منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/07/09 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- ادامه بررسی دستورالعمل پیشنهادی ادغام بنگاه های اقتصادی موضوع مواد 47، 48 و 49 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.

logo-samandehi