منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/07/23 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

- ادامه بررسی دستورالعمل پیشنهادی ادغام بنگاه های اقتصادی موضوع مواد 47، 48 و 49 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ادامه بررسی شکایت آقای کیهانی از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران.
- بررسی موضوعات تعیین صلاحیت...

logo-samandehi