منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

کلاسه پرونده: 20/65/613
تجدید¬نظر خواه: معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
تجدیدنظر خوانده:آقای کیوان لطفی
تجدیدنظر خواسته: تصمیم شماره 273 مورخ 22/03/1396 شورای رقابت
مرجع رسیدگی:  هیأت تجدیدنظر به شماره دادنامه 96/19/هـ ت مورخ 04/10/1396

در خصوص تجدید نظر خواهی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به تصمیم-های شماره 282 و 295 شورای رقابت که به موجب آنها اولاً- شکایت آقای کیوان لطفی مبنی بر الزام وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به حذف شرط فاصله مکانی و جمعیت از مواد 4 و 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه¬ها مصوب 1393 به عنوان یک رویه ضدرقابتی موجود در آیین نامه، به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست¬های¬کلی اصل 44 قانون اساسی از مصادیق اخلال در رقابت تشخیص و بر اساس تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون مزبور ایجاد رویه¬ ضد رقابتی از نظر شورای رقابت محرز و وفق بند 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، تجدید نظرخواه به توقف هر گونه رویه ضد رقابتی محکوم گردیده است. ثانیاً- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مکلف گردیده است ضمن توقف رویه ضد رقابتی موضوع مواد 4 و 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 93 که به منزله عدم پذیرش درخواست مجوزبه دلیل اشباع بازار می¬باشد، درخواست صدور مجوز خواهان را در چارچوب سایر مواد آیین نامه مذکور بررسی و اقدام لازم به عمل آورد. نظر به اینکه در بخش اول تصمیم شماره 282 شورای رقابت دایر بر توقف هرگونه ایجاد و اعمال رویه ضد رقابتی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد بند3 ماده61 قانون مرقوم، ایجاد محدودیت مکانی، جمعیتی و زمان کار موجب اخلال در رقابت و ایجاد ممانعت برای ورود بنگاه¬های جدید می¬گردد و وزارتخانه مرقوم به عنوان عالی¬ترین مرجع قانونی در این مورد مقصر شناخته شده و ملزم به اصلاح رویه ضدرقابتی گردیده و در پاسخ به تصمیم مرقوم ضمن قبول ایراد، قول اصلاح آن را هم داده¬اند. لذا تصمیم شورای رقابت در این بخش مطابق موازین تشخیص و تأیید می¬گردد. در خصوص بند دوم تصمیم شماره 282 با توجه به عدم اعتراض و تجدید نظرخواهی محکوم علیه(دانشگاه ارومیه) نسبت به آن، تکلیفی در این بخش متوجه هیأت نمی¬باشد. همچنین در خصوص تصمیم جلسه شماره 295 شورای رقابت نظر به اینکه محکوم علیه (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) نسبت به آن اعتراضی عمل نیاورده است و معاون ایشان و رئیس سازمان غذا و دارو فاقد سمت قانونی در این زمینه است، لذا در این قسمت نیز تصمیم شورا به علت عدم تجدید نظرخواهی محکوم علیه، هیأت مواجهه با هیچگونه تکلیفی نمی باشد.

logo-samandehi