منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و شصت و دوم شورای رقابت مورخ 1403/03/01 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- بررسی شكايت فدراسيون تشكل هاي صنايع غذايي كشاورزي كشور، شركت های به روز فن آور بين الملل، آروين ملل زرين و صنايع غذايي شهدين گام، از اداره بازرگاني صدا و سيما مبني بر "سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط سازمان صدا و سيما از طريق درج شرايط غير منصفانه در قرارداد و تعيين غير متعارف هزينه تبليغات بازرگاني"