منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

کلاسه پرونده:  (608/95/20)
تجدیدنظر خواه: شرکت گستران سبز
تجدیدنظر خوانده:شرکت مخابرات ایران
تجدیدنظر خواسته: تصمیم شماره 265 مورخ 12/07/1395 شورای رقابت
مرجع رسیدگی:  هیأت تجدیدنظر به شماره دادنامه 96/17/هـ ت مورخ 04/10/1396

تجدید نظرخواهی شرکت شبکه گستران سبز نسبت به تصمیم شماره 265 شورای رقابت که طی آن شکایت شرکت تجدید نظر خواه از شرکت¬های مخابرات ایران و تهران دایر بر الف- استنکاف از عقد قرارداد موضوع جزء (1) بند الف ماده 45 قانون اجرای سیاست-های کلی اصل 44 قانون اساسی. ب- تبعیض در شرایط معامله موضوع بند (ج) ماده 45 قانون. ج- مشروط کردن قرارداد به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری ارتباطی به موضوع چنین قراردادهایی نداشته است،موضوع جزء(5) بند (ط) ماده 45 قانون. د- حفظ قیمت ارتباطی به موضوع خدمات به صورتی غیر متعارف موضوع جزء (1) بند (ط) ماده 45 قانون، رد شده است. نظر به اینکه شرکت مخابرات در مدت 7 ماهه مورد نظر بدون انعقاد قرارداد جدید کما فی السابق اقدام به عرضه خدمات به شرکت شاکی نموده ، در نتیجه ادعای استنکاف از معامله (قرارداد)، موضوع بند (الف) ماده 45 قانون صدرالاشاره مستند و محرز نمی¬باشدو از آنجا که سایر شرکت¬ها در قراردادهای منعقده خود با شرکت مخابرات از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده اند و با اخذ تأییدیه از سازمان نظام صنفی و با قیمت¬های مختلف اقدام کرده اند، موضوع بند (ج) ماده 45 مبنی بر تبعیض در شرایط معامله از سوی شرکت مخابرات تحقق نیافته است. همچنین قیمتی که تا 7 ماه قبل رایج بوده و دیگر شرکت¬های IN نیز در این مدت بر اساس آن اقدام به عقد قرارداد کرده¬اند را نمی¬توان قیمت نامتعارف نامید، بنابراین موضوع از مصادیق جزء (1) بند ط ماده 45 محسوب نمی گردد. در نتیجه تجدید نظرخواهی شرکت گستران سبز وارد نبوده و نسبت به رد آن اظهار¬نظر می¬گردد. لکن با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران با التفات و استناد به مصوبه شماره 4 جلسه 190 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 29/03/1393 از تاریخ 18/04/1393 (زمان ابلاغ مصوبه به شرکت مخابرات) موظف و ملزم به اجراء مصوبه مذکور بوده و می¬بایست وفق آن با شاکی قرارداد جدید مطابق شرایط مقرر و مصوب توسط کمیسیون مرقوم منعقد می¬نمود ولی بدلایل غیر منطقی و بلاتوجیه چند ماه از انعقاد قرارداد با وی طفره رفته است؛ از این حیث شرکت مخابرات به نحوی از موضع مسلط اقتصادی سوءاستفاده نموده و در طول حدود 7 ماه به اضافه برداشتی به میزان 5 درصد اقدام که این عمل و رویه برخلاف مفاد مصوبه فوق الذکر بوده و موضوع از مصادیق جزء (2) بند (ط) ماده 45 قانون مبنی بر سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به روش تحمیل شرایط غیرمنصفانه تشخیص، اما با عنایت به اینکه شاکی از طریق مرجع قضایی مطالبه خسارت نموده و به موجب رأی شماره 63900555 مورخ 10/06/1394 مبلغ (256،233،699 ریال) موفق به اخذ حکم بر علیه مشتکی عنه گردیده است،به استناد بند (3) ماده 61 قانون مرقوم، تجدید نظر خوانده را به توقف هرگونه رویه ضد رقابتی و یا عدم تکرار آن ملزم می نماید.

logo-samandehi