منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

کلاسه پرونده:  (606/95/20)
تجدیدنظر خواه:آقای سیامک رحیمی
تجدیدنظر خوانده:آقای ادیک اوحانیان ساکی
تجدیدنظر خواسته:تصمیم شماره 253 مورخ 31/03/1395 شورای رقابت
مرجع رسیدگی:هیأت تجدید¬نظر به شماره دادنامه 96/16/هـ ت مورخ 25/09/1396

تجدید نظرخواهی شرکت ویراسازه پارس به وکالت آقای محمد وثاقی مهران نسبت به تصمیم شماره 253 شورای رقابت که در طی آن اقدامات شرکت ویراسازه پارس از مصادیق جزء (1) بند (ه) ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اظهارات گمراه کننده به منظور نازل جلوه دادن کالا و یا خدمت رقبا تشخیص و به موجب بند (12) ماده 61 به جریمه نقدی به مبلغ 800 میلیون ریال محکوم گردیده است. با توجه به اینکه تجدید نظرخواه (شرکت ویراسازه پارس) کالای انحصاری خود را با کالای موضوع شرکت شاکی (باریسول) با عنوان تجاری باریسول و باریسول ایران مقایسه کرده و به برتری کالای خود با عنوان تجاری اکستنزو تأکید نموده است، لذا تبلیغات شرکت مشتکی عنه اگرچه ممکن است غیر واقعی نباشد لکن مقایسه دو کالا با ذکر اسم و مشخصات و تفاوت های آن¬دو از مصادیق بارز قسمت دوم بند (ه) ماده 45 قانون مرقوم بوده و در مورد ادعای عدم تناسب میزان جریمه نقدی با قوانین مرتبط به استناد مصوبه هیأت وزیران مورخ 18/01/1395 در خصوص جرایم نقدی موضوع بند (12) ماده61 و مواد (73)،(75)،(76) و (78) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، میزان جریمه نقدی بند (هـ) ماده 45 قانون فوق الذکر از چهارصدو بیست و هفت میلیون و دویست هزار ریال تا یک میلیارد و شصت و هشت میلیون ریال تعیین گردیده و بنابراین تصمیم شورای رقابت مطابق موازین مربوط تشخیص و به رد اعتراض و تجدید ¬نظرخواهی تجدید نظر¬خواه (شرکت ویراسازه پارس) اظهار نظر می گردد.

logo-samandehi