منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

کلاسه پرونده:(620/95/20)
تجدیدنظر خواه:شرکت پالایش نفت جی
تجدیدنظر خوانده:انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قیر و بسته بندی
تجدیدنظر خواسته:تصمیم شماره 311 مورخ 24/07/1396 شورای رقابت
مرجع رسیدگی:هیأت تجدید¬نظر به شماره دادنامه 96/26/هـ ت مورخ 07/12/1396


اعتراض و تجدید نظرخواهی آقای حامد عسگری کوچکی به وکالت از شرکت پالایش نفت جی نسبت به تصمیم شماره 311 شورای رقابت که به موجب آن رفتار شرکت پالایشگاه نفت اصفهان در فروش مستقیم (خوراک وکیوم باتوم) به شرکت نفت جی با قیمت پایه بورس و عدم فروش آن به دیگر مشتریان قیرساز در استان اصفهان از مصادیق تبعیض در شرایط معامله موضوع بند(ج) ماده 45 قانون نحوه اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده شده و باستناد بند(3) ماده 61 قانون مرقوم دستور به توقف این رویه ضد رقابتی صادر گردیده و مضافاً بر اساس بند(5) ماده 58 همان قانون و به منظور توقف رویه ضد رقابتی، مرکز ملی رقابت موظف گردیده ظرف مدت یک ماه به منظور برقراری شرایط همسان در عرضه وکیوم باتوم توسط کلیه پالایشگاه های کشور از طریق بورس کالا، دستورالعمل پیشنهادی تنظیم بازار وکیوم باتوم را با رعایت اصول افزایش شفافیت، رفع تبعیض و ... تهیه و به شورای رقابت ارائه نماید، در جلسه هیأت تجدیدنظر شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و رسیدگی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
نظر به اینکه تصمیم شورای رقابت اصولاً به شرکت پالایش نفت جی توجه نداشته و صرفاً شرکت پالایشگاه اصفهان ملزم به رفع تبعیض در عرضه وکیوم باتوم و فروش آن از طریق قیمت کشف شده در بورس کالای ایران گردیده است و به عبارتی مشارالیه (تجدیدنظرخواه) جزء اصحاب و اطراف تصمیم شورا نبوده، بنابراین تجدیدنظرخواهی ایشان به دلیل نداشتن سمت قانونی، وارد تشخیص داده نشد و باتفاق به رد آن اظهار نظر و اتخاذ تصمیم گردید. تصمیم هیأت به استناد بند «د» ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قطعی و لازم الاجراست.

logo-samandehi