منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و پنج شورای رقابت مورخ 1398/02/16 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسی موضوع جلسه ۳۷۰ شورای رقابت مورخ 197/12/20 مبنی بر شکایات آقایان داوود صمدی از شرکت مخابرات ایران و سید مهدی حکمتی مقدم از شرکت مخابرات استان یزد مبنی بر انحصار خدمات اینترنت تلفن ثابت.
2- بررسی شکایت انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری