرخواه (شرکت تپ سی) دایر بر ایجاد محدودیت در نصب همزمان دو نرم افزار اسنپ و تپ سی و ممانعت از همکاری رانندگان با شرکت تپ¬سی توسط تجدیدنظرخوانده (اسنپ) به دلیل اینکه رانندگان و شرکت مشترکاً به مسافرین خدمت ارائه می کنند و علیرغم اقدام اسنپ، راننده در انتخاب شرکت برای همکاری مخیر است، لذا موضوع از نظر شورای رقابت از مصادیق وقوع اخلال در رقابت مطابق با جزء (2) بند «الف» ماده(45) قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید تشخیص داده نشده و شکایت شاکی رد گردیده است، در جلسه هیأت تجدید¬نظر شورای رقابت مطرح، و پس از بحث و بررسی و رسیدگی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، تجدیدنظرخوانده (شرکت اسنپ) در جذب و جلب رانندگان ضوابط و مقرراتی تعیین و هزینه هایی نموده است و بر آن اساس از خدمات آنها استفاده و الزاماتی برای آنها به عنوان نمایندگان شرکت در جذب بیشتر مسافرو جابجایی آنان وضع نموده است و علی رغم این ضوابط رانندگان در انتخاب شرکت متبوع خود مختار بوده و مانع و محدودیتی ایجاد نشده و با توجه به اینکه محدودیت عنوان شده توسط تجدید نظرخواه (تپ سی) در عدم مجوز استفاده هم زمان رانندگان از هر دو نرم افزار شرکت های اسنپ و تپ سی از مصادیق اخلال در رقابت و وضع قاعده از موضع اقتصادی مسلط تلقی نمی شود، بنابراین تجدیدنظرخواهی شرکت تپ سی (تجدیدنظرخواه) مستدل، مستند و وارد نبوده و به رد آن اظهار نظر می¬گردد. تصمیم هیأت تجدید نظر به استناد بند «د» ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قطعی و لازم الاجراست.

logo-samandehi