اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/01/28 برگزار می گردد .موضوعات جلسه به شرح ذیل است:


- رسیدگی به شکایت خانم مهدخت شهروز از  گروه صنعتی آراز 

- رسیدگی به شکایت آقای نوروز صدیقی از آقای داود خدایی

- ادامه بررسی بازار محصولات پتروشیمی