اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

سیصد و شانزدهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/09/13 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:
1- ادامه بررسی شکایت آقای حسین سلیمانی از آموزش پرورش شهرستان اسلامشهر در رابطه با عدم صدور مجوز آموزشگاه زبان  
2-بررسی بازار صنعت آلومینیوم