منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصدو سی و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/03/21 تشکیل می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

بررسی بازار خودرو در سال جاری

logo-samandehi