منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

کلاسه پرونده: (614/95/20)
تجدید نظر خواه:شرکت انرژی پاک پویش پرشین
تجدیدنظر خوانده:وزارت نیرو
تجدیدنظر خواسته:تصمیم شماره 287 مورخ 10/07/1396 شورای رقابت
مرجع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر به شماره دادنامه 96/25/هـ ت مورخ 30/11/1396


اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت انرژی پاک پویش پرشین نسبت به تصمیم شماره 278 شورای رقابت که به موجب آن شکایت تجدیدنظرخواه (شرکت انرژی پاک پویش پرشین) دایر بر ایجاد محدودیت در پروانه خرده فروشی و عدم صدور کد معاملاتی به دلیل اینکه وزارت نیرو به علت مشکلات مربوط به بازگرداندن مبالغ مابه التفاوت تعرفه و عدم امکان پذیر کردن معاملات خرده فروشی در شرایط حاضر، پروانه خرده فروشی به مشترکان صنعتی بالاتر از 5 مگاوات را تا میزان 24 میلیون کیلو وات ساعت به شرکت تجدیدنظرخواه و 14 شرکت دیگر به همین روال صادر نموده است، لذا از نظر شورای رقابت موضوع از مصادیق امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز شرکت شاکی موضوع تبصره¬های «1 و 2» ماده 3 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده نشد و شکایت شاکی رد گردیده است، در جلسه هیأت تجدیدنظر شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و رسیدگی لازم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلایل موجهی نسبت به مخالفت تصمیم شورای رقابت با موازین ارائه و ابراز ننموده بنابراین، تصمیم شورای رقابت مطابق موازین مربوط تشخیص و به رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت انرژی پاک پویش پرشین اظهارنظر می¬گردد. تصمیم هیأت به استناد بند«د» ماده 64 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی قطعی و لازم الاجرا است.

logo-samandehi