منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و بیست و سومین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/11/02 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- نشست مشترک اعضای هیأت تجدید نظر و شورای رقابت

2- بررسی شکایت آقای علی اصغر شبیری از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

3- بررسی شکایت شرکت یونیلیور ایران از شرکت فروشگاه های زنجیره ای یاران دریان

4- بررسی شکایت شرکت البرز دوخت از بانک مرکزی ج.ا.ا و بانک کشاورزی

logo-samandehi