منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصدو سی و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/04/04 تشکیل می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- بررسی و رصد بازار آلومینیوم

logo-samandehi