منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/08/28 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شکایت خانم مریم قاضی زاده از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
2- بررسی پرونده شکایت آقای خسرو دانشبد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- بررسی پرونده شکایت شرکت پایا دندان از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

4- بررسی پرونده آقای کیوان لطفی

logo-samandehi