اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

سیصد و بیست و سومین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/11/02 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

  1. نشست مشترک اعضای هیأت تجدید نظر و شورای رقابت
  2. بررسی شکایت آقای علی اصغر شبیری از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
  3. بررسی شکایت شرکت یونیلیور ایران از شرکت فروشگاه های زنجیره ای یاران دریان
  4. بررسی شکایت شرکت البرز دوخت از بانک مرکزی ج.ا.ا و بانک کشاورزی