اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

جلسه دویست و هشتاد و سوم شورای رقابت مورخ 1395/12/09 برگزار می گردد. موضوع جلسه به شرح ذیل است:
- بررسی بازار محصولات پتروشیمی