منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

کلاسه پرونده:  (604/95/20)
تجدید¬نظر خواه: شرکت شبکه گستران سبز
تجدید¬نظر خوانده: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تجدیدنظر خواسته: تصمیم شماره 253 مورخ 31/03/1395 شورای رقابت
مرجع رسیدگی:  هیئت تجدیدنظر به شماره دادنامه  95/14/هـ ت  مورخه 1395/12/23

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت شبکه گستران سبز نسبت به بندهای 2، 3، 4 و 5 تصمیم شماره 253 شورای رقابت در رد شکایت ایشان از سازمان صدا و سیما به دلیل اعمال رویه های ضد رقابتی، عدم رعایت انصاف، تحریم و عدم پذیرش و پخش پیام ها و آگهی های تبلیغاتی آن شرکت و نقض یک طرفه قرارداد فی ما بین توسط تجدید نظر خوانده، نظر به اینکه به استناد سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون اجرایی آن و به منظور فراهم نمودن زمینه رقابت سالم و بدون تبعیض در عرصه فعالیت های اقتصادی موضوع قانون مورد اشاره، کلیه دستگاهها، سازمان ها، نهادها و.... ملزم به رعایت آن می باشند و فعالیت های بازرگانی و تجاری سازمان صدا و سیما نیز بر اساس ماده 43 قانون مرقوم مشمول این مقررات بوده و لازم است از هر گونه اعمال روش و رویه¬های ضد رقابتی پرهیز نماید. اگرچه تجدیدنظرخوانده بموجب لایحه شماره 14145/2500 مورخ 24/3/1395 به ماده 7 اساسنامه سازمان متبوع که مقرر می¬دارد در "پخش برنامه های رادیو و تلویزیون در هر نقطه کشور در انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است" استناد نموده است. اما باید اذعان داشت استنادیه ماده مذکور نمی تواند مبنایی برای اتخاذ رویه های ضدرقابتی قرار گیرد. لذا این سازمان موظف است مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دائر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در آگهی های بازرگانی را رعایت نماید.  بنابراین در خصوص بند 2 تصمیم 253 شورا، شکایت تجدیدنظر خواه مبنی بر تحریم پذیرش و پخش پیام های بازرگانی آن شرکت به واسطه تحمیل شرایط قراردادی یک طرفه و غیرمنصفانه (ماده 7 قرارداد فی مابین) ومتعاقباً سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در فسخ یک طرفه قرارداد فی مابین وارد تشخیص و با توجه به اینکه در دادخواست تقدیمی سازمان صدا و سیما به شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران، تاریخ سررسید چک های برگشتی آن شرکت پنج ماه بعد از زمان ممنوعیت پخش آگهی های تجدید نظر خواه بوده است، موضوع را از جمله مصادیق جزء «2» بند ط ماده «45» قانون اجرایی سیاستهای اصل «44» قانون اساسی دانسته و تجدید نظر خوانده(صدا و سیما) را به رفع ممنوعیت و محدودیت مذکور ملزم می¬نماید و علاوه بر آن به استناد بند 12 ماده 61  قانون مورد اشاره و مصوبه شماره 4618/ت 52772 هـ مورخ 18/01/1395 هیئت وزیران سازمان صدا و سیما را به دلیل رویه ضد رقابتی به یک میلیارد و پانصد میلیون  ریال جریمه نقدی محکوم می نماید. در خصوص بندهای 3 و 4 تصمیم 253 شورا و ادعای تجدید نظرخواه مبنی بر قیمت گذاری تبعیض آمیز از سوی تجدیدنظرخوانده، موضوع بند ب ماده «45» ، مستندات لازم  را تجدید نظر خواه برای اثبات آن ارائه ننموده و لذا ادعای ایشان در این مورد رد می¬گردد.
 در خصوص بند 5 تصمیم 253 شورا، شکایت تجدید نظر خواه در عقد قرارداد غیر منصفانه توسط خوانده با توجه به ماده 5 قرارداد(موضوع تغییر تعرفه به صلاحدید یک طرف قرارداد)، ماده 7 قرارداد( موضوع فسخ قرارداد به صورت یک طرفه از سوی سازمان صدا و سیما بدون پرداخت جریمه) و ماده 10 قرارداد(جابجایی زمان پخش پیام های بازرگانی با صلاحدید سازمان صدا و سیما و بدون رضایت طرف اول جهت پخش در زمان جدید)، اعمال و اقدامات تجدید نظر خوانده را مصداق جزء «2 » بند ط ماده« 45» قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44  مبنی بر «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به روش تحمیل قراردادی غیر منصفانه» تشخیص داده و به استناد بند 3 ماده 61 قانون مرقوم، تجدید نظر خوانده را ملزم به توقف هر گونه  رویه ضد رقابتی و یا عدم تکرار آن می نماید. تصمیم صادره قطعی و لازم الاجراست

logo-samandehi