اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

سیصد و پانزدهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/08/29 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:
1- بررسی شکایت خانم فاطمه پهلوانیان از سازمان صنعت، معدن وتجارت استان سمنان
2- بررسی شکایت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب از شرکت پتروشیمی پارس در خصوص "نرخ ارز خوراک بین مجتمعی پتروشیمی"