منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

کلاسه پرونده: (619/95/20)
تجدیدنظر خواه:شرکت بازرگانی نیک نام پارس آراد
تجدیدنظر خوانده:شرکت سهامی پنتاکس و اتحادیه صنف فروشندگان ماشین آلات و لوازم یدکی کشاورزی و صنعتی
تجدیدنظر خواسته:تصمیم شماره 279 مورخ 11/11/1395 شورای رقابت
مرجع رسیدگی:هیأت تجدید¬نظر به شماره دادنامه 96/24/هـ ت مورخ 16/11/1396


اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت بازرگانی نیک نام پارس آراد نسبت به تصمیم شماره 279 شورای رقابت که به موجب آن شکایت و ادعای تجدیدنظرخواه مسموع و وارد دانسته شده و تصمیم بر محکومیت تجدیدنظرخواه و تعیین جریمه نقدی گرفته شده، در جلسه هیأت تجدیدنظر شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و رسیدگی لازم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
با توجه به مستندات و مدارک موجود در پرونده و نظر به اینکه دلیل موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری تصمیم شورا را فراهم نماید، از سوی تجددینظرخواه ارائه نگردیده است. بنابراین تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای رقابت به استناد جزء "ج" از بند"3" ماده 64 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی صحیح و مطابق مقررات تشخیص و تأیید می¬گردد. همچنین در خصوص اعتراض و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر تعیین میزان جریمه نقدی بیشتر از مبلغ مقرر قانونی، با عنایت به اینکه جریمه نقدی مذکور در تصمیم شماره 279 شورا بر اساس آئین نامه تعیین جرایم نقدی موضوع بند (12) ماده (61) قانون اجرای سیاست¬¬های کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین گردیده است، لذا شکایت تجدید نظرخواه در این مورد نیز وارد نبوده و رد می¬گردد. در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه مبنی بر انتشار و اطلاع رسانی عمومی تصمیم شورای رقابت توسط اتحادیه صنف فروشندگان ماشین آلات و لوازم یدکی کشاورزی و صنعتی، در حالی که به موجب تبصره ماده 63 قانون مرقوم بر عهده و از تکالیف شورای رقابت بوده است، نظر به اینکه شورای رقابت در این مورد رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ننموده، بنابراین الزام و تکلیفی در این خصوص متوجه این هیأت نمی¬باشد. تصمیم هیأت تجدیدنظر به استناد بند "د" ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قطعی و لازم الاجراست.

logo-samandehi