منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و سه شورای رقابت مورخ 1398/02/02 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی نحوه واگذاری طرح های پژوهشی وزارت نفت
2- ادامه رسیدگی به شکایت شرکت کیهانی صنعت ساوجبلاغ از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران