منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و پنجاهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/07/16 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

- ادامه بررسی اجرای بند 3 تصمیم 63 شورای رقابت مورخ 1390/01/28
- ادامه بررسی دستورالعمل پیشنهادی ادغام بنگاه های اقتصادی موضوع مواد 47، 48 و 49 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

logo-samandehi