منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصدو چهل و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/06/26 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- بررسی شکایت آقای محسن نعمت زاده از اتحادیه نانوایی شهرستان شهریار

- بررسی شکایت آقای حمید حاتمی از اتحادیه نانوایان بهارستان

- بررسی شکایت آقای حسن ویژه از اتحادیه نانوایان و قنادان و صنعت و معدن

- بررسی شکایت آقای عبدالله فلاحی از اتاق اصناف ایران

- طرح پژوهشی وگذار شده توسط وزارت نفت در راستای اجرای تصمیم هیأت تجدید نظر

logo-samandehi