منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و چهار شورای رقابت مورخ 1398/02/09 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-ادامه بررسی جلسه 329 شورای رقابت مورخ 1397/01/20 در خصوص بازار حمل و نقل هوایی