منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و شصت و هشتم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی اعمال ماده 72 در خصوص شکایت آقای مصطفی اسکندری

2- بررسی پاسخ به دادخواست های واصله از دیوان عدالت اداری